Astma, vuxna 

ICD 10: 
J459 Astma, ospecificerad 
J 469 Akut svår astma

 • Astma är, till skillnad mot KOL, en reversibelt obstruktiv lungsjukdom, vilket innebär att patienten har väsentligen eller helt normal lungfunktion mellan sina astmaperioder eller anfall
 • Akut astma är ganska ovanligt på akutmottagningen av idag, eftersom de flesta redan är välbehandlade.
 • Akut astma kan utlösas av ett flertal olika skäl (ofta dålig behandlingscompliance, akut infektion, eller kraftig antigen-belastning (t ex kört bil genom blommande rågfält))
 • Ett akut astmaanfall kan bli allvarligt och kan kräva intensivvård

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status viktigt
 • Ha särskild uppmärksamhet om patienten visar oro, har svårigheter att tala och visar tecken på utmattning
 • Vitalparametrar: Allvarligt vid hög andningsfrekvens över >30/min, puls >100 och sjunkande saturation, SaO2 <90%
 • Tag rutinblodprover, inkl LPK och CRP, ev blododlingar
 • Sätt nål på allmänpåverkad patient!
 • Artärblodgas (acidos? hypoxi? hyperkapni? högt laktat?)
 • Kontrollera tidigare journal, som ofta ger upplysningar av värde

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Lugna patienten och visa förståelse, det brukar gynna behandlingen!
 • Ge syrgas så att SaO2 lyfter över 91-92%, om möjligt!
 • Ge inhalation med ipratropium + salbutamol, som inh. Combivent (alt Ipramol, Sapimol m fl) 2,5 ml (på luft eller syrgas, beroende på tillståndet). Ge det även om pat fått Combivent i ambulansen (dvs ge en fraktionerad behandling!)
 • Ge steroider, betametason (Betapred), tabl 0,5 mg 6-12 tabl i en dos. Orkar patienten inte svälja ge inj Betapred, 4 mg/ml, dos 4-(8) mg iv.
 • Vänta några minuter här, anfallet brukar ge sig efterhand.
 • Håll uppsikt över patienten, varning för utmattning. Om inte bättre lägg till inj teofyllin (Teofyllamin 23 mg/ml), ge 10 ml iv långsamt (1 ml/min). Förlora inte tid på onödiga spädningar, kan ges direkt, dock sakta.
 • Kontrollera resultatet av tagna blodgaser. Ny blodgas i svåra fall.
 • Vid misstänkt utlösande pneumoni (eller snabbt förlöpande pneumoni i själva verket), kolla att blododlingar har tagits och sätt in Bensylpenicillin 1-3g iv på akuten (vänta inte)
 • Om patienten medverkar prova gärna med CPAP 7,5-15 cm H2O
 • Ge vb ytterligare inhalation Combivent 2,5 ml
 • Lägg in de patienter som har varit allmänpåverkade av grad, eller om t ex labstatus ger indikation om allvarlig infektion. Rtg pulm tillför sällan något som man inte redan vet (om inte annan diagnos övervägs).
 • Stäm av med IVA-jour om patienten inte förbättrats på cirka 20-30 minuter. Ev behov av NIV-behandling (även kallad BiPAP eller NIPPV) eller ventilator. NIV finns ibland att tillgå på akutmottagningar eller lungavdelningar, oftast även på IVA.
 • Patienten är ofta så trött att man får prata när anfallet lagt sig, försök dock ta reda på tidsfaktorn och om något särskilt utlöste anfallet
 • Överväg andra diagnoser! Är det i själva verket en KOL, eller pneumoni, och inte astma!? Se diff diagnoser!
 • Om ingen inläggning sker, se till att pat följs upp av sin ordinarie läkare (skriv remiss)
 • Ordinera dubblerad dos av inhalationssteroiderna under 4 veckor framåt (tar tid att verka), samt överväg peroral korttidsbehandling med tabl Betapred 0,5 mg eller Prednisolon 5 mg, dos för båda 6x1 i 5 dagar
 • Vid astma i samband med allergisk reaktion se över utlösande orsaker!

Diffdiagnoser

Diff diagnoser till astma
 • KOL (blir bara marginellt bättre och är "alltid" ganska dålig i andningen)
 • Pneumoni (infektionsastma är vanligt, finns även feber, hosta?)
 • Pneumothorax, spontan (t ex yngre patient utan känd astma, emfysem-patient? trauma?)
 • Pneumothorax, tensions- (eller ventilpneumothorax) ses främst efter ett trauma som ger ventil, t ex knivstick, eller efter en bronkruptur (trafikolycka etc)
 • Lungemboli (Plötslig andnöd utan ronki? Tecken på trombos?)
 • Hjärtsvikt (Benödem, ansträngningsdyspné, successiv försämring hemma, EKG-förändringar?)
 • Lungödem (fuktiga rassel, akut hjärtsvikt)
 • Större mängd pleuravätska (Dämpning? Restriktiva besvär, cancer, hjärtsvikt)
 • Lungcancer (successiv försämring, hemoptys, viktnedgång)
 • Övre luftvägshinder med stridor? (epiglottit, pseudokrupp, främmande kropp, akut laryngotrakeit, bilateral recurrenspares)

Mindre vanliga eller ovanliga orsaker
 • Uttalad anemi (hyperventilation)
 • Arytmi (snabbt förmaksflimmer kanske vanligaste diff diagnos)
 • Hjärttamponad (syns v jugularis?)
 • Bronkiektasier (restriktiv lungsjukdom, hemoptyser, stora mängder sputum och kroniska besvär)
 • Cystisk fibros (med trolig infektion)
 • Aspergillos (nedsatt immunförsvar)
 • Yrkesrelaterad astma (Arbetsplats? Bomull, mjöl etc)
 • Difteri
 • Distal tumor i luftvägarna
 • Fibroserande alveolit
 • Allergisk alveolit (t ex någon som röjt bland gammal ved)
 • Tuberkulos
 • Sarkoidos
 • Stendammslunga (silikos)