Adenosin

ICD 10: I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi Adenosin 5 mg/ml: 1 + 2 + 3 ml iv med 1-2 min intervall, se nedan!
 • Adenosin ger ett mycket kortvarigt AV-block som bryter arytmin/takykardin.
 • Kan ges till de flesta snabba, smala takyarytmier
 • Kan dock vid WPW-syndrom utlösa ett snabbt preexciterat förmaksflimmer (breddökat och oregelbundet) som undantagsvis övergår i ventrikelflimmer. Risken för detta är mycket låg, men därför bör man ha patienten i telemetri och ha tillgång till defibrillator.
Indikationer för adenosin (inj Adenosin Life Medical)
 • Avbrytande av paroxysmal supraventrikulär takykardi, PSVT, (avser i första hand ortodrom takyarytmi), även innefattande AV-noden (avser i första hand AV-nodal re-entrytakykardi) (Även:
 • För påvisande och lokalisering av accessorisk retledningsbana med pre­excitation
 • Farmakologisk provokation av ischemi i hjärtat i samband med myocardscintigrafi (tallium eller teknetium) eller ekokardiografi, i de fall där andra farmakologiska provokationsmetoder ej kan användas)

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Tidigt ABCDE-status
 • Tag EKG, visa läkaren EKG:t genast (takykardi)
 • Hämta Adenosin 5 mg/ml samt dra upp en spruta med NaCl 9 mg/ml för att kunna flusha
 • Hämta defibrillatorn
 • Koppla upp i telemetri
 • Sätt nål, spola rent med NaCl

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Dosering av adenosin (inj Adenosin Life Medical, 5 mg/ml) vid icke-breddökade, snabba takykardier:
 • Koppla upp patienten i telemetri. Gällande barn se dosering i FASS.
 • Säg till patienten att det kan uppstå en kortvarig (<30 sek) andnöd, tryck i bröstet, eller värmekänsla i huden, (50% har inga symtom).
 • Ge först 1 ml Adenosin 5 mg/ml snabbt iv, och därtill 5-10 ml NaCl för att flusha in det. Avvakta omslag till sinusrytm inom 1-2 min.
 • Vid behov ge inom 2 min ytterligare 2 ml snabbt iv (10 mg), följt av flush. (Oftast räcker 1 ml + 2 ml för omslag).
 • Om resultat ändå uteblir: Ge inom 2 min 3 ml snabbt iv (15 mg) + flush
 • Adenosin har en halveringstid på <10 sekunder i plasma, dvs försvinner omgående ur cirkulationen
 • Har patienten inte slagit om nu bör man istället överväga ge beta-blockad iv.  Även Cordarone iv och andra arytmika får övervägas, beroende av allmäntillståndet. Akut elkonvertering är också ett alternativ.
 • Ge INTE verapamil eller digitalis vid preexciterat förmaksflimmer eller WPW-syndrom! I praktiken: Låt bli dessa medel vid mycket snabba arytmier. För övrigt finns för närvarande inte verapamil för iv-bruk.
 • Vid återkomst av AVNRT efter behandling med adenosin: Avstå från ytterligare adenosin.
 • Uppstår ett förmaksflimmer efter adenosin: Ge inte mer adenosin. Diskutera istället betablockad (med bakjour, om så behövs). Kontrollera RR-intervallet/hjärtfrekvensen, och titta på QRS-komplexen om de blir breddökade. Har vi en breddökning, mycket snabb och oregelbunden rytm (>200/min) är det sannolikt ett preexciterat FF och då är behandlingen akut elkonvertering. Lägg in med telemetri i dessa fall och ta hejd på takyarytmin snarast möjligt.
 • Vid alltför kraftig effekt/reaktion av adenosin kan man ge några ml, 3-10 ml, Teofyllamin 23 mg/ml långsamt iv (högst 1 ml/min).

 •   Kontraindikationer till adenosin: a) Tidigare svåra biverkningar av adenosin b) AV-block grad II eller III c) sick sinus syndrom utan pacemaker d) Svår hypotoni eller hypovolemi av annat slag än takykardin i sig (Adenosin kan ge blodtrycksfall) e) Förhöjt intrakraniellt tryck
    Försiktighet vid: f) Långt QT-syndrom (ges åtminstone i låg dos) f) Samtidig behandling med dipyridamol (Persantin, Diprasorin, Asasantin). (Lösningen är att ge lägre dos av adenosin) g) Mekaniska störningar av cirkulationen (ex shunt, tamponad, aortastenos) i händelse av blodtrycksfall h) Efter hjärtinfarkt i) Vid KOL (kan ge bronkospasm) j) Första året efter hjärttransplantation (ökad känslighet för adenosin)

Diffdiagnoser

Takykardi med breda QRS-komplex

Se även