Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Gynekologi Infektion Internmedicin Kirurgi Ortopedi Pediatrik Urologi

Chockindex, sepsis

ICD 10: R579, Chock, ospecifierad

Enkel och tidig sepsisdiagnostik
 • Chockindex (CI), definieras som hjärtfrekvensen delad med det systoliska blodtrycket:
 • CI = Hjärtfrekvensen/systoliskt blodtryck (dvs "pulsen/trycket")

 • Exempel
  • Puls 140 och systoliskt bltr 105 ger CI = 1,33.
  • Normalvärde: 0,5-0,7
  • Chockindex över 0,7 är en bra prediktor för att förutse hyperlaktatemi (> 4 mmol/l) och förhöjd 28-dagars mortalitet.
  • Vid chockindex >1,0 är förekomsten av högt laktat (>4) så mycket som 24,8% och 28-dagarsmortaliteten 23,3%.


  Bakomliggande studie omfattar 2524 patienter från en akutmottagning med 95 000 besök/år. Resultatet kan tillämpas både i primärvård och på akutmottagningar/avdelningar, dessutom innan patienten nödvändigtvis uppvisar klassisk SIRS och sepsis.

  Exempel En äldre dam med feber och hosta söker akut. Puls 88 och systoliskt tryck 110 låter kanske inte så märkvärdigt. Men hon har ett klart patologiskt CI om 0,8 (normalt: 0,5-0,7) redan vid ankomsten! Hon kan konstateras vara i risk för svår sepsis direkt, dvs innan några labtester eller blodgaser hunnit analyseras.
  Patienter som söker med en misstänkt infektion och har ett normalt CI har omvänt visats ha en mycket låg risk för underliggande svår sepsis vid akutbesöket, dvs högt negativt prediktivt värde (0,92-0,95).

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • Misstänk att en infektionssjukdom föreligger (t ex feber och hosta)
  • Mät hjärtfrekvens och systoliskt blodtryck
  • Dela pulsen med systoliska blodtrycket (= Chockindex, CI)
  • Sätt nål
  • Tag allmänna blodprover (sepsisprover), ev blodgas
  • Tag urin-, NPH-, och blododlingar.
  • Tag EKG
  • Mät resterande vitalparametrar! (SaO2, temp, andningsfrekvens, medvetandegrad, och vakenhet).

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

   Vid misstanke om infektion och CI mer än 0,7
  • Starta tidig sepsisbehandling (se Sepsis)
  • Ge tidigt vätska och rikligt med vätska (se Sepsis)

  Se även