Kategorier
Akutsjukvård, emergency Ortopedi Trauma

Höftfraktur (proximal femurfraktur)

ICD 10: Höftfrakturer
Cervikal femurfraktur S72.00
Trokantär femurfraktur S72.10 (öppen .11)
Subtrokantär femurfraktur S72.20 (öppen .21)
Osteoporosfraktur (tillägg) M809
W-diagnoser: Snubbling i samma plan W01.99, UNS W19.99

Klassifikation (in English below, as well as the AO Surgery Reference):

Höftfraktur indelning
Klassifikation av höftfrakturer
From dr Mikael Häggström  Wikimedia Commons

Avsnitt om akuta höfter:

 • Höftfraktur (proximal femurfraktur), dvs detta avsnitt, är en ganska kort sammanfattning om höftfrakturer allmänt, prehospitalt, och om handläggning på akutmottagningen.

  För detaljer och alternativa diagnoser, se:
 • Cervikal femurfraktur
 • Trochantär höftfraktur (under produktion)
 • Subtrochantär höftfraktur (under produktion)
 • Höftsmärtor, akuta (oavsett trauma eller ej) (under produktion)
 • Höft, bäcken, lår - trauma (under produktion)
 • Barnhöfter, akuta (under produktion)
 • Höftledsartros (under produktion)
 • Bakgrund

 • Patienten är i regel en äldre person, kvinnor>män (3:1), sällan barn, som fallit omkull i samma plan (lågenergetiskt trauma). Oftast en osteoporotisk fraktur.
 • I Sverige har vi cirka 3.800 cervikala, 2.500 trokantära, och 800 subtrokantära femurfrakturer, totalt 7.100 per år, och i genomsnitt 19,5 fall per dag.
 • Mortaliteten efter en höftfraktur är hög trots trombosprofylax och tidiga insatser. Cirka 10 % av kvinnor med höftfraktur avlider inom 3 månader efter sin fraktur, jämfört med 1.7 % av kontroller utan höftfraktur. Omkring 20-22% avlider inom 1 år.
 • Inkommer i regel med ambulans. Oftast hittad på golvet.
  Har ont i höft-bäcken-regionen, kan inte belasta benet. Ligger oftast med förkortat, utåtroterat ben. Kan vara dehydrerad, ibland debuterande trycksår, ibland utlösande orsak (stroke, infektion, hjärtinfarkt, snubblat på mattan, tagit sömntabletter), ibland framkommer ingen egentlig orsak.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Ambulanspersonal: Gör gärna en bedömning av hur fallet har gått till. Utlösande orsak? Sociala förhållanden. ABCDE-status. Smärtstillning! EKG. Dropp vid behov. Syrgas om SaO2<90%.
 • Är patienten dålig (exempelvis med STEMI, stroke, hög feber, eller generell allmänpåverkan) lämnas och rapporteras patienten till akutmottagningen! Annars följer man höftfrakturlinjen:
 • Höftfraktur-linjer finns på många akutmottagningar, följ lokala riktlinjer!
  Höft-linjen innebär att ambulanspersonal kör patienten direkt till röntgen vid misstänkt höftfraktur (rtg höft, ev rtg bäcken vid neg höft).
  Om röntgen bekräftar höftfraktur går patienten direkt till vårdavdelning. Under tiden har blodprover tagits, primärjour ortopedi/akutläkare meddelats, ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning, samt akutmottagningens kansli för inskrivning.
  Ibland finns möjlighet att tidigt lägga en femoralisblockad, med eller utan hjälp av ultraljud.
 • Om patienten inte har någon höftfraktur återgår patienten efter rtg till akutmottagningen för läkarbedömning.
 • Om höft-linje saknas, eller om patienten inkommer via gående entrén med hjälp av anhöriga, brukar man bedöma patienten som misstänkt höftfraktur via akutmottagningen istället.

 • PÅ AKUTMOTTAGNINGEN
 • Kontrollera/åtgärda ABCDE-status
 • Ge syrgas vid behov, pO2 <90%
 • Sätt nål!
 • Smärtlindra patienten adekvat, till VAS 3-4, Ge morfin 3-7 mg iv, tills effekt (upprepa vb). Alternativt ketobemidon (Ketogan), 2,5-5 mg iv. Håll ett öga på andning och ev illamående.
 • Prioritera! Sikta på ORANGE (prio 2).
  (Äldre patient, ibland bakomliggande problem, bör få kort handläggningstid)
 • Ta EKG vid ankomst
 • Ta rutinprover: Hematologi, glukos, CRP, elektrolyter, koagulation, blodgruppering, och bastest.
  Om patienten har feber lägg till en första blododling och urinodling. TnT eller TnI om bröstsmärtor funnits.
 • Kontrollera en Bladder Scan. Sätt KAD om lämpligt.
 • Har patienten legat länge och är intorkad (oftast), ge 1-2 liter Ringer-Acetat eller fysiologisk NaCl.
 • Upprepa kontrollerna av vitalparametrar och tillse läkemedelseffekt (smärtstillning).
 • Se till att patienten kommer till röntgen ganska omgående!
 • Inläggning vid fraktur - och ordna vårdavdelning!


Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Kontrollera att patienten är smärtstillad!
 • Kontrollera ABCDE vid behov, kanske särskilt CDE!
  C för arytmi (snabbt förmaksflimmer?) eller hjärtinfarkt,
  D för vakenhetsgrad, orientering och ev tecken på stroke, Babinski!), samt
  E för själva skadan (höftstatus, perifert status).
 • Socialt status viktigt, hemförhållanden, familj, eventuell hemtjänst och gångförmåga i normala fall.
 • Allmän anamnes, ev överkänslighet, medicinering, samt aktuell händelse!!
 • Inläggningsstatus! Vanligt status med allmäntillstånd, hjärta, blodtryck, lungor, buk och neurologi, samt lokalstatus.
  OBS! Alla har inte "utåtrotation och förkortad benlängd", särskilt inte vid inkilade frakturer eller vid frakturer utan felställning!
 • Jämför benen. Testa förekomst av smärta (höft/ljumske) vid försiktig rotation. Pressa samman bäckenet (bäckenfraktur?). Följ benet nedåt från höften till foten (anteckna normalt eller avvikande distalt status).
 • Använd gärna en "Lasse-kudde" av skumgummi, som håller benet stilla, rakt fram i liggande utan rotation (fot och patella rakt upp). Det minskar smärtan och ger ett lämpligt läge för akutröntgen.
 • Skriv röntgenremissen och anteckna "akut"! (vanligen rtg höft, eller höft-bäcken). Vid högenergetiskt våld kan det också vara en femurfraktur (skaftet). Barn med knäproblem kan förlägga smärtan i höften!
 • Överväg blockad av n. femoralis. Det kan gå fort för van kollega, men avstå annars.
 • Innan patienten går vidare till röntgen och därifrån till avdelning markera läget med tuschpenna pil (eller kryss) och hö/vä.
 • Slutligen, rapportera patienten till avdelning och till akut-operatören, OP-anmäl patienten (när svaret är klart) med sikte på, och prioritet för att operera senast nästa morgon (dag).

 • De patienter som inte visar några tecken på fraktur kan behöva ny undersökning, eller mobiliseras med stöd av kryckkäppar och smärtstillande på akutmottagningen.
  Om patienten då fortfarande inte kan belasta benet alls, blir inläggning ibland nödvändig. Var finns då problemet? Bäckenfraktur, eller kotkompression i ryggen, eller kanske en stroke?? Vidga vyerna vid behov!
Proximal femur fractures
Klassifikation av proximala femurfrakturer enligt AO-systemet.
Copyright by AO Foundation, Switzerland. Source: AO Surgery Reference, www.aosurgery.org

Diffdiagnoser

  Vanligaste:
 • Ingen skelettskada. Kontusion av höften S70.0 (Utred med CT eller MR om misstanke höftfraktur kvarstår!)
 • Bäckenfraktur i ramus superior eller ramus inferior (behöver ofta läggas in för mobilisering några dagar). S32.50.
 • Distal kotkompression (L4-L5) med svårighet att belasta på benet

 • Andra diffdiagnoser:
 • Kontusion mot låret, S70.1
 • Höftledsluxation (oftast vid höftledsprotes)
 • Bäckenfraktur av kraftigt våld, trauma. Acetabulum, ileum, ischium.
 • Höftledsluxation (utan höftprotes) vid kraftigt våld.
 • Höftledsartros (artrosartrit)
 • Septisk artrit (högt CRP, vanligen feber och infektions-anamnes), kan tillfälligt maskeras av steroider.

Barn diffdiagnoser, osäkert trauma:
 • Kraftigt trauma kan ge höftfraktur, ovanligt
 • Slitfrakturer från bäckenet (idrottande barn)
 • Coxitis simplex (vanligen efter viros)
 • Mb Perthes (coxa plana), främst pojkar 4-10 år
 • Fyseolys i höften (11-16 år)
 • Knäsjukdom/skada kan ge referred pain i höften
 • Se även

 • Cervikal femurfraktur
 • Trochantär höftfraktur (under produktion)
 • Subtrochantär höftfraktur (under produktion)
 • Höftsmärtor, akuta (oavsett trauma eller ej) (under produktion)
 • Höft, bäcken, lår - trauma (under produktion)
 • Barnhöfter, akuta (under produktion)
 • Höftledsartros (under produktion)