Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin Intoxer

Blyförgiftning

ICD 10:
T560 Toxisk effekt av metaller. Bly och dess föreningar.

Blyförgiftning är vanligen kronisk, när så inträffar, t ex vid tillverkning av blybatterier. Barn blir lättare förgiftade då de absorberar bly lättare än vuxna. Blyinnehållande färger, blyglaserad keramik, nedsvalt bly (gardintyngder, hagel), och blyinnehållande traditionella mediciner (Ayurvedic och kinesisk medicin) är exempel där barn kan få i sig bly. Leta källa!

Kronisk blyförgiftning
Bluish Pigmentation of the Gingiva in a Homeless Patient - Kronisk (alltså ej akut) blyförgiftning. Notera blåaktig gingiva.
Kind permission by Acta Derm Venereol 2011; 91: 109-110, Kluger N & Francès P.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-kontroll
 • Vid färskt intag av blyförening (1-2 timmar) utförs ventrikelsköljning
 • Ge vätska (t ex Ringer-Acetat)
 • Tag allmänna prover, men också B-Bly och B-järn

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Antidoter som har chelerande effekt (något av preparaten finns troligen i antidotlagret på sjukhuset):
 • DMSA (dimerkaptobärnstenssyra, Succicaptal kapslar 200 mg (2 x 1 x 15 st). Doseringar, se nedan.
 • EDTA, Natriumkalciumedetat, (Natriumkalciumedetat APL) injektionsvätska 100 mg/ml (1 x 10 x 10 ml)
 • DMPS (dimerkaptopropansulfonat), Dimaval (licens), injektionsvätska 50 mg/ml (2 x 5 x 5 ml)

 • Ge någon av de chelerande antidoterna ovan!
 • I första hand ges DMSA per os under 5 dagar. Dos: Vuxna och barn: 10 mg/kg per os x 3 (kapslar i mat eller dryck). Överväg ny behandling efter 5 dygn om B-Bly-nivåerna fortfarande är förhöjda.
 • Dosering av natriumkalciumedetat: Ge iv, särskilt vid encefalopati, efter spädning. 1 g av lösningen ovan, 100 mg/ml, dvs 10 ml späds i minst 125 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml. Dosen är för vuxna och barn 12,5 mg/kg x 4 (ges iv under 15 min).
 • Dimaval, injektionsvätska 50 mg/ml (2 x 5 x 5 ml), ges iv. Vuxna: 1:a dygnet 250 mg iv × 6, 2:a dygnet 250 mg iv × 4, sedan 250 mg iv x 2-3. Barn: 5 mg/kg kroppsvikt ges iv med samma intervall som vuxna ovan.

 • Fortlöpande kontroll av blykoncentrationen i blod. Halterna ska ligga under 50 ug/100 ml vilket motsvarar under 2,4 mmol/l. Ingen uppföljning vid halter <10 ug/100 ml eller 0,5 umol/l)
 • Atropin kan prövas vid buksmärtor, sk blykolik, ses oftast vid kroniska besvär.
 • Vid hemolys kan alkalisering av urinen övervägas

Klinisk beskrivning

 • Tidiga symtom på blyförgiftning är buksmärtor, förstoppning, trötthet och muskelvärk.
 • Vid högre blykoncentrationer ses buksmärtor med kolik (blykolik), dehydrering, anemi, encefalopati, hypertoni, hemolys, lever- och njurpåverkan.