Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Endokrinologi Gynekologi Hematologi Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Lungmedicin Nefrologi Neurokirurgi Neurologi Onkologi Psykiatri Urologi

SIAD (tidigare SIADH)

ICD 10: E222 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon, dvs
SIAD, syndrom av inadekvat antidiures
 • Detta avsnitt tar upp begreppet SIAD, som det numera heter, och ett antal utlösande orsaker.
 • För behandling vid hyponatremi, se Hyponatremi, men också behandlingsavsnitt nedan vid SIAD.
 • Sist följer en lång tabell över väsentligen alla orsaker till SIAD!

Kliniska råd och kommentarer

Ett tidigt råd på vägen....: Tänk alltid på hyponatremi hos något äldre patienter, som beter sig konstigt (psykiska eller atypiska symtom), inte verkar friska, kanske kräks, har diffusa neurologiska symtom, men ofta inga lokaliserade symtom!
Skicka inte hem en sådan besökare förrän svaret på elektrolyterna har kommit...!
Det är ofta just en hyponatremi!!

SIAD
SIAD är ett tillstånd av successiv natriumförlust. From pastellic.se.

Bakgrund

Syndrome of inappropriate antidiuresis, SIAD, innebär att hormonet vasopressin frisätts på ett inadekvat sätt (ökar), eftersom detta sker oavsett effektiv serumosmolalitet eller cirkulerande vätskevolym. Vid SIAD är nivån av vasopressin för hög i relation till serumosmolaliteten.
Vasopressin minskar diuresen och kallas därför även antidiuretiskt hormon, ADH.

Lite fysiologi om vasopressin
 • Vasopressin (ADH) bildas i hypofysens baklob
 • Den extracellulära vätskan, ECF, upprätthåller sin tonicitet huvudsakligen av vasopressin och törst.
 • När plasman börjar bli hyperton, dvs det osmotiska trycket ökar, då blir man dels törstig och dels ökar sekretionen av vasopressin. Därmed minskar utsöndringen av vätska och det sker en utspädning tills att osmolaliteten utjämnas till normalnivå (275 – 300 mOsm/kg).
 • Omvänt minskar utsöndningen av vasopressin när ECF börjar bli hypoton. Då ökar miktionen och urinen är tämligen saltfattig. Man gör av med vätska, således.
 • Frisättningen av vasopressin regleras av osmoreceptorer i främre hypothalamus. Möjligen stimuleras törst av samma receptorer
 • Frisättning av vasopressin stimuleras, som nämnts av en ökad osmolalitet i plasma, men också av minskande volym i blodbanan, ytterst en minskad extracellulärvolym.
 • Blödning är ett starkt stimulus för vasopressinfrisättning. Därmed motverkas i viss mån det blodtrycksfall som sker vid en större blödning.
 • Andra faktorer som fysiologiskt stimulerar frisättning av vasopressin är illamående och kräkning, stående, smärta, stress, träning och affektion. Angiotensin II stimulerar också utsöndringen av vasopressin.

Lite patofysiologi vid SIAD
 • SIAD uppstår då frisättningen av vasopressin (ADH) inte följer osmolaliteten i plasma eller cirkulationsvolymen på ett normalt sätt.
 • Följden blir en förhöjd nivå av vasopressin. Det leder som regel till en hyponatremi, och omvänt är det ofta en SIAD som ligger bakom en påvisad hyponatremi.
 • Man skulle kunna föreställa sig att patienten blir allt mer vätskefylld vid SIAD, men så är det inte. Patienten är faktiskt euvolemisk (normovolemisk). Hyponatremin orsakas inledningsvis av en vattenretention av vasopressin. Då ökar cirkulationsvolymen, som sekundärt aktiverar njurarna och deras saltutsöndring. Natrium och vatten avgår. Nettoeffekten vid kronisk SIAD är att utflödet av natrium är större än graden av vattenretention. Och därmed håller sig patienten euvolemisk.
 • Utöver fysiologiska stimuli (se ovan) frisätts vasopressin även av ett flertal sjukdomar (främst i nervsystemet och av maligniteter, även lungsjukdomar), av ganska många läkemedel, och undantagsvis finns även hereditära tillstånd beskrivna.
 • För orsaker och diffdiagnoser till SIAD, se nedan!

SIADH omodernt begrepp från 2014
 • SIAD kallades tidigare SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion). Men man vet idag att både genetiska och farmakologiska faktorer kan öka vattenpermeabiliteten i njurens samlingsrör, även utan vasopressin. Därmed blir SIADH-benämningen felaktig och utgår enligt koncensus i European Journal of Endocrinology, 2014, 170; G1–G47.

Diagnos av SIAD
 • Ofta är diagnosen SIAD ganska given (jämför tabell 1 och 2 nedan). Patienten har exempelvis en nytillkommen hyponatremi och vårdas för en pneumoni. Eller står på ett SSRI-preparat.
 • Ett bra sätt är att utreda med S-Osmolalitet, och sedan fundera på om pat är normovolem, undervätskad eller övervätskad.

  Tabell 1. Diagnos SIAD

  Modified from the definition of Bartter and Schwartz, Am J Med, 1967, and from Spasovski G, et al, Eur J Endocrin 2014; 170, G1–G47

  Diagnostiska kriterier
  Hyponatremi (<135 mM) med låg p-osmolalitet (<275 mOsm/kg)
  Kliniskt normovolem patient (normal cirkulation, ej ödem, ej dehydrerad)
  Urin-osmolalitet >100 mOsm/kg vid låg p-osmolalitet (dvs urinen ej maximalt utspädd; u-osm normalt >600 mOsm/kg)
  Inga andra rimliga orsaker till hyponatremi (ej övervätskad)
  Vätskerestriktion förbättrar läget [Anm. brukar förbättra]
  Inga hållpunkter för hypokorticism, hypothyreos, hypofysinsufficiens eller njursvikt
  Ingen aktuell användning av diuretika

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • På akutmottagning: ABCDE-kontroll. På vårdavdelning: Följ NEWS och kontakta jourläk/MIG-team vid försämring
  • Inkomst-EKG
  • Provtagning, blod: P-natrium, P-kalium, P-kreatinin, P-TSH, P-T4, P-glukos, P-Osmolalitet, P-Kortisol (kl kl 07 och 19, i alla fall 2 prov för att se dygnsvariation), Hb, CRP, LPK (leukocyter), leverstatus (missbruk, metast), P-klorid, St-Bik (eller a-blodgas), S-urat (ofta <240 mmol/l), S-Urea (ofta <3.6 mmol/l), P-prolaktin, blododling vid feber
  • Lägg till intox-prover om patienten verkar berusad: U-tox (ecstacy), etanol, etc
  • Provtagning, urin: U-osmolalitet, U-natrium, u-cortisol, u-sticka, u-odling vid feber
  • Räkna med inläggning vid hyponatremi om den påverkar patienten, eller om S-Na+ är <125 mmol/l.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Försök att avgöra om det finns skäl att misstänka SIAD i samband med upptäckt hyponatremi, S-Na+<135 mmol/l. Se diagnostiska kriterier ovan!
  • Ordinera urin- och blodprover enligt ovan! Komplettera ev med rtg pulm och/eller CT hjärna vid misstanke om pulmonell eller neurologisk sjukdom.
  • Har patienten kommit in på grund av en hyponatremi, dvs med sådana symtom? Eller är patienten inneliggande med något läkemedel som kan ge SIAD, eller företer tecken på malignitet, neurologisk sjukdom, eller lungsjukdom?
  • Oftast måste pat läggas in pga uppenbara allmänsymtom som psykisk förändring, huvudvärk, gångsvårigheter, eller exempelvis kräkningar, och samtidig hyponatremi, eller endast lågt S-Na+, 100-ca 127 mmol/l (livshotande omkring <110-105, men obs individuell känslighet). Patienten kan också te sig infekterad eller inge misstanke om malignitet. Dessa kategorier bör samtliga läggas in akut.
  • Ibland kan patienten återgå hem från en akutmottagning. Hyponatremin och pats symtom måste då vara måttliga och orsaken till patientens SIAD rimligen uppenbar, t ex utlöst av ett läkemedel.
  • Angående psykiatriska patienter: En akut psykos kan utlösa en SIAD, och SIAD kan skapa ett psykotiskt beteende hos en annars icke-psykotisk patient. Antipsykotiska och antidepressiva läkemedel kan ge SIAD. Därför bör man alltid (om möjligt) kontrollera P-Na+ på patienter som står på psykiatriska läkemedel eller som är psykotiska.
  • Kontrollera provsvar och uteslut högt CRP, lågt Hb, eller tecken på infektion/malignitet, hypothyreos, MB Addison, hypofysinsufficiens eller njursvikt.
  • Se även avsnitt angående andra orsaker än SIAD till hyponatremi!


  • Exempel SIAD: Låt oss anta att en patient står på karbamazepim (Tegretol, Hermolepsin) pga epilepsi, och söker akut med trötthet, huvudvärk och illamående. Proverna visar S-Na+ 126 mmol/l. Här har vi en klar hyponatremi, men med måttliga symtom och en medicin som sällan, men dock, kan utlösa SIAD. Det kan behandlas med en måttlig vätskerestriktion (t ex 1,5 l/dygn), extra salt på maten, kanske komplett utsättning av antiepileptika (vid sällsynta anfall), eller övergång till något annat antiepileptiskt läkemedel, och uppföljning hos egen läkare (remiss!).


  • Behandling av SIAD
  • Det är hyponatremin som ger symtom (se det avsnittet!). Behandla den!
  • Som regel ska en SIAD behandlas långsamt, eftersom den oftast är kronisk (>2 dygn). (Undantaget är den som snabbt druckit flera liter vätska och har en akut hyponatremi. De ska korrigeras snabbt.).

  Vanligare orsaker till SIAD

  • Se även två användbara SIAD-tabeller över orsaker. Här presenteras också det vanligaste i lagom form:
  • SIAD kan uppstå av läkemedel, genetiska faktorer, och somatisk sjukdom, varvid vasopressin bildas av olika celler och organ. Normalt sett kommer annars vasopressin endast från den bakre delen av hypofysen.
  • Natriumförluster kan uppstå av olika skäl: Diuretika: Tiazider är faktiskt värre än loop-diuretika härvidlag. Binjurebarkinsufficiens, intrakraniella sjukdomar (cerebral salt wasting), njursjukdom. Även ileus, pankreatit, sepsis eller muskeltrauma kan utlösa ADH-frisättning med hyponatremi som följd.

  • Tillstånd och läkemedel som förknippas med akut hyponatremi
  • Etylmissbruk, dock ofta måttlig hyponatremi
  • Nyligen insatta tiazider
  • Nyligen insatta medel mot depression
  • Postoperativt, allmänt
  • Efter prostataresektion eller endoskopisk uteruskirurgi
  • Tarmsköljning (förberedelse för coloskopi)
  • Polydipsi
  • Partydroger (MDMA, ecstacy) som gör att man dricker mycket
  • Motion, kroppsansträngning (MEN, bland maratonlöpare som säckar ihop är hypernatremi vanligare, invänta därför S-Na+)
  • Cyklofosfamid iv (Sendoxan)
  • Oxytocin (Syntocinon)
  • Nyligen insatt desmopressin (Minirin, Nocutil, Octostim)
  • Nyligen insatt terlipressin (Glypressin, Terlipressin, Variquel)

  Diffdiagnoser till SIAD och hyponatremi


  Hyponatremi kan också domineras av sina primära symtom (dvs cellödem), som i sin tur kan likna:
  • Gastroenterit
  • Psykos
  • Demens
  • Konfusion
  • Depression
  • Encefalit
  • Bakfylla
  • Migrän, huvudvärk
  • "Nedsatt AT"
  • "Causa socialis"
  • "Dehydrering"
  Se även  Updated 2022-05-15. Originally published 2016-06-15. Established 2015-03-18.
  ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Barnkirurgi Intoxer Kirurgi Neurokirurgi Trauma

Skallskador, traumatiska

ICD 10:
 • Välj en översiktlig diagnos av tidsskäl!

 • S06 Intrakraniell skada + V/W-kod
 • S069 Intrakraniell skada, ospecificerad (Traumatisk hjärnskada UNS) +V/W-kod
 • S060 Hjärnskakning (Commotio cerebri)
 • S061 Traumatiskt cerebralt ödem
 • S062 Diffus hjärnskada (Cerebral kontusion UNS, Cerebral laceration UNS)
 • S065 Multifokal hjärnskada
 • S066 Epidural blödning
 • S067 Extradural blödning (traumatisk)
 • S065 Traumatisk subdural blödning
 • S066 Traumatisk subaraknoidal blödning
 • S068 Andra specificerade intrakraniella skador (Traumatisk cerebellär blödning, Traumatisk intrakraniell blödning UNS)
 • S069 Intrakraniell skada, ospecificerad (Traumatisk hjärnskada UNS)

 • S099 Huvudskada UNS (Skada huvudet, Ansiktsskada UNS, Nässkada UNS, Öronskada UNS)

Skallskador, traumatiska

 • Skallskador ses vid trafikolyckor, fallskador, övergrepp, intoxikation, och vid diverse olycksfall. Tag noga del av kort rapport från ambulans!
 • Börja med att stabilisera enligt ABCDE.
 • En skallskada kommer i regel direkt till akutmottagningen efter inträffad skada: Utlös traumalarm vid allmänpåverkan! Notera att även veckogamla skador plötsligt kan försämras, (t ex kliniskt subduralhematom, epiduralhematom, etc).
 • Se till att patienten är på ett akutrum. Annars flytta dit! (Medvetandesänkning, parallella skador, många läkare etc)
 • Följ medvetandegraden noga! Ange både GCS och RSL.
 • Status: Är patienten vid medvetande eller ej? Svarar adekvat eller ej? Normala pupiller och ögonrörelser? Grova kraften i armar och ben? Normal känsel?
 • Om patienten är någorlunda stabil, men cerebralt påverkad eller försämras, gör en akut CT hjärna. Är det en yngre person som är neurologiskt normal kan man avvakta med CT, men följ då medvetandegraden kontinuerligt.
 • Åk inte till röntgen med en instabil patient (det blir kaos). Stabilisera först och röntga sedan. Alternativt diskutera med narkos om ev narkos/intubation.
 • Vid manifest hjärnskada kontakta NK-jouren vid närmaste neurokirurgiska klinik. Överför röntgenbilderna dit. Avvakta NK:s beslut om ev operation, förflyttning etc.
 • Vaken patient utan uppenbar neurologisk skada observeras på kirurgisk akutvårdsavdelning, obs-enhet eller liknande.
 • Medvetandesänkt eller medvetslös patient går i regel till IVA inför fortsatta åtgärder, exempelvis via NK.
 • Tillse att adekvata blodprover säkras, även urinprover, Hb, glukos, elektrolyter kanske är viktigast, liksom blödningsstatus (Trombocyter, PK (INR), APTT).

Diffdiagnoser

 • Diffdiagnoserna vid trauma har vi närmast ovan, enligt ICD10, från hjärnskakning eller yttre skada, till inre blödningar på olika nivåer.
 • Tänk på att berusade och intoxikerade personer, som mest verkar utslagna av sin överkonsumtion mycket väl kan ha varit med om ett trauma. Röntga dem extra liberalt!
 • En person som kört av vägen och hittas medvetslös krampande kan vara diabetiker och ha en hypoglukemi (har jag varit med om)
 • En äldre person med spontan hjärnblödning kan te sig som ett traumafall utan att vara det!
 • Dementa eller skallskadade personer minns inte alltid att de varit med om ett trauma, och kan då förneka händelsen, samtidigt som t ex subduralhematomet utvidgas.
 • Parallella multipla skador är inte ovanliga, exempelvis skallskada + höftfraktur. Undersök hela patienten när bilden klarnar!


Updated 2022-02-14, Originally published 2022-02-14. Established 2016-03-11.
©Per BjörgellKategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Internmedicin Intoxer Klinisk labmedicin Pediatrik Trauma

Högt laktat och laktacidos

ICD 10:
 • E872 Acidos (Acidos UNS, Metabolisk acidos, Mjölksyracidos [laktacidos], Respiratorisk acidos)

Högt laktat och laktacidos

 • I akuta situationer ingår mätning av laktat, som ger en fingervisning om nuläget och den kommande prognosen. Är det bråttom kontrollera laktat med en artärblodgas (aB-Laktat)!
 • Man kan också ta en venös blodgas (vB-Laktat) om man har uppkopplade blodgasmaskiner på akutmottagningen, eller via vanliga blodprover (P-Laktat).
 • Laktat eller mjölksyra bildas vid anaerob metabolism av glukos, glykolys, (pyruvat blir laktat).
 • Två orsaker till högt laktat:
  1. Anaerob situation, hypoxi,
  och/eller
  2. Mitokondriell svikt
  Det kan inträffa vid allvarliga tillstånd som hjärtstopp, trauma, intoxikation och sepsis. Det råder därmed en lokal eller generell hypoperfusion av vävnaderna. I en förlängning av hypoperfusionen finns risk för organsvikt.
 • Med ökande laktatnivåer uppstår en metabol acidos eller laktacidos, och därmed negativt base excess (BE) eller basöverskott.
 • Vid metabol acidos kan bestämning av laktat och glukos användas för att skilja mellan ketoacidos och laktacidos.
 • Vid organsvikt drabbas ofta lever och njurar. Ibland sviktar allt efterhand, det blir en multiorgansvikt och patienten avlider eller utvecklar permanenta organskador.
 • Ett högt initialt laktatvärde, >4-5-(15) mmol/L är prognostiskt ogynnsamt, men kan inte sällan reverseras.
  [Referensvärde P-laktat cirka 0,6-2,3 mmol/L]
 • Vid tidig identifiering av högt laktat i blodet, följd av intensiv resuscitering, där normala laktatnivåer kan uppmätas inom 1 (ett) dygn förbättrar överlevnaden till 98-100% (i några studier).

Behandling

 • Enligt ovan - tidig identifiering! Tag artärblodgaser!
 • Överväg ventrikelsköljning inom första 1-2 timmarna vid intox.
 • Ge rikligt med vätska, t ex Ringer-Acetat 1-3 liter så att diuresen kommer igång, sätt KAD och kontrollera timdiuresen.
 • Man kan överväga buffert vid förslagsvis pH<7,0 med Tribonat lösning, 100 ml iv (200-400 ml), eller Natriumbikarbonat, lösning 50 mg/ml, 100-(300) ml iv.
 • Inotropt stöd vid svårigheter att upprätthålla blodtrycket (IVA).
 • Patienten läggs om möjligt på IVA och vid behov hemodialys eller hemofiltration.
 • Fortsatt övervakning. Vid snabb återhämtning enligt ovan god prognos, sämre vid svår laktacidos, <50%.
Livedo reticularis
Svår övergående laktacidos: Livedo reticularis vä ben, sekundär till infrarenal aorto-iliacal stenos.
From: Dr Nantsupawat, et al. commons.wikimedia.org

Diffdiagnoser till högt laktat

 • Akut hypoxi (trauma, vävnadsskador)
 • Sepsis (mitokondriell dysfunktion med inflammation)
 • Chock
 • Blödning
 • Akut hjärtsvikt (hjärtstopp, lungödem etc)
 • Akut tarmischemi
 • Akut leversvikt
 • Akut njursvikt
 • Brandrök (cyanidförgiftning; hypoxi; mitokondrieskada)
 • Metformin (ökad risk för laktacidos vid försämrad njurfunktion och hypoxi). Hit hör dehydrering, akut försämrad njurfunktion (t.ex. blodtryckssänkande läkemedel, diuretika och NSAID), högt alkoholintag, nedsatt leverfunktion, okontrollerad diabetes, svält.

 • Farmaka (samt ofta en utlösande faktor, t ex sjukdom, överdosering):
  Utöver metformin, även acetylsalicylsyra (ASA), linezolid (Zyvoxid), isoniacin (Tibinide), antiretrovirala medel (ATC-koder J05AF)

 • Intoxer (vanlig sprit (etylalkohol), metanol, etylenglykol, salicylat, metformin, cyanid)
 • Etylenglykol-intox (kan ge falskt höga laktatvärden)
 • Metforminintox (ovanligt)
 • Även koffein i intoxdos (100 koppar kaffe á 40 mg, eller enklare 40 tabl Koffein 100 mg) kan ge allvarlig laktacidos (högt laktat, hypokalemi, och takykardi)

 • MELAS-syndrom (Ett ovanligt, hereditärt syndrom med mitokondriell encefalopati, laktacidos, och strokeliknande episoder, som ändå bör nämnas)

Se ävenUpdated 2022-02-13, Originally published 2022-02-03. Established 2016-03-11.
©Per BjörgellKategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Barnkirurgi Gynekologi Hematologi Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Kirurgi Lungmedicin Nefrologi Obstetrik Odontologi ÖNH Onkologi Ortopedi Pediatrik Reumatologi STD Thoraxkirurgi Trauma Urologi

Feber och hypertermi, översikt

ICD 10:
R509 Feber, ospecificerad

Detta avsnitt är en översikt om feber, även om orsaker till hypertermi. Se respektive sjukdomar separat!
Diffdiagnoser till feber och hypertermi finns längre ned i texten.
 • Feber som sådan är inte särskilt farlig, men den är en signal om en avvikelse från normaltillståndet.
 • Feber kan prioriteras (exempelvis enligt RETTS), men det är då viktigt att utgå från anamnes och vitalparametrar!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status, alltid vid misstänkt infektion!
 • Sätt nål om patienten är påverkad
 • Hämta in läkare om patienten bedöms ha sepsis!
 • Odla (blod, urin, NPH, svalg, sår) vad som är tillämpligt
 • Tag labprover (större labstatus om oklar källa; mindre eller inga prover alls om så är rimligt). Hb och CRP fungerar bra om endast kapillära prover tas. Tag hematologi, CRP, LPK, glukos, leverstatus och elektrolytstatus vid venös provtagning, överväg då också blododlingar.
 • EKG på sköra patienter (äldre, sjuka)
 • Sätt dropp, Ringer-Acetat, om cirkulationen är påverkad eller om patienten är dehydrerad.
 • Förbered för inläggning om patienten är dålig, ordna plats.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Utgå i första hand från att febern beror på en infektion!
 • Föreligger SIRS? Det vill säga, har patienten en uppseglande sepsis? (Se sep avsnitt)
 • Ge vätska, Ringer-Acetat 1-2 liter i snabb takt, vid påverkad cirkulation
 • Tag beslut: Inläggning eller ej?
 • Som stöd till detta kontrollera ABCDE-status, labproverna och ev röntgen, samt helhetsintrycket av patienten
 • Vid behov av inläggning: Tag odlingar (blododling, urinodling, NPH, svalg, ev sår). Sätt in antibiotika om nödvändigt, välj det utifrån trolig lokal, och typ av infektion
 • Vid möjlig behandling hemma (ej inläggning): Välj antibiotika efter infektionstyp. Planera för ev nödvändig uppföljning. Om pat måste bedömas inom 2 dagar (t ex fult sår) tag tillbaka till akutmottagningen morgontid, annars planera för ev återbesök till primärvården.
 • I andra hand (hemifrån kommande patient) misstänk att någon medicin inducerat febern, sk drug fever. Sätt ut motsvarande läkemedel om ingen allvarlig infektion misstänks. Planera för en uppföljning inom några dagar. Exempel: Furadantin under längre kur, ASA, allopurinol
 • I tredje hand Tänk på ytterligare orsaker till feber, särskilt inflammation, malignitet och bindvävssjukdomar. (Se Diffdiagnoser nedan)
 • Har patienten någon sjukdom eller medicinering som är immunosuppressiv? (Ex leversvikt, njursvikt, HIV, kortikosteroider, azatioprin). Tänk till, patienten kan i så fall bli avsevärt sjukare än normalt. Överväg inläggning, tala med infektionsjouren!
 • Opåverkad patient med bara någon eller några dagars feber, och med uppenbar orsak, kan i regel gå hem, med eller utan behandling (t ex ÖLI, viros, tonsillit etc).
 • Ju längre tid med feber, desto mera skumt! En influensa, CMV-infektion eller en mononukleos kan visserligen pågå i 2 veckor, men annars är det i regel inte acceptabelt att ha feber mer än 7-10 dagar (för att ge någon vägledning). Beställ en lungröntgen. Börja leta efter lokalisation (UVI, pneumoni, sår etc) och odla, misstänk läkemedel, lungemboli, malaria (Afrikaresa?), lågvirulent septikemi, endokardit, (hematologisk) malignitet, HIV, kollagenos, inflammatorisk tarmsjukdom.

 • Oklar feber, FUO
 • När en feber har pågått mer än 3 veckor av oklara skäl, och med temperaturer >38,3 vid upprepade mätningar kallas tillståndet FUO, Fever of Unknown Origin, eller febris causae incertae. Då gäller det att ta en bra anamnes och att försöka tolka lab- och rtg-resultat därefter.
 • Kontrollera att blodproverna enligt ovan (åtgärder) har tagits. Lägg till SR, HIV-test, LD, D-dimer, CMV- och EBV-serologi, kollagenosprover (rheumafaktor, ANA m fl), elfores på blod (S-Proteinprofil) och urin (Bence-Jones-proteiner?), samt urinsticka. Detta får i regel ske via en avdelning eller mottagning, det finns inte tid för det på akutmottagningen.
 • Kontrollera att odlingar är tagna
 • Om rtg pulm har varit negativ komplettera med CT thorax och CT buk
 • Mantouxtest (eller annan TB-diagnostik)

Diffdiagnoser

Infektioner: (Bakterier, virus, parasiter mm)

Vanliga infektioner (främst bakteriella)
Vanliga viroser
 • Influensa
 • ÖLI, rhinovirus, parainfluensa, adenoviros, etc
 • Aktuell pandemi: Covid-19
 • Gastroenterit
 • CMV, EBV-infektioner, herpesviroser
 • Etc

 • Mindra vanliga infektioner på akuten
  • Endokardit (endocarditis lenta)
  • TB (tuberkulos)
  • Hepatit A-E
  • Sjukhus- eller ventilator-förvärvad pneumoni (nyligen sjukhusvårdad)
  • Infektion från iv-kateter (efter några dagar)
  • Importerad tropisk sjukdom (tänk alltid på möjlig malaria, denguefeber, hepatit, leichmaniasis, Zika, HIV, tyfoid, osv)
  • Abscess (någonstans, även inne i kroppen, app-abscess)
  • Mononukleos, CMV-infektion
  • Exantemsjukdomar (rubella, mässling, läkemedel etc)
  • STD (HIV/AIDS, chlamydia, gonorré, syfilis)
  • Tularemi (ofta vissa år)
  • Osteomyelit, septisk artrit
  • Udda bakterieinfektioner (t ex brucellos, ornitos)
  • Nosokomiala patogener (efter sjukhusvistelse), candida albicans, gramnegativa bakterier, clostridium difficile
  • Udda viroser (fågelinfluensa, enteroviroser (t ex coxsackie, polio), coronaviroser (t ex SARS, MERS-CoV, Covid-19), parvovirus (t ex femte sjukan), hantaviros, ebola och andra hemorragiska febrar, m fl viroser (ingen början, inget slut)
  • Parasitos (Hit hör t ex malaria, babesios, trypanosomiasis, toxoplasmos, amöba, leishmania, trichomonas, även masksjukdomar räknas ibland hit (schistosomiasis, hakmask, m fl))

  Andra orsaker än infektion till feber

  Drogfeber (läkemedelsreaktioner)
   Gäller i regel nyinsatta läkemedel, debut oftast efter 5 dagar, exempel:
  • Acetylsalicylsyra (Aspirin, Magnecyl, Treo)
  • Nitrofurantoin (Furadantin)
  • Haloperidol (Haldol) och andra neuroleptika
  • Penicilliner
  • Cefalosporiner
  • Sulfa
  • Cytotoxiska läkemedel (ex bleomycin)
  • Hydralazin (Apresolin)
  • Karbamazepin (Tegretol)
  • Allopurinol (Zyloric)
  • Och andra läkemedel
  • Efter utsättning försvinner febern i regel inom 3-4 dygn (ibland några dygn ytterligare).

  Feber vid utsättning av farmaka
  • Opiater
  • Baklofen
  • Alkohol
  • Bensodiazepiner
  • Haloperidol
  • Levodopa, carbidopa

  Hypertermi
  • Malign hypertermi (se särskilt avsnitt)
  • Överhettning (t ex varmt jobb, kock)
  • Salicylatintoxikation
  • Antikolinergika
  • Kokain (effekt på hypothalamus)

  Inflammation
  Malignitet (exempel)
  • Hematologiska maligniteter (leukemi, myelom m fl)
  • Lymfom (Hodgkin-lymfom och non-Hodgkin-lymfom)
  • Bröstcancer
  • Njurcancer
  • Lungcancer
  • Ovarialcancer

  Bindvävssjukdomar (kollagenoser)
  • Reumatoid artrit (RA)
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • Mixed connective tissue disease (MCTD)
  • Sklerodermi (Scl)
  • Vaskuliter
  • Polyarteritis nodosa
  • Wegeners granulomatos

  Övriga
  • FMF, Familjär Mediterran Feber (inte alldeles ovanligt längre, patienten vet ofta om sin diagnos/hereditet, med feber i perioder)
  • Delirium tremens
  • Pågående interferonbehandling
  • Blodtransfusion
  • Faktitiell feber (febris factitia; pat spelar sjuk; ovanligt)

  Kliniska råd och kommentarer

   Har man som patient hamnat i en komplicerad febersjukdom, ofta kantad av flera läkarbesök, odlingar, antibiotika och antibiotikabyten, då får jourläkaren problem. Åtminstone när diagnosen inte är uppenbar. Tag då inte alla prover som finns att ta, särskilt inte akut, kolleger och personal får spel!!
   Ett sådant fall får man ofta lägga in och utreda systematiskt. Alternativt - om patienten inte är särskilt dålig - gör man vissa insatser via akuten, t ex blododlingar och sanering av onödiga läkemedel, men man ordnar ett återbesök inom en vecka (allmänläkare, infektionsmottagning, med mott, etc).

  Se även  Updated 2022-03-06. Originally published 2018-03-26. Established 2016-07-01
  ©Per BjörgellKategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Infektion Internmedicin Intoxer Neurokirurgi Neurologi Pediatrik Psykiatri

Encefalit – virusencefalit

ICD 10:
 • G049A Encefalit, ospecificerad
 • A879 Virusencefalit, ospecificerad
 • B004 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus

Virusencefalit, sammanfattning

 • Encefalit innebär inflammation i hjärnan.
 • Det finns många orsaker till encefalit, men virusencefalit är vanligast, vilket detta avsnitt gäller. Herpes simplex-encefalit är vanligast och drabbar alla åldrar.
 • Trots att en del fall är milda och läker spontant, så är herpesencefalit potentiellt dödlig, med upp emot 70% mortalitet obehandlad, och med 30% mortalitet trots behandling, därtill med hög risk för permanenta sequelae.

 • SYMTOM på encefalit
 • Lättare symtom: Influensa-lika besvär med sjukdomskänsla, huvudvärk, feber, ledvärk, och muskelvärk
 • Allvarligare symtom: Som ovan, med svår huvudvärk, påverkat allmäntillstånd, neurologiska avvikelser som hallucination, konfusion, kramper, irritabilitet, agitation, känselnedsättning, motoriska pareser, kranialnervspareser, medvetandesänkning, kräkningar, intrakraniell tryckökning, koma
 • Kombinationer: Encefaliter kan ibland vara kombinerade med meningit (meningoencefaliter) eller med myelit (encefalomyeliter)

 • Symtom vid herpesencefalit
 • Vanligaste virusencefaliten, orsakas av HSV I eller ibland HSV II.
 • Ganska ofta noteras en luftvägsinfektion före insjuknandet (ÖLI), liksom tidigt och typiskt med frontotemporala symtom med konfusion, agitation, eller hallucination hos exempelvis en yngre person, som beter sig underligt i skolan eller är stökig på jobbet, i vanliga fall aldrig avvikande. Den äldre generationen dominerar dock numerärt.
 • Diffdiagnosen till herpesencefalit är därmed vanligen akut psykos eller intoxikation.
 • Feber och huvudvärk är båda också typiska och tidiga symtom, avsaknad av feber talar emot diagnosen.

 • BEHANDLING av herpesencefalit
 • Tidig diagnos och behandling är viktig.
 • Vid LP tag liquor-PCR för HSV.
  Kontakta klinisk neurofysiolog för ett akut EEG.
 • Påbörja antiviral behandling direkt i väntan på definitiv diagnos: Aciklovir (Geavir) gäller fortfarande och måste ges intravenöst, till vuxna 10 mg/kg kroppsvikt x3, och till barn 500 mg/m2 x3. Behandla inte alltför kort tid, 2-3 veckor krävs enligt studier.
 • Det finns risk för stigande intrakraniellt tryck, ICP. I så fall överväg intubation och hyperventilation, ev med tryckmätare (via NK).
 • Värdet av steroider har hittills inte bevisats, och det finns en möjlig risk för en försämring av tillståndet. Uppfattningen är dock kontroversiell, i en studie gav steroidbehandling istället färre skador.
 • Akuta kramper behandlas i förekommande fall med anti-epileptiska läkemedel, i första hand bensodiazepiner. Behandla inte profylaktiskt.

 • Behandling vid övriga virusencefaliter
 • Det finns ganska många antivirala läkemedel, men för behandling av encefalit krävs att läkemedlet är tillräckligt lipofilt för att nå sitt mål, det ska vara ganska specifikt, effektivt, och inte alltför toxiskt.
 • HIV-infektioner kräver sin mycket speciella kombination av läkemedel, för närvarande 6 olika grupper av farmaka, som dock tillsammans fungerar väl. De flesta tillgängliga proteashämmarna är riktade mot retrovirus, och det finns flera nukleosid- och nukleotidanaloger.
 • Aciklovir hämmar Herpes simplex-virus (HSV 1 och 2), varicella-zoster-virus (VZV) och herpesvirus B. EBV hämmas intermediärt (kräver högre dos), medan CMV är resistent.
 • Ganciklovir (Cymevene) är verksamt mot CMV-infektioner, liksom foscarnet (sistnämnda ej registrerat i Sverige).
 • I övrigt och för övriga virusencefaliter gäller i princip endast symtomatisk behandling, samt
  förebyggande vaccinationer då sådana är tillgängliga.
  Värdet av behandling med kortison, interferon och immunglobuliner är osäkert.

Klinisk beskrivning, virusencefaliter

 • Encefalit har ökat något över år, incidensen av sjukhusvårdade är cirka 7 per 100.000. Alla åldrar förekommer, främst hos den yngsta och äldsta populationen. Kvinnor drabbas något mer än män, och medelåldern vid insjuknande är cirka 45 år.
 • Symtom vid encefalit (se ovan) uppstår på olika sätt då hjärnan är inflammerad. Inte sällan föregås encefaliten av en "vanlig" infektion, med förkylning, snuva, muskelvärk, feber eller lite gastrointestinala symtom, men följs sedan av tilltagande huvudvärk, feber och cerebrala, neurologiska symtom. Utöver denna gång sekundärt till banala infektionssymtom kan patienten också insjukna direkt i bilden av en encefalit.
 • Patienten har mer symtom från CNS än vid meningit, kan fluktuera i sitt allmäntillstånd vad gäller psykiskt beteende, språk, och vakenhet. Kramper förekommer, sensitiva och motoriska avvikelser, även fokalt.
 • Feber och huvudvärk är som nämnts typiska och tidiga symtom, men inte obligata. Om feber saknas bör dock även annan diagnos övervägas, se nedan.
 • Virusencefalit är som nämnts ovan vanligaste orsaken till akut encefalit, och bland dessa är herpes simplex-encefalit vanligast (HSV I > HSV II).
 • Andra virusencefaliter kan orsakas av många humanvirus, några exempel:
  - RNA-virus (Influenza-virus, West Nile-virus, Enterovirus (Coxsackie, echo, polio), japansk encefalit-virus, rabies-virus, mässlingvirus, Coronavirus, m fl)
  - DNA-virus (Herpes simplex-virus (HSV I och II), Varicella-zoster-virus (VZV), Adenovirus, CMV, EBV)
  - Retrovirus (HOV, HTLV-1)
 • Prognosen vid herpesencefalit har förbättrats dramatiskt genom användning av acyklovir, men detta till trots drabbas många av kognitiva och andra neuropsykiatriska problem i efterförloppet.

 • Följande antivirala läkemedel är några exempel på ytterligare mediciner (se även ovan) som testats vid encefaliter. I många fall kommer dock vaccination, när sådan finns, att vara det viktigaste medlet mot allvarliga infektioner - exempelvis den årliga influensavaccinationen.
 • Ribavarin har använts mot RSV-infektioner, mässlingencefalit och lassafeber.
 • Zanamivir (Dectova, Relenza), och oseltamivir (Tamiflu), båda neuraminidashämmare, kan användas vid livshotande influensa A- och B-infektioner, men effekten har inte precis varit remarkabel. Favipiravir kan vara en intressant substans.
 • Favipiravir är en RNA-polymerashämmare med effekt mot RNA-virus. Hit hör influensa, West Nile virus (WNV), och andra.
 • Rituximab (MabThera), en monoklonal antikropp, har föreslagits tänkbar mot Zika-encefalit i svåra fall.
 • Covid-19, pandemin av coronavirus (SARS-CoV 2), kan också ge encefalit med olika neurologiska symtom. Utvärdering av ett stort antal möjliga generella läkemedel mot Covid19 pågår. Bland antivirala läkemedel har HIV-läkemedel, remdesivir och favipiravir diskuterats.

 • Andra agens än virus utgörs av bakterier (meningokocker, borrelia), parasiter (malaria), svampar (cryptococcus), reaktioner på vacciner (SSPE), och autoimmuna inflammationer (akut disseminerad encefalomyelit), med mera. Se avsnitt: Encefalit - Övriga encefaliter

Diffdiagnoser till virusencefalit

Temperaturen är ofta en nyckel. Har patienten feber eller ej?!

Se ävenUpdated 2022-02-06. Originally published 2020-05-06. Established 2016-07-01
©Per BjörgellKategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Infektion Internmedicin Intoxer Kirurgi Obstetrik Onkologi Pediatrik

Illamående och kräkningar, diffdiagnoser

ICD 10: R119 Illamående och kräkningar (nausea et vomitus)

 • Detta avsnitt rör främst differentialdiagnostiken, (se nedan)! Varför kräks patienten, eller mår illa?
 • Illamående är en reaktion, en känsla kring epigastriet och nedre delen av sternum, ibland periumbilikalt. Illamående föregår oftast kräkningar.
 • Kräkningar betraktas vanligen som en reflex utlöst av något stimuli, vilket leder till tömning av de övre gastrointestinala delarna. Har ett toxiskt tarminnehåll kommit tillräckligt långt ned i gastrointestinalkanalen blir resultatet vanligen diarré istället.
 • Långt ifrån alla kräkningar är förenade med samtidig diarré.
 • Allt är inte maginfluensa!! Det finns många ytterligare och allvarliga tillstånd som kan ge kräkningar och diarré. Lägg inte in patienter i isolerade "infektionsrum" utan ständig tillsyn.
  Många anmälningsfall handlar om just detta!! Patienten med sepsis, exempelvis, som påträffas död eller i svår septisk chock på infektionsrummet.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Gör alltid en ABCDE-kontroll omgående!
 • Vid misstänkt infektiös gastroenterit tvätta händerna med tvål och vatten, alltså mekanisk rengöring. Sprit hjälper inget vidare.
 • Försök att betrakta patientens symtom och fynd på ett övergripande sätt. Allt är inte en gastroenterit.
 • Ta blodprover: Stort status (hematologi, CRP, glukos, elektrolyter, lever, pankreas, koagulation) och i förekommande fall TnI, intoxprover, U-HCG, eller blododlingar
 • Sätt iv nål. Koppla NaCl eller Ringer-Acetat på intorkade patienter.
 • Ta alltid EKG på vuxna patienter.
 • Meddela behandlande läkare om patienten läggs på ett isoleringsrum
 • Prioritera efter lämnad beskrivning (giftsvamp etc) och ABCDE-status. Röd (prio 1), orange (prio 2) eller gul prioritering (prio 3). Aldrig grön prioritet (prio 4).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Behandlingen anpassas efter sannolik genes, efter ABCDE-status, enligt den rapport som personalen kan ge, samt enligt egen anamnes.
 • Diffdiagnoser visas nedan.
 • Åtgärda dehydrering med minst 1 liter Ringer-acetat (eller NaCl) till vuxna. 5% av kroppsvikten till barn.
 • Kontrollera EKG - uteslut synlig hjärtinfarkt!
 • Har patienten feber?
 • Kontrollera provsvaren: Anemi? Tecken på inflammation eller infektion (LPK och CRP-stegring)? Förhöjt troponin? Normalt glukos? Ingen hyponatremi? Normala blodprover?
 • Fundera över inläggning eller ej! Om infektiös gastroenterit övervägs: Diskutera med infektionsjour om lediga platser. Lättare gastroenterit som hämtar sig väl efter 1 liter dropp kan ofta gå hem. Lägg in exempelvis vid misstänkt akut buk hos vuxna eller hos barn, sepsis, neurologisk sjukdom, misstänkt hjärtinfarkt, och liknande somatiska tillstånd!
 • Se även Anamnes och status nedan. Det finns en del länkar under Diffdiagnoser också.

Anamnes och status

 • Anamnesen är oftast det viktigaste instrumentet:
  Några exempel: "Hela familjen har varit dålig", (gastroenterit eller matförgiftning). "Jag har ätit svamp", (amatoxinförgiftning?). "Jag har varit i Centralafrika" för 1 vecka sedan" (tropisk infektion)? "Jag är uppblåst och har inte haft avföring på 4 dagar, och nu kräks jag", (obstipation eller ileus). "Jag har kräkt varje morgon sista dagarna", (gravid, hjärntumör, alkoholism). Och så vidare.
 • Status kan vara helt normalt, trots allvarlig sjukdom (exempel hjärtinfarkt, hjärntumör). Men patienten kan också vara i prechock (därför viktigt kontrollera och vid behov upprepa ABCDE-status), eller ha neurologiska bortfall, arytmier, vara gravt intorkad, ha bukstatus och ileussymtom. Därför är ett ordentligt status viktigt på patienter med illamående eller kräkningar.
 • Förloppet säger ofta mycket. En accelererande försämring talar för allvarlig sjukdom (diabetes, akut buk, olämplig medicinering, mm). Kanske söker patienten på toppen av sin gastroenterit dag 2-3 (inte ovanligt), eller känner sig lite bättre vid besökstillfället (ett dropp kan nästan återställa allmäntillståndet då).
 • Så är det till slut dags att ställa diagnos. Då är, nästan alltid, någon av de vanligare akutdiagnoserna det mest troliga! Men allt är inte gastroenterit, glöm inte det!

Diffdiagnoser

Endast illamående, kräkningar
Vanliga orsaker
 • Gastrit (epigastralgi)
 • Graviditet, emesis gravidarum (kräkningar, ofta värst morgontid, SM? U-HCG+)
 • Akuta infektioner, inte minst hos barn
 • Förstoppning
 • Ileus (inklusive fekala kräkningar vid distalt hinder; gallkräkning hos nyfödda barn)
 • Gallvägssjukdom (kolecystit, m fl)
 • Pankreatit
 • Appendicit
 • Andra former av akut buk
 • Commotio cerebri
 • "Sociala kräkningar" (hos barn <1 år, välnutrierade med god viktuppgång, efter måltid)
 • Hyponatremi (SIAD?, vattenintox)
 • Hyperkalcemi
 • BPPV, benign paroxysmal positionsvertigo, yrsel med kräkningar
 • Läkemedelsbiverkningar (cytostatika, opioider (morfin, oxycodon, tramadol m fl), antidepressiva, digoxin, kolinesterashämmare, med flera). Se även nedan.
 • Migrän
 • Vasovagala reaktioner (kräkning vid hostattack, hjärtinfarkt, otäck upplevelse, mm)
 • Intoxer (div ämnen i toxisk dos)
 • Psykiatrisk sjukdom (depression främst, vanligen illamående utan kräkningar)
Andra orsaker
 • Diabetes mellitus (debut, eller dåligt inställd med ketoacidos, epigastralgier, intorkning, acetondoft)
 • Hyperemesis gravidarum
 • Missbruk (främst alkohol, ofta morgonkräkningar)
 • Matförgiftning
 • Intracerebral tryckökning (hjärntumör, akut subduralhematom, etc; ofta morgonkräkning)
 • Vinterkräksjuka (utan diarré ibland, mindre vanligt)
 • Uremi
 • Malignitet
 • Esophagit
 • Vestibularisneuronit
 • Ménières sjukdom (inte vanligt)
 • Labyrintit, akut (ovanligt, rinnande öra)
 • Pylorostenos (nyfödda barn, kaskadkräkningar)
 • Akuta smärttillstånd (ex hjärtinfarkt, pankreatit)
 • Mb Addison
 • Svampförgiftning
 • Ortostatism (oftast äldre)
 • Sepsis
 • Allergisk reaktion (ibland med kräkning)
Illamående, kräkningar och enstaka diarré
Vanliga orsaker
 • Viroser (ÖLI, diverse gastroenteriter)
 • Matförgiftning
 • Akut buk (retningstillstånd kan stimulera enstaka tarmtömning)
 • Appendicit, akut (inte ovanligt)
 • Sterkoral diarré (diarré utlöst av obstipation, ibland med samtidig kräkning)
 • Läkemedelsbiverkan (ex antibiotika)
 • Födoämnesintolerans
 • Svampförgiftning
 • Divertikulit
 • Andra orsaker
 • Vinterkräksjuka (sparsamt med diarrér ibland, mindre vanligt)
 • Intoxer (div ämnen i toxisk dos)
 • Sepsis (septisk chock med kräkning och ibland diarré)
 • Anafylaktisk allergi (med kräkning och ibland diarré)
Illamående, kräkningar OCH diarréer
Vanliga orsaker
 • Vinterkräksjuka (och andra akuta gastroenteriter)
 • Matförgiftning (anses inte ovanligt)
 • Födoämnesintolerans
 • Sepsis (septisk chock med kräkning och diarré)
 • Andra orsaker
 • Svampförgiftning (olika arter, flugsvamp/amatoxin
 • Anafylaktisk allergi (med kräkning och diarré, ex bistick)
 • Intoxer (div ämnen i toxisk dos)
Kräkningar och feber
Kräkningar av läkemedel
 • Antibiotika
 • Antidepressiva läkemedel
 • Antikolinerga läkemedel (ex urologiska inkontinensmedel)
 • Bromokriptin
 • Cytostatika
 • Digoxin (i för hög dosering)
 • HIV-läkemedel (antiretroviral kombinationsbehandling)
 • Hyponatremi (sekundärt av tiazider, saluretika)
 • Kolinesterashämmare (myastenia gravis, demens m fl)
 • Levodopa (Mb Parkinson)
 • Opioider (morfin, hydromorfon, oxycodon, tramadol m fl, äldre patienter kan vara mycket känsliga)
 • .....Och många, många ytterligare läkemedel kan ge illamående eller kräkningar.

Kliniska råd och kommentarer

 • Lägg in en person som är svårbedömd, hellre än att vara duktig och skicka hem.
 • Håll alltid viss uppmärksamhet på isoleringsrummet. Ligger det någon där och varför? Prioritera gärna patienter i isoleringsrum. De tar ofta tid att handlägga och hinner ofta bli dåliga under lång väntan. Se till att ABCDE-kontroller görs tillräckligt ofta (30-60 min).
 • Jag har själv upplevt patienter med preliminär diagnos "gastroenterit" i isoleringsrummet, där diagnoserna varit något helt annat och ibland med letal utgång.
  Några exempel: Sepsis (septisk chock med kräkning och diarré), anafylaktisk allergi (med kräkning och diarré), akut hjärtinfarkt (kräkningar), akut ileus (kräkningar), svampförgiftning (med kräkning och diarré).

Se ävenUpdated 2022-03-06. Originally published 2017-04-14,
©Per BjörgellKategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA EKG Endokrinologi Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Klinisk labmedicin Nefrologi Ortopedi Pediatrik Trauma

Hyperkalemi

ICD 10:
 • E875 Hyperkalemi

Kort sammanfattning

 • Farligt vid >6,5 mmol/L (individuell känslighet)
 • Muskelsvaghet (ytterst muskulär paralys), stickningar, domningar och illamående (ibland med buksmärtor), kräkningar, och diarré.
 • Takyarytmier, uppfattas som hjärtklappning. Avvikande EKG.
 • Ibland dyspné och bröstsmärta.
 • Åtgärda orsaken och sänk kalium (få det intracellulärt) under tiden! (Se nedan).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Definition hyperkalemi: S-K+ >5,5 mmol/L.
 • Farligt vid värden över 6,5 mmol/L, observera dock att känsligheten varierar mellan olika individer (+/-).
 • Livshotande S-K+ >8,0 mmol/L

 • Symtom
 • En lättare/måttlig hyperkalemi ger i princip inga symtom, möjligen lite trötthet, illamående, eller muskelsvaghet.
 • Med en kraftigare hyperkalemi följer muskelsvaghet (ytterst muskulär paralys), stickningar, domningar och illamående (ibland med buksmärtor), kräkningar, och diarré.
  Även kardiella symtom tillkommer med avvikande EKG och främst takyarytmier, som pat uppfattar som hjärtklappning, ibland även med dyspné och bröstsmärta.
 • Bradykardi kan undantagsvis förkomma (av AV-block), annars således främst takyarytmier, överledningsrubbningar, och ev utveckling av ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer och hjärtstopp.

 • EKG visar höga T-vågor. Ökad PQ-tid tills p försvinner. Breda QRS möter T-vågorna tills VT,VF och asystoli inträder.

 • Uppmätt S-K+ är extracellulärt kalium som endast utgör 2%, resten 98% finns intracellulärt. Därför viktigt att undvika läckage från erytrocyterna vid blodprovstagning. Kan då, vid normal kaliumnivå, likna en hyperkalemi (stas, hemolys), sk pseudohyperkalemi. Dagens klin kem lab anger i regel förekomst av ev hemolys.
 • Tag alltid om provet vid ett förhöjt S-K+ som tidig åtgärd (såvida inte orsaken är uppenbar)!
 • Mycket höga kaliumnivåer ses på akutmottagningar eller sjukhus främst vid njursjukdomar, DKA, och vid akuta vävnads- eller muskelskador.

 • Orsaker:
 • Metabol acidos (kalium lämnar cellerna).
 • Uremi och njursvikt
 • Trauma (muskelskador)
 • Rhabdomyolys
 • Hög kaliumtillförsel (kaliumsparande läkemedel, peroral förgiftning, intoxikation av kalium i suicidsyfte)
 • Läkemedel som hämmar eller blockerar aldosteron (se lista nedan)
 • Hypoaldosteronism
 • Katabola händelser
 • Dehydrering
 • Blödningstillstånd (trauma, inre blödningar, hemolytiska sjukdomar)
 • DKA, diabetes ketoacidos, eller insulinbrist
 • Mb Addison
 • Digitalisintoxikation

 • Behandling vid hyperkalemi:
 • Pat med arytmi eller allvarlig EKG-påverkan behandlas genast med kalciumglukonat. Dos till vuxna 10-20 ml iv under ett par minuter, kan upprepas vid kvarstående/återkommande EKG-påverkan.
  (Finns bland antidoterna, som Calcium Gluconate Injection 10 %, Inj vätska, lösning 95 mg/ml, eller Calciumgluconat B. Braun, inj vätska 94 mg/ml)
 • Alkalisera pat: Finns Natriumbikarbonat 50 mg/ml tillgängligt, ge 100 ml iv. Snabb effekt.
 • Insulin och glukos flyttar kalium in i cellerna snabbt. Ge först 6 E intravenöst snabbverkande insulin (t ex Actrapid, Humalog, Novorapid), därefter 5-20 E/h som iv infusion. Därtill samtidigt inf Glukos 100 mg/ml, 1000 ml med en infusionstakt på 200 ml/h. Följ B-glukos och S-K var 30:e minut initialt.
 • Jonbytare: Temporär behandling med Resonium 15g (1 dosmått) x 3-4 per os kan fungera bra inledningsvis, effekten kommer efterhand. Andra jonbytare är Lokelma med snabbare effekt, samt Veltassa, båda dock avsevärt dyrare.
 • Inhalation 10 mg salbutamol (2,5 mg i 4 omgångar om pat orkar) sänker också kalium. Ventoline 5 mg/ml, 2 ml för inh är smidigt, finns på 20 ml glasflaska.

Effekter av läkemedel

 • Läkemedel ger sällan särskilt högt kalium hos barn eller vuxna i arbetsför ålder, men äldre personer och njursjuka patienter riskerar höga kaliumvärden under medicinering med aldosteronsänkande läkemedel. Även kaliumtabletter tagna i suicidsyfte kan ge mycket höga värden.
 • Patienter med risk att utveckla hyperkalemi:
  - Njurinsufficiens
  - Hög ålder (> 70 år)
  - Diabetes mellitus
  - Samtidiga sjukdomstillstånd (speciellt dehydrering, akut hjärtdekompensation, metabolisk acidos)
  - Kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, eplerenon, triamteren eller amilorid)
  - Kaliumsupplement, eller saltersättningsmedel med kalium
  - Andra läkemedel som associeras med ökning av serumkalium (t.ex. heparin och trimetoprim, aldosteronhämmare (ACE-hämmare, ARB, NSAIDs), svampmedel (ketokonazol m fl), succinylkolin (Celocurin), digitalis, ciklosporin, tacrolimus).


 • Updated 2021-06-04. Originally published 2021-06-03, ©Per Björgell


  Kategorier
  Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Kirurgi Pediatrik Trauma

  Hypokalemi

  ICD 10:
  • E876 Hypokalemi (Kalium-[K]-brist)

  • 150-250 ord om....

   Hypokalemi

   • Hypokalemi definieras som S-K+ < 3,5 mmol/L.
    (Normalvärde cirka 3,5 - 4,4 mmol/L, spädbarn kan ha upp till 5,8 mmol/L).
   • Lindrig hypokalemi 3,1-3,4 mmol/L – Vanligt, ofta inga symtom, förstärkt digitaliseffekt
   • Måttlig hypokalemi 2,6-3,0 mmol/L – Arytmirisk, illamående, obstipation, muskelsvaghet, myalgier, trötthet
   • Svår hypokalemi <2,6 mmol/L – Farligt, arytmier inkl VT, VF, muskelsvaghet, muskelskador, rhabdomyolys, andningsinsufficiens

   • Vi mäter extracellulärt kalium, runt 2%, resten finns intracellulärt. Därför viktigt att undvika hemolys som vid hypokalemi kan ge ett falskt normalt S-K+.
   • Vid en metabol alkalos åker kalium in i cellerna. På samma sätt kan en korrigering av en acidos ge tillfällig hypokalemi. Andra vanliga orsaker till hypokalemi är diuretikabehandling eller utdragna diarréer och kräkningar.
   • Samtidig magnesiumbrist förstärker hypokalemin. Andra orsaker är brännskador, alkoholism, större lakritsintag (aldosteronliknande effekt) eller ökad insulininsöndring (t ex glukosdropp).

   • Åtgärder:
   • Lista ut orsaken, ofta uppenbar. Utred oklara eller svåra fall. Lägg in patienter med svår hypokalemi.
   • Vid lindrig till måttlig hypokalemi: Förstärk patientens kaliumnivåer peroralt med kaliumtillförsel (T. Kaleorid 750 mg, 2x2-2x4), eller med kaliumsparande tillsatser (amilorid, spironolakton) till diuretikabehandling. (Obs: spironolakton kan ge gynekomasti hos män). Bananer är rika på kalium.
   • Vid svår eller symtomgivande hypokalemi: Ge kalium parenteralt, t ex Natriumklorid 9 mg/ml med tillsatser av kalium och magnesium.
    Sätt:
    Till Natriumklorid 9 mg/ml, 1000 ml en tillsats av 60 mmol kalium (AddexKalium) och 30 mmol magnesium (AddexMagnesium) iv över 6-8 timmar.
   • Ge högst 20 mmol kalium per timma iv, vid behov, exempelvis vid stark arytmibenägenhet.
   • Tag EKG och koppla telemetri. EKG-förändringar: Flacka ST-sträckor, inverterade T-vågor, U-vågor (ev större än T-vågorna).

   Orsaker till hypokalemi

    Vanligare orsaker:
   • Diuretikabehandling (tiazider, acetazolamid, furosemid, torasemid m fl)
   • Andra läkemedel (insulin, kortison, beta-2-agonister, laxativa, kvetiapin (Ketipinor), abirateron (Zytiga), cisplatin, ampicillin, penicillin, aminoglykosider, amfotericin)
   • Långvariga diarréer o/e kräkningar
   • Laxantiamissbruk
   • Överdosering (klorokin, tyroxin, insulin och teofyllin, kronisk salicylism)
   • Koffein (kaliumförflyttning in i celler)
   • Metabol alkalos
   • Hyperthyreos
   • Kronisk alkoholism
   • Narkotikamissbruk (amfetamin, partydroger m fl)
   • Större lakritskonsumtion (pseudoaldosteronism via glycyrrhizinsyra (GZA) som ger hypokalemi, metabol alkalos och hypertoni. Lågt aldosteron.)
   • Inflammatoriska tarmsjukdomar (främst Mb Crohn)
   • Celiaki
   • Brännskador, större (kaliumförlust)
   • Magnesiumbrist
   • Insulinbehandling (t ex vid DKA utan K-korrektion)
   • Korrigering av acidos
   • Ökad insulininsöndring (t ex sekundärt till glukosdropp)

   • Mer ovanligt:
   • Långvarig parenteral nutrition
   • Renal tubulär acidos (svårigheter utsöndra H+, skapar alkalos)
   • Hyperaldosteronism (alla former; ofta med samtidig hypertoni)
   • Mb Cushing
   • Conns syndrom (vanligen binjurebarkstumör; primär hyperaldosteronism, hypertoni och lågt kalium)
   • Njurartärstenos (hyperaldosteronism, hypertoni)
   • Intox (barium, cesium)
   • Ökad renal utsöndring av kalium (t ex njurskada, högt aldosteron, cortisol, magnesiumbrist) - mät U-kalium vid misstanke.
   • Lågt kaliumintag (ovanligt; ex vid anorexia)
   • Hereditära jonkanalsjukdomar (störd Na/K-pump)
   • Hypokalemisk periodisk paralys (jonkanal; återkommande paralyser)
   • Thyreotoxisk periodisk paralys (övergående paralyser vid thyreotoxikos och utan hereditet; hypokalemi under attackerna; oftast asiater)
   • Fanconis syndrom (renala K-förluster)
   • Bartters och Gitelmans syndrom (hereditära sjukdomar med saltförluster och hyperaldosteronism)
   • Liddles syndrom (hereditär sjukdom, hypokalemi, metabol alkalos, hypertoni, kan likna lakritsutlöst hypokalemi med lågt aldosteron)
   • Zollinger-Ellisons syndrom

   Diffdiagnoser (diagnoser som inte beror på hypokalemi)

   • Arytmi (av andra orsaker)
   • Illamående
   • Diarré
   • Obstipation
   • Myalgier
   • Muskelsvaghet
   • Muskelskador
   • Rhabdomyolys
   • Andningsinsufficiens
   • Pares/paralys (stroke, trauma)

   Se även   Updated 2021-04-18. Originally published 2021-04-18, ©Per Björgell


  Kategorier
  Akutsjukvård, emergency Internmedicin Intoxer Pediatrik

  Bariumförgiftning

  ICD 10:
  • T578 Andra specificerade oorganiska substanser
  • R788 Fynd av andra specificerade substanser i blodet
  • E876 Hypokalemi
  Barium används inom industrin, bland annat som råttgift, i hårborttagningskrämer, och som drivsubstans i raketer och tomtebloss (bariumnitrat är vattenlösligt och därmed farligt).

  Olösliga salter är ofarliga, t ex bariumsulfat, som ingår i bland annat röntgenkontrastmedel.

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • Gör en ABCDE-kontroll
  • Är patienten dålig tag en blodgas direkt för att kolla kalium!
  • Tag av exponerade kläder och tvätta huden ren med tvål och vatten vid hudexponering.
  • Sätt nål och ta inkomstprover (intoxprover). Se till att S-Kalium ingår (risk för hypokalemi i synnerhet).
  • Håll patienten välhydrerad. Sätt 1 liter Ringer-Acetat så länge.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Sätt syrgas vid SaO2 <90%
  • Tag artärblodgas (om inte gjort) och kolla K+, pH, respektive laktat. Hypokalemi kan uppstå då kaliumkanalerna i cellen blockeras, även laktacidos.
  • Till följd av hypokalemin uppstår muskelbekymmer: Paralys, hjärtarytmier, andningssvårigheter, kramper. Dessutom metabolisk acidos, laktacidos, gastrointestinala smärtor, njurskador.
  • Komplettera Ringer-Acetat 1-2 liter med tillsats av 40 mmol Kalium (K+), i separat dropp eller lägg till i det pågående.
  • Ge patienten antidot: Peroralt Glaubersalt (Natriumsulfat-dekahydrat) som kan hindra absorption genom att fälla ut olösligt bariumsulfat i tarmen. Till vuxna 25 g, till barn 250 mg/kg kroppsvikt.
  • Aktivt kol hjälper ej.
  • Atropin kanske kan hjälpa mot buksmärtor, prova med 0,25 mg iv vb
  • Upprepa artärblodgas varje timme initialt.
  • Följ elektrolyter. Korrigera grav acidos
  • Vid njurpåverkan överväg dialys.
  • Patienter som mår bra efter 6 timmar och har normalt S-kalium kan gå hem.


  Updated 2021-04-18. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


  Kategorier
  Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Pediatrik

  Methemoglobinemi

  ICD 10:
  • D749 Methemoglobinemi, ospecificerad
  När ska man tänka på detta tillstånd?
  • Vårt hemoglobin som innehåller tvåvärt järn, Fe2+, kan under vissa omständigheter oxideras. Då uppstår methemoglobin (metHb), med trevärt järn, Fe3+.
  • Har någon utsatts för oxiderande ämnen/tillstånd så kan methemoglobinemi uppstå. Små mängder (<2 %) finns alltid, men under patologiska situationer (>15%) får hemoglobinet svårt att lämna syrgas till vävnaderna.
  • Annorlunda uttryckt förskjuts den S-formade dissociationskurvan mellan Hb och syrgas åt vänster.
  • Den oxidativa processen kan dessutom leda till hemolys, vilket ytterligare försämrar situationen.
  • Patienten får svårt att tillgodogöra sig syrgas och drabbas av en blåbrun cyanos, även kallad "chokladcyanos".
  • Se nedan om utlösande agens

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • Kontroll ABCDE-status
  • Om patienten har utvecklat en synlig blåbrun cyanos (>15% methemoglobin) och/eller allmänpåverkan (>20-30%) påbörjas behandling med syrgas 15 l/min
  • Hämta metyltionin (metylenblått, en antidot).
  • Tag en arteriell blodgas (kan mäta methemoglobin)
  • Vissa pulsoximetrar kan numera registrera nivåer av methemoglobin, MEN de flesta gör det ej.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Ge syrgas 15 l/min vid behov
  • Ge antidoten inj Metyltionin 5 mg/ml (Methylthioninium chloride Proveblue) i dosering 1–2 mg/kg kroppsvikt långsamt iv.
  • Upprepas vb efter 15 min till 4 timmar.
  • Maxdos är 5–7 mg/kg kroppsvikt (kan i sig inducera hemolys).

  Diffdiagnoser

  • Annan form av cyanos (ordinär anoxi, kolmonoxidförgiftning, cyanidförgiftning)
  • Argyri (kronisk silverförgiftning, salter eller silverånga) ger blå hud
  • Dåligt svar på metylenblått kan bero på
   - Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD)
   - NADPH-methemoglobinreduktas-brist
   - Metylenblå-inducerad hemolys
   - Dapson-behandling, eller undantagsvis
   - Sulfhemoglobinemi (via svavelhaltiga läkemedel)

  Bakgrund

  • Debuterar med cyanos. Huvudvärk, trötthet och illamående kommer i takt med att syrgastillgången minskar (20-30% methemoglobin). Grundsjukdomar kan försämras och ge symtom som arytmier, angina pectoris, dyspné, metabolisk acidos och medvetandepåverkan.
  • Methemoglobinnivåer över 70% kan vara letala.
  • Barn under 4 år särskilt känsliga: Tänk på diagnosen vid akuta febertillstånd hos barn med diarré och dehydrering, efter bensokainintag, eller då nitratnivåererna i dricksvattnet är höga (t ex egen brunn, lantbruk).
  • Kan uppstå vid användning av höga doser lokalanestetika (särskilt prilokain, Citanest), eller av bensokain i sugtabletter vid halsont. Det finns ett ytterligare stort antal läkemedel som kan utlösa methemoglobinemi. Hit hör flera antibiotika (trimetoprim-sulfa; dapson), rasburikas (Fasturtec), metoklopramid (Primperan) och anilin (förekommer i färger).
  • I samband med intoxer och förgiftningar kan methemoglobinemi uppstå som del i reaktionerna
  • En ganska ovanlig kongenital form finns, som ibland kallas "blue person disease"

  Vårdnivå

  Vårdcentral eller sjukhus

  Updated 2021-04-12. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


  error: Alert: Content is protected !!