Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Kirurgi Ortopedi Trauma

E – Exposure/Environment
Undress the patient, but prevent hypothermia

Exponera skador, förebygg hypotermi

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Tillse att ABCD är under kontroll
 • Om inte - Börja om på A, därefter B, osv
 • Tag av kläder - vid behov klipp/skär av klädsel så att kroppen exponeras.
 • Se över hela patienten och registrera synliga skador
 • Ta bort kemiska ämnen på huden (borsta av eller skölj). Misstänkta rökskador?
 • Avsluta med att stockvända patienten under läkarens ledning (stockvändning, log roll). Den som håller huvudet räknar högt "1-2-3", och så vänder alla samtidigt. Personal håller patienten på plats i sidoläget. Den som håller huvudet fortsätter att hålla nacke/huvud i rätt position medan läkaren undersöker
 • Tänk även på E = Environment, dvs undvik avkylning: Lägg på filt!!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Tillse att ABCD är under kontroll.
 • Om inte - Börja om med A, därefter B, osv.

 •   E står för Expose:
 • Personalen klär av patienten. Hela patienten ska ses över, och skador registreras! Det kan gälla sår, frakturer, stickskador, morfinplåster, mm.
 • Undersök de stora lederna, kontrollera bäckenets stabilitet (Open book fracture?)
 • Om bäckenet inte är stabilt (dvs möjlig fraktur) föreligger blödningsrisk - komprimera bäckenet med gördel eller kringvirat lakan
 • Undersök extremiteterna i tur och ordning. Sår, smärta, frakturtecken?

 •   Stockvändning (log roll):
 • Informera patienten (lite diskret) om att rektalpalpation ska göras då undersökningen avslutas. (Ibland finns det 15 personer på ett akutrum!)
 • Under stockvändningen håller någon huvudet (skyddar nacken) och är den som leder vändningen ("Huvudet räknar":"1-2-3-vänd!")
 • Undersök ryggen och kroppens (extremiteternas) dorsala ytor
 • Känn utmed kotpelaren, från nacken till sacrum. Låt patienten ange eventuell smärta under proceduren
 • Vid behov ett finger i vagina (blödning?), t ex vid större trauma eller medvetslöshet.
 • Avsluta med rektalpalpation - Uteslut blödning per rectum, och uteslut högtstående prostata vid trauma.
 • Vänd tillbaka. Huvudet räknar ("1-2-3-vänd!")

 •   E står också för Environment (omgivningsfaktorer):
 • Har patienten utsatts för kemiska ämnen?
 • Undvik hypotermi, avkylning (filt på, ev värmebädd/fläkt)
 • Sammanfatta ABCDE inför dig själv och personalen, högt och tydligt. Komplettera vad som behöver göras. Repetera senaste vitalparametrar högt. Så vet alla.

Se ävenUpdated 2021-04-12. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin Intoxer Koagulation Neurokirurgi Neurologi Trauma

Cerebellum, blödning

ICD 10:
 • I614 Intracerebellär blödning

Cerebellär blödning, i korthet

 • Ovanligt, men förekommer i cirka 1% av stroke, eller 10% av hjärnblödningar.
 • Ofta samband med hypertoni. Även trauma, tumör, koagulopati, missbruk (kokain, amfetamin).

 • Plötsligt insjuknande med huvudvärk, yrsel, ataxi, kräkningar, ev medvetandesänkning (ökat intrakraniellt tryck).
 • Avvikande Romberg, finger-näs, knä-häl, ipsilaterala symtom, nystagmus.
 • Stort labstatus inkl koagulation (trombocyter, APTT, PK)
 • Reversera eventuella antikoagulantia
 • Om möjligt sänk blodtrycket till under 140 mmHg, labetalol (Trandate).
 • Urakut CT hjärna, (följ stroke-rutin, rädda hjärnan)!
 • Med "stort hematom" avses vanligen mer än 3 cm, mindre hematom kan ha god prognos.
 • Hög risk för inklämning, infratentoriell blödning kan ge hjärnstamspåverkan - Kontakta neurokirurg akut. Ev mannitol, obs enligt neurokirurgens beslut.

Diffdiagnoser

Kliniska råd och kommentarer

 • Det är vanligt att jourhavande läkare på olika kliniker bråkar om vem som ska ta över en yrselpatient från akutmottagningen. Vissa kräver att en CT hjärna först ska utföras, men det är naturligtvis varken rimligt eller rätt.
 • Man får inte utsätta en patient för röntgen hur som helst, det ska bara en "berättigad undersökning". Dessutom är många patienter besvärade av yrsel och merparten av dessa ska inte röntgas. Därför: Gör CT vid uppenbart behov, annars ej. Om det är tecken på en perifer yrsel, skicka till öronklinik. Om det är en central yrsel, skicka till neurolog, vid blödning till neurokirurg.

Se ävenUpdated 2020-05-04. Originally published 2020-05-04, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Internmedicin Intoxer Pediatrik Psykiatri

Paracetamol-intox, akut

ICD 10:
 • T391 Anilider (Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opioidkaraktär)
 • X60 Tilläggskod: Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opioidkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism

Behandling i korthet/sammanfattning

 • Ta prov vid misstanke om intox av något slag vid ankomst och 4 tim efter intaget (för dosering, se nedan) - Ta alltid in patienten och ta akutprov för paracetamol (därtill etanol, metanol och salicylat) samt leverprover, se nedan
 • Den som inte mår bra brukar i intoxikationssyfte ta vad som finns hemma - sprit och paracetamol
 • Spritdoft utesluter inte paracetamol! Alla berättar inte heller att de tagit paracetamol!
 • Vissa personer vet inte att paracetamol i överdos kan ge akut leversvikt och levernekros, vilket kan kräva levertransplantation eller leda till dödsfall. Leverpåverkan uppträder ofta först efter 2-4 dagar (men tidigare vid massiv intox)
 • Omgående behandling med antidoten acetylcystein inom 8-10 timmar ger närmast komplett skydd mot permanent leverskada
 • Vanliga tabletter och lösningar (t ex tabl Panodil, Alvedon lösning) är av typ "icke-depotläkemedel", och pat behandlas då rutinmässigt enligt nedan.
 • Det finns sannolikt depotläkemedel kvar hemma hos enstaka personer, även om depottabletter inte tillhandahålls sedan 1 juni 2018 (dock tillfälligt beslut, definitivt beslut väntas inom EU), och för övrigt oftast gäller "Tabl Alvedon 665 mg". Depotberedningar frigör paracetamol långsamt, vilket kräver annan och längre handläggning, se nedan. Ring Giftinformationscentralen (GIC) vid behov!
 • Ta ett stort batteri labprover inkl intoxprover vid paracetamol-intox (se nedan vb). Vid allmänpåverkan eller misstänkt hög dos av paracetamol tag även blodgaser redan vid ankomst.
 • Upprepa leverprover och s-paracetamol efterhand, till normalisering

 • Behandling med acetylcystein:

  Acetylcystein insätts om S-paracetamol (icke-depotpreparat):
  • >1000 mikromol/l vid 4 timmar
  • >700 mikromol/l vid 6 timmar
  • >500 mikromol/l vid 8 timmar
  • >350 mikromol/l vid 10 timmar
  • efter överdoseringen.

  • Ge acetylcystein i iv dropp enligt följande (Lösning Acetylcystein Meda 200 mg/ml "för nebulisator"):
   - Avser de vanliga, icke-depotberedningarna, vid paracetamolintox:

   1. Först ges intravenöst acetylcystein, 200 mg/kg i 500 ml glukos 50 mg/ml (eller isoton NaCl) under 4 timmar (50 mg/kg/timme).
   2. Därefter 6,25 mg/kg/timme under 16 timmar eller längre, (praktiskt är att 75 mg/kg löses i 500 ml och ges under varje 12-timmarsperiod).

 • Vid betydande intoxikation, alltså svår förgiftning, kan patienten bli påverkad tämligen direkt (sänkt medvetande). Vid misstanke om detta behandla genast (utan att invänta taget prov), samt ge dubbel underhållsdos (=12,5 mg/kg/tim under minst 16 timmar).
 • Ventrikelsköljning är oftast meningslös, men om man får in patienten inom cirka 30 min, eller vid stor intoxikationsdos, kan det ha värde (max 1-2 timmar)
 • Om man befinner sig långt från närmaste akutlab: Tag en första omgång prover och behandla sedan direkt med acetylcystein (ovan).
 • Om patienten kommer in vid oklar tid efter intag och sannolikt senare än 10 timmar:
  Anamnes, symtom, blodprover och aktuellt status (ev allmänpåverkan, ABCDE-status) blir allt viktigare efterhand. Ta också blodgaser vid misstänkt betydande intoxikation. Behandla liberalt med acetylcystein även vid oklar tidsangivelse, ev med dubbel underhållsdos, (acetylcystein är ganska atoxiskt, men kan i enstaka fall bl a ge bronkospasm).
 • Inläggning vid större intoxikation med patologiska prover eller tämligen säker anamnes, särskilt vid förhöjda leverprover och kvarvarande förhöjt S-paracetamol, samt om patienten är dålig i något avseende. Därefter upprepade prover och observation på avdelning tills att lever- och njurvärden förbättrats.
 • Intyg om tvångsvård (LPT) kan bli aktuellt vid suicidförsök
 • Se nedan i övrigt, vid behov

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Handskar på! Tidig ABCDE-kontroll och åtgärder vid behov! (Luftväg, nacke (trauma), andning, andningsfrekvens, SaO2, puls, blodtryck, vakenhet (medvetandegrad), och rörelseförmåga (annat neurologiskt bortfall), yttre skador (intox-patienter skadar sig ibland), temp, syrgas vid behov (om <92%) och EKG i lämpliga fall.
 • Vid betydande allmänpåverkan/medvetslöshet - Tillkalla genast läkare, RÖD prioritet. Tag ställning till ev larm!
 • Kort anamnes (patient eller medföljare) – Aktuell situation med tidsangivelser och lokalisation av symtom, samt om tiden tillåter: ”Är du frisk annars?” Tidigare/Nuvarande sjukdomar, ”Har du haft aktuella symtom tidigare?” ”Tar du några mediciner?” ”Har du någon läkemedelsallergi?” Har patienten ont? - Behov av smärtstillande?
 • Sätt infusionsnål, spola rent eller sätt dropp. Dubbla nålar i riskabla situationer
 • Venösa blodprover vid misstänkt diagnos eller påverkat AT: Hb, CRP, glukos, elektrolytstatus inkl kreatinin, leverprover, koagulation, gärna U-toxikologi-screening

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Paracetamol (Europa; Alvedon, Panodil) är en anilid, och detsamma som den amerikanska benämningen, acetaminophen (USA; Tylenol, m fl)
 • Som framgår av sammanfattningen ovan är målsättningen att behandla patienten snarast möjligt med acetylcystein då paracetamolintox misstänks, eller påvisas genom labprover. Alla större akutsjukhus har akutanalyser för S-paracetamol.
 • Blandintoxikation med sprit och paracetamol är vanligt. Spritdoft utesluter inte paracetamol! Alla berättar inte att de tagit paracetamol!

 • Behandling
 • Kontrollera att akut blodprov för paracetamol, etanol, metanol och salicylat har tagits. Även om man doserar acetylcystein efter 4-timmarsvärde bör man ha ett utgångsprov (vid ankomst)
 • Behandling given inom 8-10 timmar med acetylcystein, en utmärkt antidot och förstahandsmedicin, ger ett närmast komplett skydd mot permanent leverskada. Undantag finns dock vid massiv överdosering.
 • För dosering av acetylcystein, vg se sammanfattningen ovan
 • Tillägg av aktivt kol rekommenderas inom 2 tim efter intaget
 • Ventrikelsköljning är oftast meningslös, men om man får in patienten inom cirka 30 min, eller vid stor intoxikationsdos, kan det ha värde (max ett par timmar)
 • Vid massiv paracetamolförgiftning med laktacidos och medvetslöshet kan akut dialys, (inte minst MARS-dialys), ge snabb reduktion av paracetamolnivåerna och korrektion av acidosen, redan efter 3-4 timmar. Men dialys leder också till att acetylcystein försvinner, varför dess dosering under hemodialys bör dubbleras.
 • Vid snabbt progredierande förlopp och/eller alarmerande lab-värden kontakta närmaste transplantationsenhet!


  Symtom och fynd
 • Paracetamol har en fördröjd toxicitet, vilket innebär att initiala symtom kan vara diskreta eller saknas under första dygnet (undantag: extrem intoxikation)
 • Symtom efter 12-24 tim:
  - Sjukdomskänsla, trötthet
  - Aptitlöshet
  - Illamående, kräkningar
  - Blekhet, kallsvettningar
  - Stigande transaminaser (ASAT, ALAT)
  - Hypotension
  - Arytmier

  I takt med försämringen, efter 1-3 dygn:
  - Viss återhämtning
  - Ömhet i hö övre kvadranten
  - Begynnande leversvikt
  - Begynnande njursvikt
  - Metabol acidos
  - Ökat anjongap och ökat osmolalitetsgap - Transaminaserna ökar snabbt
  - PT ökar
  - Bilirubin stiger

  3-4 dygnet: - Levernekros (centrilobär)
  - Ikterus
  - Encefalopati
  - Återkomst av illamående, kräkningar, arytmier
  - Njursvikt
  - Transaminaserna toppar, högt bilirubin
  - Koma, död

  Äterhämtning:
  - 4-14 dagar vid reversibel skada, leverprover normaliseras successivt

  Behandling vid intag av paracetamol som depotpreparat (Alvedon 665 mg), efter GIC:s rekommendationer

 • Tag nytt s-paracetamol vid tidpunkterna 4, 6, 12 och 18 timmar även om acetylcysteinbehandling pågår (hög koncentration sent kan motivera ytterligare doshöjning av antidoten). Inkommer patienten senare än efter 4 timmar tas prov snarast och därefter enligt schemat. Om serumkoncentrationen stiger men ligger under toxisk koncentration tas proverna med 2 timmars intervall. Maximal serumkoncentration kan vara fördröjd många timmar.
  Acetylcystein insätts om s-paracetamol ligger över 650 mikromol/l vid 4 timmar, 450 vid 6 timmar, 325 vid 8 timmar eller 160 mikromol/l vid 12 efter överdoseringen. Ring GIC vid tveksamhet.

 • Övrigt
 • Att råka ta en dubbeldos (2x1000 mg tabl) i följd, av misstag, anses inte ha någon betydelse. Men sköra patienter med ett flertal mediciner är känsliga för överdosering, liksom patienter som under en sjukvecka av något slag konstant äter tabletter i för hög dos.
 • Oavsiktlig förgiftning kan inträffa om barn lyckats dricka "Oral lösning Paracetamol 24 mg/ml" ur en större flaska. Barn har en tendens att klara en paracetamolintoxikation bättre än vuxna.
 • Den toxiska dosen till barn och vuxna är i regel >140 mg/kg. Ett exempel är en 3,5-åring som avled efter intag av 5 g (drygt 200 ml 24 mg/ml) under 1 dygn. Vuxna kan avlida efter 15-20 g (30-40 tabl 500 mg) och alkoholiserade av hälften.
 • I terapeutiska doser elimineras paracetamol via konjugering, men vid högre, toxiska nivåer, tar cytokrom P450-systemet över (CYP2E1 och CYP3A4), vilket innebär att paracetamol oxideras till N-acetyl-p-bensokinon-imin (NAPQI), som är levertoxiskt. NAPQI binds till hepatocytmembraner and sulfhydrilproteiner och härigenom till leverskadorna
 • Cimetidin och fomepizol hämmar CYP2E1 hos djur, men det finns otillräckliga dokumentation för rekommendation av dessa läkemedel till människa som endera primär eller adjuvant behandling
 • Överväg om seriöst suicidförsök ägt rum! Intyg om tvångsvård (LPT) kan bli aktuellt, men enligt egen erfarenhet sker många av de måttligare intoxikationerna inte med suicidavsikt. Dessutom vill de flesta bli behandlade med antidot och medverkar. Var dock extra observant vid tyngre intoxikation, vid psykos, vid udda beteende, och med äldre personer.
 • Skulle LPT bli aktuellt kan man oftast göra en överenskommelse med psykiatrin om att patienten omhändertas enligt LPT hos psykiatrin, men att patienten initialt hanteras inom den somatiska vården (MAVA, IVA etc). Då ofta med stöd av personal från psykiatrin.

Diffdiagnoser

Om det inte tycks vara en paracetamol-intoxikation, tänk då på följande diffdiagnoser:
 • Svampförgiftning, amatoxin (också symtom med latens)
 • Metformin (Glucophage m fl) - Laktacidos (överdos, intorkning, njursvikt)
 • Valproat (Ergenyl m fl) - Tecken på akut massiv överdos är medvetandesänkning (koma), mios, försämrade andningsfunktioner, muskelsvaghet, svaga reflexer, metabolisk acidos, hypotoni och chock.
 • Etylenglykol
 • Metanol
 • Salicylat

 • Mindre sannolikt:
 • Svavelväte (vätesulfid)
 • Myrsyra (metansyra) som sådan, och andra toxiska organiska syror (Dock: Myrsyra bildas bland annat vid metabolisering av metanol)
 • Koloxid (kolmonoxid)
 • Bensylalkohol (fenylmetanol)
 • Se även  Originally published 2020-12-14, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin EKG Internmedicin Intoxer Neurologi Pediatrik

Svimning

ICD 10: R559 Svimning och kollaps

Svimning, eller förmodad svimning, kan vara väldigt benign, men i vissa fall också indikera livshotande tillstånd som lungemboli, blödning (aortadissektion), eller akut hjärtsjukdom (infarkt, arytmi mm), se nedan, en differentialdiagnostisk översikt!

A Dandy fainting
A Dandy fainting

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontroll ABCDE och åtgärder dito
 • Tag EKG
 • Sätt nål, dubbla nålar vid svimning efter uppenbar blödning
 • Ringer-acetat i beredskap
 • Rutinblodprover inkl koagulation, TnI eller TnT, samt vid blödningsmisstanke blodgrupp och bastest, infektionsprover, D-dimer vb
 • Översiktlig anamnes: Förklaras svimningen av någon särskild orsak? Hur gick det till (stående, liggande svimning)? Gör det ont någonstans? Svårt att andas? Aktuell medicinering/Ny medicin? Haft normal mens/senast?

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Behandling efter orsak!
 • Saknas hållpunkter för allvarlig orsak kan de flesta gå hem efter undersökning. Äldre och medicinerade patienter behöver ofta en uppföljningstid hos sin ordinarie läkare.
 • Yngre patienter kan oftast gå hem efter bedömning (Obs glöm ej LE, SAH)
 • Äldre patienter med ortostatiskt betingad svimning kan oftast gå hem efter bedömning
 • Finns en möjlig eller uppenbar orsak till svimningen sker handläggning därefter. Vanligen klokt att invänta blodprovssvar före hemgång.

 • Försök att utesluta följande "klassiska", farliga svimningar:
 • Kardiell svimning (arytmi, infarkt, etc)
 • Lungemboli
 • Inre blödning (t ex rupturerat aortaaneurysm, blödande magsår)
 • Subaraknoidalblödning, SAH, som i regel har mycket ont i huvudet,
 • Annan neurologisk orsak, t ex TIA-Stroke, epilepsi
 • Oklar takypné (Lungemboli trots allt? Sepsis på gång? Blödning?)

 • Lägg in:
 • Misstänkt sjukdom, ännu oklart vilken
 • Svårvärderad neurologi med vissa påvisade avvikelser
 • Hög ålder utan rimlig yrselförklaring
 • Oklar multimedicinering, oftast äldre patient

Anamnes och status

 • Initialt ABCDE-status
 • Luftvägar, andning, andningsfrekvens, hjärta, rytm, puls, blodtryck, tecken på blödning (smärta bukpalpation, blod per rektum, graviditet, hematemes), exponering (avklädning, inspektion, skador)
 • Komplettera efterhand med extremiteter (trombostecken?), blodtryck kontinuerligt samt i stående (ortostatism). Ortostatiskt test (7-8 min i stående, symtom och minst 20 mmHg-fall för diagnos ortostatism) innan patienten avslutas
 • Neurologi: Tecken på TIA (noterad paralys, afasi, eller svaghet), SAH (samtidig huvudvärk), etc?
 • Psykiatri: Simulerad svimning (familjebråk - "avsvimmad" kvinna, neuros, psykos)

Diffdiagnoser

Vanliga orsaker:
 • Vasovagal svimning (t ex tandläkarbesök)
 • Ortostatisk svimning (svimmat i anslutning till långvarigt stående eller vid uppresning)
 • Överansträngning, ev ihop med varm dusch (bltr-fall)
 • Komplex migrän
 • Konversionssyndrom (hysteri), ångest, panikångest (oftast yngre)
 • Förändrad/nyinsatt medicinering (beta-blockad, nitroglycerin, även långt QT-syndrom mm)
Allvarliga orsaker:
 • Kardiell svimning (hjärtinfarkt, sick sinus syndrome, Brugadasyndrom, arytmi, aortastenos, hjärttamponad, perikardit, AV-block III, pacemakerdysfunktion, hjärtsvikt mm)
 • Långt QT-syndrom, LTQS
 • Lungemboli (ca 10% av lungembolierna svimmar)
 • SAH, subaraknoidalblödning
 • TIA, kan övergå i stroke, alltid inläggning
 • Blödning, trauma (blödande magsår, aortaaneurysm, X-graviditet)
 • Sepsis (svimmar ibland innan infektionen är uppenbar)
 • Binjurebarkinsufficiens (Addisons syndrom, m fl)
 • Hyponatremi
 • Missbruk (heroin, spice, amfetamin, kokain)
Ovanliga orsaker:
 • Hyperventilation
 • Hypoglykemi (ger snarare medvetslöshet)
 • Hypoxi
 • Subclavian Steal Syndrome
 • Mjältruptur (Trauma? haft körtelfeber?)
 • Blödning efter inre operation
 • Rupturerad ovarialcysta
 • Aortadissektion
 • Vertebrobasilarisinsufficiens (svimning vid nackextension, uppåtblick)
 • Epilepsi (ger snarare kramper och frånvaro)
 • Takayasus arterit
 • Sinus Caroticus-hypersensitivitet
 • Förmaksmyxom
 • Carcinoid
 • Systemisk mastocytos

Se även

 • Medvetslöshet


Updated 2021-04-10. Originally published 2017-01-04, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Barnkirurgi Infektion Internmedicin Intoxer Kirurgi Neurokirurgi Neurologi Obstetrik Ortopedi Pediatrik Psykiatri Trauma

Medvetslöshet (koma) – Diffdiagnoser

ICD 10: R402 Koma, ospecificerat (Medvetslöshet UNS)
 • Medvetslöshet = Icke kontaktbar person = Koma, RLS 4-8, (cirka GCS 3-6).
 • Detta avsnitt presenterar olika differentialdiagnoser till medvetslöshet.
 • Agera enligt ABCDE vid handläggning av medvetslös patient!

Diffdiagnoser vid medvetslöshet (koma)

Observera olika dispositioner nedan: Vanligaste orsakerna till medvetslöshet på akutmottagningen:
  • Hypoxi, anoxi (trauma, cirkulationskollaps, död)
  • Hypoglukemi (diabetes)
  • Intoxikation (små pupiller vid opiatintox)
  • Stroke
  • Övriga hjärnskador (SAH, hjärnkontusion, div trauma)
  • Chock, allvarlig (blödning, allergi, etc)
  • Svår sepsis, meningit
  • Status epilepticus
Strukturell eller Metabolisk-toxisk medvetslöshet: Strukturella skador
  • Skalltrauma (med strukturella skador)
  • Subaraknoidalblödning (SAH)
  • Hjärntumör
  • Hjärninfarkt (stroke)
  • Hjärnblödning (stroke)
  • Cerebral emboli
  • Bakre hjärnblödning (cerebellum, pons)
  • Hjärnabscess, subduralt empyem
  • Endokardit
  • Encefalit (med restsymtom)
  • Akuta cerebrala volymökande tillstånd (om kvarstående)
  • Hypofysär apoplexi, Sheehan's syndrom (hypofysär nekros postpartum)
  • Eklampsi (om kvarstående)
  • Hjärndöd
Metabolisk-toxisk medvetslöshet
  • Alkoholintox
  • Sedativa (bensodiazepiner och andra)
  • Opiater (heroin, fentanyl, tramadol, morfin)
  • Diabetes (DKA -ketoacidos, icke ketotisk hyperglukemi, hypoglukemi)
  • Hyponatremi (inte sällan hos äldre)
  • Kolsyra-retention (CO2-narkos, ofta KOL-patient)
  • Epilepsi, status epilepticus, och postiktalt koma
  • Chock (hypovolemisk, allergisk, septisk, mm)
  • Neuroinfektioner (meningit, meningoencefalit, encefalit)
  • Sepsis (pneumoni, urosepsis, sårinfektion, malaria, meningokocker (Waterhouse-Friderichsen))
  • Hjärnkontusion (ibland hjärnskakning)
  • Intrakraniell tryckökning (akut hydrocefalus, shuntsvikt, mm)
  • Leversvikt (leverkoma)
  • Njursvikt (uremi)
  • Hypotermi, hypertermi
  • Svält
  • Endokrina sjukdomar: Hypothyreos (myxödem), hyperthyreos (storm), Addisons sjukdom, Cushing (pga hypokalemi, hypernatremi och hyperkloremi), diabetes (enligt ovan)
  • Mycket högt blodtryck (hypertensiv encefalopati)
  • Eklampsi (i tidigt skede)
Medvetslös enligt ABCDE:
  • A – Airway: Luftvägshinder (hypoxi), främmande kropp (mat, leksak), högt luftvägshinder (epiglottit, tumor mm), massiv hemoptys, trauma
  • B – Breathing: Andningsinsufficiens (hypoxi), opioid-intox (heroin, fentanyl, tramadol, morfin, mm), ventilpneumothorax, flail chest, hemothorax, pneumoni
  • C – Circulation: Hjärtstopp, chock (av alla slag), akut hjärtinfarkt, massiv blödning, grav anemi, lungemboli, arytmier (VF), akut hjärtsvikt (kardiogen chock), infektion (sepsis, endokardit etc)
  • D- Disability: Stroke (och andra strukturella hjärnskador), cerebralt trauma, hjärnödem (inkl inklämning), hypoglukemi (insulinkoma), hyperglukemi, intoxer, förgiftning, uremi, leversvikt, neuroinfektioner (encefalit, meningit, abscess mm), endokrin sjukdom (myxödem, Addison, mfl), elektrolytrubbningar (hyponatremi, hyperkalcemi), status epilepticus, postiktal medvetandesänkning
  • E – Environment, Exposure: Hypotermi, hypertermi, förgiftning (gaser), rökskada (cyanid, koloxid), hudförändring (meningokocksepsis, ikterus, etc), knivstick (blödning), fentanylplåster på ryggen (vänd alltid patienten).
Medvetslöshet enligt "HUSK-MIDAS":
  • HUSK – Herpesencefalit (vanligen diagnos före medvetslöshet), Uremi, Status epilepticus, Korsakoff
  • MIDAS – Meningit (sepsis), Intoxikation, Diabetes, Andningsinsufficiens, Subarachnoidal blödning (inkl subdural blödning, stroke)
Medvetslös med feber
  • Meningit
  • Encefalit
  • Meningoencefalit
  • Hypertermi (hereditär, förvärvad, thyreotoxikos, narkotika, läkemedel, rhabdomyolys, mm)
  • Endokardit (med cerebrala embolier)
  • Hjärnabscess (feber i 50%, ofta låggradig, tidigare infektion)
  • Subduralt empyem (feber, tidigare infektion)
Medvetslös med nackstyvhet
  • Meningit, meningoencefalit, subaraknoidalblödning (SAH)
Medvetslös med acidos Medvetslös med alkalos
  • Alkalos ger bara mild encefalopati, vanligen i form av konfusion. Sök därför annan förklaring, främst bland metabolisk-toxiska orsaker ovan.
Medvetslös utan fokal neurologi
  • I regel metabolisk-toxisk orsak (se ovan)
Medvetslös med fokal neurologi
 • Vanligen på grund av strukturell skada (se ovan)

Se ävenUpdated 2019-06-15. Originally published 2018-02-19, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Internmedicin Intoxer Trauma

Fenol-exponering, fenolförgiftning

ICD 10:
 • T54.0 Fenol och fenolhomologer

 • Allvarlig förgiftning som kan vara dödlig.
  RÖD prioritet!

  Fenol kallas även karbolsyra, hydroxybensen, fenylhydroxid och fenylalkohol. Den kemiska formeln är C6H6O. Förgiftning kan ske genom inhalation, hud/ögon-kontakt och genom peroral exponering. Fenol finns som lösning, smält fenol (vätska), eller som ett fast ämne.

  Fenol är ett farligt, frätande ämne med bittersöt doft. Det absorberas lätt i kroppen. Vanligen är det huden som exponeras hos en person anställd i kemisk industri (plast, träplattor, färger, rengöringsmedel mm).
  Ofta finns antidoten Makrogol (se nedan) på arbetsplatser, där man jobbar med fenoler. Makrogol finns normalt också i antidotförrådet.

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • Grundläggande sanering bör ske på arbetsplatsen för att undvika problem på akutmottagningen.
  • Tag av patientens kläder snabbt. Ev fenol i pulverform borstas bort från huden. Lägg kläder och tillhörigheter i dubbla plastpåsar.
  • Ta reda på hur exponering har skett (inhalation, hud, ögon, nedsväljning). Fatal dos till barn är 50-500 mg, till vuxna 1-32 g. Systemiska effekter kan uppstå oavsett expositionssätt.
  • Vid exponering för vätska, dimma eller aerosol ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering med Makrogol 400 i minst 15 minuter. Finns inte Makrogol 400 tillgängligt, tvätta med tvål och vatten i minst 15 minuter.

  • På akuten

  • Använd åtminstone dubbla handskar och skyddsrock på akutmottagningen efter den första saneringen. Räddningspersonal både på akuten och på skadeplatsen behöver skyddsdräkter och butylgummihandskar i händelse av större olycka
  • Kontrollera ABCDE-status och åtgärda efter behov. Överväg nackkrage vid samtidigt trauma. Syrgas och ventilation efter behov.
  • Fortsätt att tvätta exponerade delar med Makrogol om fullständig sanering inte är klar, eller vid brännande känsla. Både fenol och makrogol luktar starkt, så stäng dörrarna. Saknas Makrogol är vanlig tvål och vatten bra. Man kan också använda isopropanol (isopropylakohol) som ibland finns i tvättsprit och handsprit. Behandlingen går ju ut på att få bort (spritlöslig) fenol

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Upprepa ABCDE-kontrollerna!
  • Tag artärblodgas tidigt på påverkade patienter
  • Specifik behandling saknas. Det viktiga blir att få bort fenol från huden så tidigt som möjligt. Patienten får gärna hjälpa till.
  • Tvätta exponerad hud upprepade gånger med Makrogol (polyetylenglykol), eller tvål och vatten (enligt ovan). Behandlingen avslutas när man inte känner någon fenoldoft längre.
  • Vid bristfällig eller ingen primär sanering: Ställ patienten i duschen, tvätta upprepat exponerade ytor med Makrogol, tvål och vatten i minst 15 minuter.
  • Vid nedsväljning: Inducera inte kräkning. Ventrikelsköljning kan övervägas. Ge aktivt kol (vuxen 60-90g, barn 25-50g). Ge tidigt mjölk till patienten. (Äggvita anses också bra)
  • Vid inhalation av fenol kan bronkospasm uppkomma. Ge då inhalation av någon bronkdilaterande lösning, t ex Combivent. Överväg adrenalininhalation till barn som utvecklar stridor.
  • Vid exposition av fenol i ögon: Skölj rent så gott det går genast med vätska (kranvatten), efterföljande NaCl-dropp kan få skölja i 15-30 min. Kontakt med ögonläkare för bedömning vid synlig skada.
  • Håll patienten välhydrerad. Sätt dropp, Ringer-Acetat, 1 liter.
  • Överväg korrektion med Tribonat eller Natriumbikarbonat vid metabolisk acidos
  • Cyanos, eller brunblå hudton, kan innebära att methemoglobinemi föreligger. Kontrollera en blodgas för att utesluta methemoglobinemi, i vilket fall. Behandla då med metylenblått iv, Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml, 1–2 mg/kg kroppsvikt långsamt intravenöst. Upprepas vid behov efter 1–4 timmar. Total mängd max 5–7 mg/kg kroppsvikt.
  • Prover: Kontroll av hematologi, elektrolytstatus, glukos, haptoglobin, EKG, urinsticka, lungröntgen och observation med pulsoximetri.
  • Lägg in patienten för observation och kompletterande undersökningar under min 18-24 timmar vid systemisk exposition (nedsvalt fenol, större hudparti, fördröjd sanering etc).
  • Medvetandesänkta patienter bör vårdas på IVA. Dialys kan bli nödvändig.

  Klinisk beskrivning

  • All exponering för fenol kan åstadkomma systemiska effekter. Vid systemisk förgiftning inträffar ofta en övergående stimulering av CNS, som följs av CNS-depression med koma och kramper.
  • Andra effekter är illamående, kräkningar, diarré, svettningar, hypotension, arytmier, lungödem och takykardi.
  • Methemoglobinemi och hemolytisk anemi kan uppträda. Dödsfall uppträder primärt av CNS-skador. Symtom kommer ofta tidigt, men kan dröja upp till 18 timmar efter exposition.
  • Lokala skador drabbar ofta huden. Fenol är starkt frätande och denaturerar proteinerna, dvs ger cytolys. Det är lite lokalbedövande och därför kan skadan bli djup innan patienten upplever smärta. Fenol i direktkontakt med hud ger initialt en vit yta av precipiterade proteiner. Snart blir ytan röd mot brun.
  • Finns fenol kvar på huden fortsätter celldöden och övergår i gangrän. Därför är det viktigt att tidigt få bort rester av fenol på huden.

  Diffdiagnoser

  • Annan kemisk exposition. I regel händer olyckan på en arbetsplats (det stänker ned en patient, etc) och personalen vet vilka ämnen man har jobbat med. Räddningstjänst och polis kan bistå med att spåra oklart ämne

  Se även

  Vårdnivå

  Vårdcentral eller sjukhus. Remiss sjukhus efter primär sanering.

  Updated 2021-04-11. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Intoxer Neurologi Pediatrik

Botulism

ICD 10:
 • A051 Botulism

 • Botulism är ett ovanligt tillstånd, som kan vara livshotande genom de neurotoxiner som bildas av Clostridium botulinum.
 • Den vanligaste mekanismen är peroral exposition av något livsmedel som innehåller toxiner från dessa anaeroba bakterier.
 • I Sverige har det varit aktuellt med inlagd sill med alltför mild lag, i Europa från infekterade korvar (korv = botulus). Botulism kan även uppkomma från infekterade sår, samt vid gastrointestinal kolonisation av C. botulinum.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Behandlingen syftar till att motverka toxinets effekter, i synnerhet andningspåverkan
 • Kontrollera ABCDE
 • Om patienten inte förmår andas tillfredsställande, överväg tidigt intubation och IVA-vård
 • Vid matburen intoxikation bör tarmen tömmas, t ex med tarmsköljningsmedlet Laxabon (makrogol och kaliumklorid).
 • Vid sårskada övervägs debridering efter initial sårodling, samt Bensylpenicillin iv.
 • Ett antitoxin mot botulinustoxin kan användas tidigt i förloppet (helst inom 24 timmar efter symtomdebut) för att förebygga andningsinsufficiens, men saknar reverserande effekt.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Följ och ha kontroll över andningen (B-problem), dyspné är en allvarlig indikator

 • Vid klinisk misstanke ges antitoxin så snart möjligt:
 • Botulism Antitoxin Behring (trivalent immunserum mot A, B, E, häst), 250 ml (Novartis Vaccines & Diagnostics) (licens) lösning för intravenös infusion. Dosering enligt bipacksedel (250+250 ml iv)
 • Botulism Antitoxin C-BAT (heptavalent immunserum A, B, C, D, E, F, G, häst), 50 ml (Cangene Corporation) (licens). Dosering enligt bipacksedel (Ska spädas 1:10 och ges långsamt iv)
 • Ev ventrikelsköljning eller tarmsköljning
 • KAD
 • Faecesodling (C. botulinum) eller toxin i faeces
 • Akut EMG ger tidigt stöd för diagnosen
 • Bensylpenicillin 3g x 3 iv vid sår-botulism, alternativ vid pc-allergi är metronidazol 500 mg x 3 iv.

Klinisk beskrivning

 • Botulinumtoxin är det förmodligen giftigaste ämnet för mänskligheten, letala dosen ligger kring 0,3 ng/kg. Det finns 8 olika botuliniumtoxiner, varav A, B, E, F, och G kan skada människan.
 • Toxinerna binder sig till kolinerga presynaptiska ganglier och neuromuskulära förbindelser, vilket ger en irreversibel skada på det perifera kolinerga nervsystemet (som tar månader att reparera). Däremot angrips inte det adrenerga systemet.
CDC anger följande symtom för botulism:
 • Symtomdebut efter 12-36 timmar (matburen förgiftning), men kan växla från timmar upp till en vecka.
 • Vanliga symtom är illamående och kräkningar, muntorrhet, ont i halsen, buksmärtor, diarré.
 • Efterhand kranialnervspåverkan, kranialnervspareser, urinretention och förstoppning.
 • Symmetriska descenderande bortfall i extremiteterna. Det innebär att bortfallen går uppifrån och nedåt, från bål och armar till benen.

 • Patienten förblir opåverkad, RLS1.
 • Afebril patient
 • Hjärtfrekvensen normal eller långsam.
 • Normalt blodtryck
 • Inga känselbortfall frånsett synpåverkan.

Diffdiagnoser

 • Myastenia gravis (MG)
 • Lambert Eatons syndrom (LEMS)
 • Neuroborrelios
 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Akut stroke
 • Sepsis
 • Dehydrering
 • Tungmetallförgiftningar
 • Herpesencefalit
 • Polio, intoxer och förgiftningar av diverse toxiner utgör de i övrigt viktigaste diff-diagnoserna.

Kliniska råd och kommentarer

  LPK, SR och LP visar normala förhållanden vid botulism.


Updated 2021-04-11. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Pediatrik

Methemoglobinemi

ICD 10:
 • D749 Methemoglobinemi, ospecificerad
När ska man tänka på detta tillstånd?
 • Vårt hemoglobin som innehåller tvåvärt järn, Fe2+, kan under vissa omständigheter oxideras. Då uppstår methemoglobin (metHb), med trevärt järn, Fe3+.
 • Har någon utsatts för oxiderande ämnen/tillstånd så kan methemoglobinemi uppstå. Små mängder (<2 %) finns alltid, men under patologiska situationer (>15%) får hemoglobinet svårt att lämna syrgas till vävnaderna.
 • Annorlunda uttryckt förskjuts den S-formade dissociationskurvan mellan Hb och syrgas åt vänster.
 • Den oxidativa processen kan dessutom leda till hemolys, vilket ytterligare försämrar situationen.
 • Patienten får svårt att tillgodogöra sig syrgas och drabbas av en blåbrun cyanos, även kallad "chokladcyanos".
 • Se nedan om utlösande agens

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontroll ABCDE-status
 • Om patienten har utvecklat en synlig blåbrun cyanos (>15% methemoglobin) och/eller allmänpåverkan (>20-30%) påbörjas behandling med syrgas 15 l/min
 • Hämta metyltionin (metylenblått, en antidot).
 • Tag en arteriell blodgas (kan mäta methemoglobin)
 • Vissa pulsoximetrar kan numera registrera nivåer av methemoglobin, MEN de flesta gör det ej.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge syrgas 15 l/min vid behov
 • Ge antidoten inj Metyltionin 5 mg/ml (Methylthioninium chloride Proveblue) i dosering 1–2 mg/kg kroppsvikt långsamt iv.
 • Upprepas vb efter 15 min till 4 timmar.
 • Maxdos är 5–7 mg/kg kroppsvikt (kan i sig inducera hemolys).

Diffdiagnoser

 • Annan form av cyanos (ordinär anoxi, kolmonoxidförgiftning, cyanidförgiftning)
 • Argyri (kronisk silverförgiftning, salter eller silverånga) ger blå hud
 • Dåligt svar på metylenblått kan bero på
  - Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD)
  - NADPH-methemoglobinreduktas-brist
  - Metylenblå-inducerad hemolys
  - Dapson-behandling, eller undantagsvis
  - Sulfhemoglobinemi (via svavelhaltiga läkemedel)

Bakgrund

 • Debuterar med cyanos. Huvudvärk, trötthet och illamående kommer i takt med att syrgastillgången minskar (20-30% methemoglobin). Grundsjukdomar kan försämras och ge symtom som arytmier, angina pectoris, dyspné, metabolisk acidos och medvetandepåverkan.
 • Methemoglobinnivåer över 70% kan vara letala.
 • Barn under 4 år särskilt känsliga: Tänk på diagnosen vid akuta febertillstånd hos barn med diarré och dehydrering, efter bensokainintag, eller då nitratnivåererna i dricksvattnet är höga (t ex egen brunn, lantbruk).
 • Kan uppstå vid användning av höga doser lokalanestetika (särskilt prilokain, Citanest), eller av bensokain i sugtabletter vid halsont. Det finns ett ytterligare stort antal läkemedel som kan utlösa methemoglobinemi. Hit hör flera antibiotika (trimetoprim-sulfa; dapson), rasburikas (Fasturtec), metoklopramid (Primperan) och anilin (förekommer i färger).
 • I samband med intoxer och förgiftningar kan methemoglobinemi uppstå som del i reaktionerna
 • En ganska ovanlig kongenital form finns, som ibland kallas "blue person disease"

Vårdnivå

Vårdcentral eller sjukhus

Updated 2021-04-12. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin Intoxer Pediatrik

Bariumförgiftning

ICD 10:
 • T578 Andra specificerade oorganiska substanser
 • R788 Fynd av andra specificerade substanser i blodet
 • E876 Hypokalemi
Barium används inom industrin, bland annat som råttgift, i hårborttagningskrämer, och som drivsubstans i raketer och tomtebloss (bariumnitrat är vattenlösligt och därmed farligt).

Olösliga salter är ofarliga, t ex bariumsulfat, som ingår i bland annat röntgenkontrastmedel.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Gör en ABCDE-kontroll
 • Är patienten dålig tag en blodgas direkt för att kolla kalium!
 • Tag av exponerade kläder och tvätta huden ren med tvål och vatten vid hudexponering.
 • Sätt nål och ta inkomstprover (intoxprover). Se till att S-Kalium ingår (risk för hypokalemi i synnerhet).
 • Håll patienten välhydrerad. Sätt 1 liter Ringer-Acetat så länge.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Sätt syrgas vid SaO2 <90%
 • Tag artärblodgas (om inte gjort) och kolla K+, pH, respektive laktat. Hypokalemi kan uppstå då kaliumkanalerna i cellen blockeras, även laktacidos.
 • Till följd av hypokalemin uppstår muskelbekymmer: Paralys, hjärtarytmier, andningssvårigheter, kramper. Dessutom metabolisk acidos, laktacidos, gastrointestinala smärtor, njurskador.
 • Komplettera Ringer-Acetat 1-2 liter med tillsats av 40 mmol Kalium (K+), i separat dropp eller lägg till i det pågående.
 • Ge patienten antidot: Peroralt Glaubersalt (Natriumsulfat-dekahydrat) som kan hindra absorption genom att fälla ut olösligt bariumsulfat i tarmen. Till vuxna 25 g, till barn 250 mg/kg kroppsvikt.
 • Aktivt kol hjälper ej.
 • Atropin kanske kan hjälpa mot buksmärtor, prova med 0,25 mg iv vb
 • Upprepa artärblodgas varje timme initialt.
 • Följ elektrolyter. Korrigera grav acidos
 • Vid njurpåverkan överväg dialys.
 • Patienter som mår bra efter 6 timmar och har normalt S-kalium kan gå hem.


Updated 2021-04-18. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Kirurgi Pediatrik Trauma

Hypokalemi

ICD 10:
 • E876 Hypokalemi (Kalium-[K]-brist)

 • 150-250 ord om....

  Hypokalemi

  • Hypokalemi definieras som S-K+ < 3,5 mmol/L.
   (Normalvärde cirka 3,5 - 4,4 mmol/L, spädbarn kan ha upp till 5,8 mmol/L).
  • Lindrig hypokalemi 3,1-3,4 mmol/L – Vanligt, ofta inga symtom, förstärkt digitaliseffekt
  • Måttlig hypokalemi 2,6-3,0 mmol/L – Arytmirisk, illamående, obstipation, muskelsvaghet, myalgier, trötthet
  • Svår hypokalemi <2,6 mmol/L – Farligt, arytmier inkl VT, VF, muskelsvaghet, muskelskador, rhabdomyolys, andningsinsufficiens

  • Vi mäter extracellulärt kalium, runt 2%, resten finns intracellulärt. Därför viktigt att undvika hemolys som vid hypokalemi kan ge ett falskt normalt S-K+.
  • Vid en metabol alkalos åker kalium in i cellerna. På samma sätt kan en korrigering av en acidos ge tillfällig hypokalemi. Andra vanliga orsaker till hypokalemi är diuretikabehandling eller utdragna diarréer och kräkningar.
  • Samtidig magnesiumbrist förstärker hypokalemin. Andra orsaker är brännskador, alkoholism, större lakritsintag (aldosteronliknande effekt) eller ökad insulininsöndring (t ex glukosdropp).

  • Åtgärder:
  • Lista ut orsaken, ofta uppenbar. Utred oklara eller svåra fall. Lägg in patienter med svår hypokalemi.
  • Vid lindrig till måttlig hypokalemi: Förstärk patientens kaliumnivåer peroralt med kaliumtillförsel (T. Kaleorid 750 mg, 2x2-2x4), eller med kaliumsparande tillsatser (amilorid, spironolakton) till diuretikabehandling. (Obs: spironolakton kan ge gynekomasti hos män). Bananer är rika på kalium.
  • Vid svår eller symtomgivande hypokalemi: Ge kalium parenteralt, t ex Natriumklorid 9 mg/ml med tillsatser av kalium och magnesium.
   Sätt:
   Till Natriumklorid 9 mg/ml, 1000 ml en tillsats av 60 mmol kalium (AddexKalium) och 30 mmol magnesium (AddexMagnesium) iv över 6-8 timmar.
  • Ge högst 20 mmol kalium per timma iv, vid behov, exempelvis vid stark arytmibenägenhet.
  • Tag EKG och koppla telemetri. EKG-förändringar: Flacka ST-sträckor, inverterade T-vågor, U-vågor (ev större än T-vågorna).

  Orsaker till hypokalemi

   Vanligare orsaker:
  • Diuretikabehandling (tiazider, acetazolamid, furosemid, torasemid m fl)
  • Andra läkemedel (insulin, kortison, beta-2-agonister, laxativa, kvetiapin (Ketipinor), abirateron (Zytiga), cisplatin, ampicillin, penicillin, aminoglykosider, amfotericin)
  • Långvariga diarréer o/e kräkningar
  • Laxantiamissbruk
  • Överdosering (klorokin, tyroxin, insulin och teofyllin, kronisk salicylism)
  • Koffein (kaliumförflyttning in i celler)
  • Metabol alkalos
  • Hyperthyreos
  • Kronisk alkoholism
  • Narkotikamissbruk (amfetamin, partydroger m fl)
  • Större lakritskonsumtion (pseudoaldosteronism via glycyrrhizinsyra (GZA) som ger hypokalemi, metabol alkalos och hypertoni. Lågt aldosteron.)
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar (främst Mb Crohn)
  • Celiaki
  • Brännskador, större (kaliumförlust)
  • Magnesiumbrist
  • Insulinbehandling (t ex vid DKA utan K-korrektion)
  • Korrigering av acidos
  • Ökad insulininsöndring (t ex sekundärt till glukosdropp)

  • Mer ovanligt:
  • Långvarig parenteral nutrition
  • Renal tubulär acidos (svårigheter utsöndra H+, skapar alkalos)
  • Hyperaldosteronism (alla former; ofta med samtidig hypertoni)
  • Mb Cushing
  • Conns syndrom (vanligen binjurebarkstumör; primär hyperaldosteronism, hypertoni och lågt kalium)
  • Njurartärstenos (hyperaldosteronism, hypertoni)
  • Intox (barium, cesium)
  • Ökad renal utsöndring av kalium (t ex njurskada, högt aldosteron, cortisol, magnesiumbrist) - mät U-kalium vid misstanke.
  • Lågt kaliumintag (ovanligt; ex vid anorexia)
  • Hereditära jonkanalsjukdomar (störd Na/K-pump)
  • Hypokalemisk periodisk paralys (jonkanal; återkommande paralyser)
  • Thyreotoxisk periodisk paralys (övergående paralyser vid thyreotoxikos och utan hereditet; hypokalemi under attackerna; oftast asiater)
  • Fanconis syndrom (renala K-förluster)
  • Bartters och Gitelmans syndrom (hereditära sjukdomar med saltförluster och hyperaldosteronism)
  • Liddles syndrom (hereditär sjukdom, hypokalemi, metabol alkalos, hypertoni, kan likna lakritsutlöst hypokalemi med lågt aldosteron)
  • Zollinger-Ellisons syndrom

  Diffdiagnoser (diagnoser som inte beror på hypokalemi)

  • Arytmi (av andra orsaker)
  • Illamående
  • Diarré
  • Obstipation
  • Myalgier
  • Muskelsvaghet
  • Muskelskador
  • Rhabdomyolys
  • Andningsinsufficiens
  • Pares/paralys (stroke, trauma)

  Se även  Updated 2021-04-18. Originally published 2021-04-18, ©Per Björgell


error: Alert: Content is protected !!