Arsenikförgiftning, akut

ICD 10: T570 Arsenik och dess föreningar

From lundicravioli.canalblog.com
From lundicravioli.canalblog.com

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Gör ABCDE-kontroll
 • Syrgas vb
 • Sätt nål och ge vätska, 2-3 liter Ringeracetat.
 • Tag en arteriell blodgas.
 • Fullständiga akutblodprover
 • Tag EKG (ofta takykardi, även förlängt QT-intervall)
 • Tag blododlingar, urinodling och U-arsenik (U-As)
 • Ventrikelskölj patienten och avsluta med koltillförsel
 • Om diagnosen är klar bör patienten vårdas på IVA.
 • Antidotbehandling enligt nedan

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge antacida, t ex Novaluzid 15 ml
 • Ge PPI, t ex inj Nexium eller Pantoloc, 40 mg iv
 • Överväg Tribonat vid acidos (se blodgas)
 • Försök hålla bltr uppe med vätsketillförsel, t ex Ringer-Acetat. Hypotension är en vanlig komplikation, liksom CNS-påverkan (encefalopati) med koma och kramper i uttalade fall.
 • Inotropt stöd kan behövas vid hypotension (IVA-jour)

 • Ge antidoter, först DMPS och senare DMSA:
 • Dimerkaptopropansulfonat (DMPS). Dosering till vuxna. 250 mg x 6 iv första dygnet, 2:a dygnet: 250 mg x 4 iv. Sedan 250 mg x 2-4. Dosering till barn: Första dygnet 5 mg/kg iv x 6, därefter förlängt dosintervall som ovan.

 • Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA). Vid förbättring ges DMSA i dosen 10 mg/kg per os x3 i 5 dagar (kan blandas ut i mat). Vid längre behandling minskas till 2 doser per dygn. Alkalisering av urinen vid hemolys. Vid njurskada överväg hemodialys.

Klinisk beskrivning

Vid akut förgiftning debut av svåra kräkningar och diarréer inom några timmar efter expositionen. Pat sägs ha doft av vitlök från andningsvägar och kroppsvätskor. Risk för lever- och njurskador, allvarliga gastrointestinala slemhinneskador, hemolys, dehydrering, acidos, lungödem, medvetandepåverkan, cirkulationsstörningar, neuropatier. Den för människa dödliga dosen av arseniktrioxid är ca 100 mg.

Diffdiagnoser

 • Septisk chock
 • Matförgiftning
 • Addisons sjukdom
 • Encefalopati
 • Gastroenterit
 • Bly-, kvicksilver- eller talliumförgiftning

Bakgrund

Arsenik är ett klassiskt gift, ett grundämne och en halvmetall, som finns i olika former, exempelvis i bekämpningsmedel, insektsgifter och som arseniktrioxid. Andra föreningar är exempelvis acetoarsenit, arseniksyra, arseniktrisulfid, och kalciumarsenit. Under normala omständigheter exponeras vi för arsenik endast i små mängder t ex genom tryckimpregnerat virke, bekämpningsmedel, av havsfisk och skaldjur, s k fiskarsenik.