Buktrauma, akut

ICD 10:
S399 Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Översikt om buktrauma
 • Trubbigt våld vanligast
 • Penetrerande skada ibland
 • Utvärdera buktrauma tidigt, prio ORANGE eller RÖD!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-resuscitation enligt ATLS
 • Utlös traumalarm vid behov
 • Lämna inte en patient efter ett signifikant buktrauma
 • Sedvanliga traumaåtgärder (alla blodprover, blodgruppering, bastest, dubbla nålar, akutjournal, rekvirera blod, urinsticka, grav test etc)
 • Meddela narkos/op om flera är skadade
 • Nytt ABCDE-status efter 15 min
 • Håll patienten fastande
 • KAD om pat är medvetandesänkt
 • Ordna vårdplats om inläggningsmässig!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Efter initialt ABCDE och primär resuscitation
 • Resuscitationen innefattar ev dropp, 2 liter Ringer-acetat vb
 • Utvärdera status i relation till händelsen
 • Högenergetiskt eller lågenegeriskt våld?
 • Kontrollera ulj FAST om möjligt på akuten! Om tid finns!
 • Är patienten stabil eller inte? Om inte, blöder patienten?
 • Målsättning systoliskt blodtryck 90-100 mmHg (högre tryck ökar utblödning)
 • Är CT nödvändig hos ett barn (stråldos vs skada)?

 • Vid STOR, massiv blödning
 • Se Massiv blödning
 • Inled med 2 påsar 0-negativt blod, vid behov

 • Om patienten ska utvärderas vidare med CT eller primär laparotomi
 • Gå till CT buk (före ev op) om patienten är stabil/kan stabiliseras
 • Direkt till op (kir-jours beslut) om patienten är fortsatt instabil med bukstatus talande för större pågående blödning!
 • Kalla narkosjour tidigt vb
 • Kvarsittande främmande kropp vid pålnings- eller stickskador lämnas tills att pat är på OP
 • Mjälte, lever och tunntarmar skadas oftast vid trubbigt våld
 • Leverskador, tunntarmar, diafragma och colonskador är i ordning vanligast vid penetrerande skador
 • Tänk på att retroperitoneala skador ofta inte identifieras vid FAST
 • Bäckenfraktur kan också föreligga med risk för större blödning. En läkare undersöker bäckenet, inte alla (ökar blödning)
 • Håll patienten varm med filt!
 • Överväg att sätta KAD. KAD vid medvetslöshet.

 • Vid fortsatt övervakning på akuten
 • Täta kontroller av ABCDE och bukstatus
 • Akutproverna bör ha kommit nu, annars ta en blodgas!
 • Normalt Hb och leverstatus? Stigande S-amylas? Andra avvikelser?
 • Resultat av CT buk? Noterade skador på lever eller mjälte? Fri gas?
 • Vid tecken på (endast) retroperitoneal blödning gör angiografi!

 • Indikationer för explorativ laparotomi
 • Buktrauma med hypotension och tecken på inre blödning (klinisk värdering, FAST, CT)
 • Penetrerande skada i buken och hypotension
 • Bukskada med påvisad skada på tarmar och bukorgan
 • Blödning (hematemes, per rectum, urethra, vaginam)
 • Fri gas i buken eller retroperitoneum
 • Evisceration (tarmprolaps genom sårskada)
 • Skottskador mot eller utmed buken
 • Hård buk (peritonit) i anslutning till buktrauma
 • Diafragmaruptur
 • Blåsruptur
 • Vid mindre mjältruptur kan blodtransfusion ibland ersätta behovet av laparotomi

 • Fortsatt vård, endera
 • Hemgång (avskrivning)
 • Inläggning för observation (t ex barn med måttligt status)
 • Inläggning för kirurgisk åtgärd

Anamnes och status

Tidig patientanamnes om möjligt
 • Tidigare frisk?
 • Aktuella mediciner
 • Blödningsrisk?
 • Ev allergi?
 • Åt och drack senast?
 • Aktuell händelse?
 • Ev andningsbesvär?

Status
 • Primär ABCDE-kontroll (på nytt)
 • På traumarum: Tidig FAST-undersökning om möjligt
 • Tecken på spänd buk eller pågående blödning?
 • Öppna skador?
 • Undersök buken motsvarande respektive kvadrant, centralt och även bäcken och thorax
 • Normala andningsljud (hemo-/pneumothorax)?
 • Hörs normala tarmljud? Tyst buk?
 • Stabilt bäcken (undvik flera testningar)?
 • Blod per rectum, i urethra eller vagina? Högtstående prostata?

Diffdiagnoser

 • Thoraxskada (revbensfraktur, pneumothorax etc)
 • Ryggskada

Kliniska råd och kommentarer

 • Även om vitalstatus är normalt och klinisk undersökning verkar ua - Behåll patienten på akuten någon timme efter signifikant akut buktrauma.
 • Överväg att ta foton vid skador som blir fall för rättsmedicinsk värdering (t ex övergrepp)

Se även

Blödningschock Massiv blödning