HAS-BLED, bedömning av blödningsrisk vid förmaksflimmer

En akronym, HAS-BLED, har utvecklats som ett av flera verktyg för att värdera blödningsrisk vid antikoagulationsbehandling av förmaksflimmer. Verktyget ger 1 poäng för varje faktor som ökar blödningsrisken, och 9 poäng är maximalt.

HAS-BLED

Riskfaktor Poäng
Hypertoni (systoliskt blodtryck >160 mm Hg) 1 p
Onormal njur- eller leverfunktion (1 p för varje) 1-2 p
Tidigare stroke 1 p
Blödningsbenägenhet eller predisposition 1 p
Labila INR-värden (om pat står på warfarin) 1 p
Ålder >65 år 1 p
ASA/NSAID eller hög alkoholkonsumtion (1 p för varje) 1-2 p
SUMMA: = 0-9 poäng
From cliparts.co
From cliparts.co
Rekommendation/tolkning
Poäng 0-2: Warfarin eller NOAK. I skrivande stund är warfarin på utgående. De 4 nya NOAK-preparaten dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), och apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana) bedöms ha en bättre totaleffekt än warfarin hos patienter med en CHA2DS2-VASc-score om 2 eller mer.
Poäng ≥3 indikerar hög risk för blödning, varför försiktighet och allmän värdering av patienten rekommenderas inför ställningstagande till ev antikoagulation.
Ref: Lane & Lip, Circulation, 2012;126:860-865.

Se även