Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Kirurgi Thoraxkirurgi Trauma

Akut thoracotomi på akutmottagningen

ICD 10: S297 Multipla skador i bröstkorgen
 • Resuscitativ thoracotomi (räddningsthoracotomi, RT) är mycket ovanligt på en akutmottagning, men det förekommer och indikationer finns nedan
 • Utförs endast i mycket trängt läge på en akutmottagning, t ex vid svår blödning eller om pulslös <15 minuter.
 • Förutsättningen är att det finns en OP-avdelning nära akutmottagningen, i huset, där man kan utföra den definitiva kirurgin efter RT
 • Cirka 8% överlever (enligt ett 25-årsmaterial), störst chans finns vid penetrerande hjärtskada och minst vid multipla skador

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Tillkalla narkosjour och kirurg, kirurgbakjour
 • Skyddskläder till all verksam personal (rock, handskar, skyddsglasögon, munskydd)
 • Uppdukning och om möjligt antibiotika iv före start (får ej fördröja ingreppet)
 • Ta fram thoraxgaller (finns på de flesta akutmottagningar, används nästan aldrig)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Indikation för RT:
 • Bäst resultat har noterats hos patienter med thorakala stickskador, som når akutmottagningen med hjärttamponad och som visar tecken på liv
 • Pat bedöms inte kunna räddas utan omedelbart ingrepp, pat är agonal/moribund trots räddningsinsatser
 • Penetrerande skada mot thorax, pålning
 • Svår utblödning i samband med kärlskador, eller trauma mot hjärtat och thorakala organ
 • Svår hjärttamponad som inte går att korrigera genom punktion
 • Aortablödning, kärlklämma

 •   Kontraindikationer mot RT:
 • Initial asystoli som inte beror på hjärttamponad
 • Ingen cirkulation redan på skadeplatsen (Ingen puls, inget tryck)
 • Pulslös mer än 15 minuter
 • Andra livshotande skador som inte kan åtgärdas
 • Befintliga data talar emot RT vid multipla skottskador hos moribund patient. (Vid enstaka skottskada kan dock patienten vinna på akut thoracotomi, förutsatt tecken på liv)
 • RT är meningslös om pat utsatts för trubbigt våld och ankommer till akutmottagningen utan några livstecken

 •   Teknik vid RT
 • Medhjälpare utför HLR kontinuerligt under ingreppet
 • Handskar på!
 • Snitt utmed 5:e intercostalrummet vänster sida av thorax (ev 4:e), utmed ovankanten av revbenet, (under vä bröst)
 • Lägg snittet från strax lateralt om sternum (4 tvf) till bakre axillarlinjen
 • Passera den subcutana vävnaden ned till intercostalmsukulaturen
 • Punktera muskulaturen trubbigt, gå igenom på revbenets kraniala sida
 • Öppna thorax trubbigt och skarpt med sax, utmed intercostalmusklerna. Hit tar det någon minut.
 • Hakar på plats. Nu syns hjärtat och vä lunga.
 • Torkar och sug igång för att utvärdera skadorna
 • Gör öppen hjärtmassage
 • Identifiera aorta. Överväg sätta kärlklämma över aorta. Undvik att clampa oesophagus om möjligt
 • Aorta-clamping är avsedd förbättra distributionsvolymen, och för att perfundera kranskärl och hjärna
 • Perikardiotomi om så behövs, akta n. phrenicus som passerar anterolateralt åt vä över perikardiet
 • Penetrerande hjärtskada kan täppas till med fingrarna tills att definitiv reparation kan ske
 • Clampning av andra stora kärl kan utföras för att avbryta blödning
 • Luft i kranskärl och hjärta, ev i aorta, talar för luftembolisering och överflödig luft töms ut om möjligt. Luftembolisering kan orsakas av exempelvis en lungskada. Försök att förskjuta tuben så att endast den oskadda lungan ventileras så länge
 • Fortsätt öppen hjärtmassage och ev intern defibrillering (10-50 J) kan utföras
 • Patienten flyttas till OP för definitiv kirurgi, förutsatt förbättring