Kategorier
Akutsjukvård, emergency Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Lungmedicin

Akut lungödem vid hjärtsvikt

ICD 10:  J819 Lungödem

 • Patienten kommer allmänpåverkad, akut, ofta med bubblande andningsljud
 • Ångest
 • Lösa rassel, ev skummande fradga (vitt skum ur munnen)
 • Kallsvettig, ofta cyanotisk vid ambulansens ankomst
 • Snabb hjärtrytm
 • Akut hjärtsvikt kan utlösas av en akut hjärtinfarkt, försämring av kronisk känd hjärtsvikt, aortastenos, komplicerande multisjukdomar
 • Lungödem kan orsakas av andra tillstånd än hjärtsvikt, se diff diagnoser nedan!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • RÖD prioritet (prio 1), hämta läkaren direkt!
 • ABCDE-kontroll, här föreligger ett C-problem
 • EKG omgående! och koppla till telemetri
 • Förbered CPAP
 • Sätt nål, gärna 2 st
 • Stort labstatus, inkl Troponin (TnT eller TnI)
 • KAD när det är något stabilare
 • Inläggning HIA, AVA, eller IVA (ICU)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge först 1-2 doser nitroglycerinspray Nitrolingual eller Glytrin, (0,4 mg/dos). Har snabbast effekt!
 • Pat föredrar sittande läge, eller halvsittande hjärtläge
 • Ge syrgas (näsgrimma, mask, eller CPAP 7,5 cm-10 cm H20)
 • CPAP är att föredra om patienten accepterar det och är vaken, det pressar tillbaka lungödemet
 • Sedera tidigt, inj Morfin 10 mg/ml, 5 mg iv
 • Inj furosemid (Furix) 10 mg/ml, 40 mg iv
 • Kontrollera EKG:et. Tecken på hjärtinfarkt? Räkna med underliggande hjärtinfarkt tills motsats bevisas. Kalla ev kardiologjour! PCI?
 • Tag en blodgas!
 • Sätt dropp i långsam-medel takt, Ringer-acetat 1000 ml, motverka tryckfall
 • Avvakta läkemedelseffekter några minuter
 • Patienten bör bli bättre efter 5-20 min på given behandling

 • Vid behov lägg till
 • Ytterligare 1 nitrospray 0,4 mg, men endast om bltr > 90-100 mmHg
 • Ytterligare 40-80-120 mg furosemid (Furix) iv (Vad visade blodgasen, acidos? kreatinin?)
 • Om Furix ger dålig effekt kan acidos eller njurinsufficiens vara orsak. Vid acidos ge inf Tribonat 300 ml iv vid pH <7,20 eller BE > -10
 • Inj Teofyllamin 23 mg/ml, ge 10 ml långsamt (1 ml/min, ospätt), än mer långsamt vid lågt blodtryck. Ofta med god effekt, har positiv inotrop, bronkolytisk och diuretisk verkan. Teofyllamin är en blandning av etylendiamin och teofyllin, teofyllinet aktiva substansen.
 • Inj Digoxin 0,25 mg/ml, 2 ml iv, (samt om 4 tim 1 ml ytterligare)
 • Öka trycket i CPAP till max 15 cm H2O, förutsatt att patienten uppskattar behandlingen, det hjälper ofta. Man kan också överväga behandling i NIV eller respirator. Diskutera med narkos- eller IVA-jour om patienten är lämpad för IVA-vård.
 • Diskutera pat med kardiologjouren om ej förbättrad
 • Överväg inotrop behandling i aktiva fall när ovanstående behandlingar är otillräckliga: Levosimendan (Simdax) 2,5 mg/ml: Blanda Simdax 2,5 mg/ml, 5 ml, till 500 ml glukoslösning 50 mg/ml (5%). Koncentrationen är nu 0,025 mg/ml.
 • Laddningsdos Simdax ges i infusionspump som infusion under 10 min med hastigheten 100 ml/tim (motsvarar 6 ug/kg vid vikt 70 kg), därefter underhållsdos, ca 10-15 ml/tim. För exakta doser justera enligt FASS efterhand. Simdax har positiv inotrop och kärlvidgande effekter

Diffdiagnoser

Andra diagnoser än lungödem Andra orsaker till lungödem än primär hjärtsvikt eller hjärtinfarkt
 • Lungemboli
 • Sepsis
 • Övervätskning (på avdelning som regel). Vätska ur patienten!
 • Aortastenos
 • Inhalation av toxiska ämnen (lungskada)
 • Intoxikation (intag av div ämnen)
 • Pulmonell hypertension
 • Takykardi eller takyarytmi som får stå länge
 • Anemi
 • AV-shunt
 • Thyreotoxikos

Se även
error: Alert: Content is protected !!