Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin

Rökförgiftning (brandrök)

ICD 10: J68.3 + X08.99 Innehållet i röken är beroende av det material som förbränns. Hit hör kolmonoxid, formalin, cyanid, kväveoxider, svaveldioxid, acrolein, ammoniak och isocyanater. Vid nedsotning tänk på cyanid och kolmonoxidförgiftning.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-åtgärder: Fri luftväg, ge syrgas, nackkrage vid trauma, kontroll andning, kontroll cirkulation, stoppa blödning, notera bortfall och exponera skador/symtom.
 • Kontroll SaO2, temp, andningsfrekvens, puls, blodtryck, EKG, medvetandegrad, och rörelseförmåga.
 • Sug rent vid riklig slemsekretion
 • Vid andningssvikt ventilera patienten
 • Vid lungödem använd CPAP (PEEP +5-10(-15) cm H20)
 • Överväg tidig intubation (det svullnar!!) vid brännskador i ansiktet, termisk skada mot luftvägarna, eller vid svår allmänpåverkan.
 • Tag av och lägg undan kläderna (stark doft)
 • Obs att andra skador ofta föreligger (fallskador etc)
 • Sätt nål
 • Tag arteriell blodgas snarast möjligt. Ger svar på syra-basläget, men också CO-Hb och Met-Hb.
 • Tag EKG
 • Lungröntgen
 • Inspektera luftvägarna på nytt (risk för ödem och inre brännskador).
 • Inläggning. Vårdavdelning vid mindre exponering, IVA vid påverkat allmäntillstånd.
 • Överväg bronoalveolär sköljning något senare, om det finns mycket partiklar i sputum. Sköljning skapar ett mycket snabbare tillfrisknande!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge syrgas, 15 l/min (andningsmask med reservoar)
 • Bronkodilatantia, t ex Combivent, 2,5 ml för inhalation
 • Om röken varit sotande (=instängd, inomhus) behandla så tidigt som möjligt mot cyanidförgiftning med Cyanokit 5g iv (om tillgängligt) på 15 min som infusion, till vuxna (reducera efter vikt till barn 70 mg/kg kroppsvikt).
 • Alternativ till Cyanokit är inf Natriumtiosulfat 150 mg/ml: Ge 100 ml under 5 min till vuxna, reducera för barn (2,5 ml/kg kroppsvikt)
 • Överväg inj Bricanyl 0,25-0,5 mg sc
 • Överväg inj Teofyllamin, 23 mg/ml, 5-10 ml iv (1 ml per minut)
 • Överväg att korrigera pH-värdet vid kraftig metabol acidos, runt pH 7,2 eller lägre, inte annars. Ge 100-200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml eller 100-200 ml Tribonat. Därefter ny artärblodgas.
 • Kortison har inte säkerställt värde vid brandrök-olyckor. Tryckkammarbehandling har inget säkerställt värde vid koloxidförgiftning.

Klinisk beskrivning

De principiella riskerna vid exponering för brandrök är förgiftning av olika gaser (främst kolmonoxid och cyanid), frånvaro av syrgas skapar hypoxi och anaerob metabolism med metabol acidos. Varm luft skapar risk för svullnad i mun och svalg, larynxödem och ofri luftväg. Lungorna skadas av toxiner och av partikelansamlingar (sot).

Kliniska råd och kommentarer

 • Värdet av Cyanokit har diskuterats, eftersom det så lätt inaktiveras av värme/förvaring. Min egen uppfattning är att det räddar liv, jag har ett flertal egna snabba, positiva erfarenheter av preparatet. Det är ofarligt att ge, en B12-variant.
 • Intubera liberalt och tidigt vid brännskador i ansiktet eller övre luftvägarna. Kan svullna igen snabbt.
error: Alert: Content is protected !!