Polycytemi

ICD 10:
D751 Sekundär polycytemi;
D459 Polycythaemia vera

 • Sällan ett akut problem, men patienten kan vara känslig för intorkning vid ansträngning, gastroenterit, etc pga högt B-EVF (hög hematokrit)
 • Patienten har ett högt Hb-värde, liksom konstanter dito
 • Polycytemia vera är jämförelsevis ovanligt (lågt P-Epo)
 • Stresspolycytemi och sekundär polycytemi (kompensation för sviktande cirkulation, hjärt-lungproblem) är betydligt vanligare, dvs ständigt högt Hb, EVF och normalt P-Epo
 • Högt P-Epo kan ibland påvisas vid bl a lever-, lung- och njurcancer, som då inducerar en annan form av sekundär polycytemi

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE-status
 • Labstatus med hematologi, elektrolytstatus och CRP
 • EKG
 • Sätt 1 liter dropp, Ringer-Acetat på 2 tim
Polycythemia vera
Polycythemia vera

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Läkarens roll blir ofta främst att tillse att patienten vätskas upp (för intorkning talar stigande Hb och kreat)
 • Finns infektionstecken? Något som behöver behandlas? (Obs att CRP, LPK och trombocyter kan bli förhöjda på grund av sjuk benmärg, måste alltså inte bero på infektion)
 • Patienten kan vara aktuell pga intorkning, ibland i samband med DVT eller LE (handläggs på vanligt sätt)
 • Icke utredda fall (fynd i samband med besök) bör utredas polikliniskt med P-Epo (erytropoietin) via egen allmänläkare, alternativt remitteras till hematologmottagningen
 • Venesectio kan vara indicerat för polycytemia vera vid högt EVF, men knappast akut
 • Ej venesectio vid stresspolycytemi eller sekundär polycytemi
 • Kombinerade rubbningar av den hematologiska blodbilden med dels högt Hb, och dels avvikelser i diffen, eller höga vita och trombocyter, bör föranleda benmärgspunktion med misstanke om hematologisk malignitet
 • Överväg malignitetsutredning (lungor, lever, njurar) om polycytemin är nytillkommen utan annan rimlig förklaring (t ex känd hjärtsvikt) och då P-Epo är högt


Updated 2019-06-17. Originally published 2016-07-11, ©Per Björgell