Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin Kardiologi

Takotsubo

ICD 10: I428 Andra specificerade kardiomyopatier

Takotsubo betyder bläckfiskfälla, ett japanskt fiskeredskap som liknar det påverkade hjärtat, har gett namn åt detta tillstånd som beskrevs först 1990. Sjukdomen kallas ibland på svenska "brustet hjärta" (men brister inte).
 • Tillståndet är reversibelt och drabbar nästan bara postmenopausala kvinnor, som befinner sig i ett akut psykiskt stresstillstånd. Endast 10% är män.
 • Ger hjärtinfarktsymtom (bröstsmärta, ST-höjningar, måttlig troponinstegring) ELLER hjärtsviktssymtom (andfåddhet, hjärtsvikt), dock utan att trombos i kranskärlen föreligger
 • Höga nivåer av noradrenalin
 • Vissa delar av hjärtat blir efterhand orörliga, särskilt mot apex och mellersta delen av vä kammare

Tidiga åtgärder, personal och team

  Vid akut bröstsmärta:

 • Orange eller Röd prioritering enligt Retts
 • Överväg medicinlarm!
 • Kontrollera/åtgärda ABCDE-status
 • Ge syrgas vid behov, pO2 <90%
 • Tag EKG vid ankomst, samt vid nya bröstsmärtor på akutmottagningen. Visa EKG genast!
 • Håll pat uppkopplad i telemetri
 • Frånvaron av en bestående ST-höjning talar för NSTE-AKS, (omvänt är en bestående ST-höjning en STEMI)
 • Stort labstatus inkl troponin (TnT, TnI) och koagulation. Blododla vid samtidig feber!
 • Venös infart, sätt nål, spola rent
 • Upprepade kontroller av vitalparametrarna efterhand
 • Ha defibrillatorn tillgänglig
 • Lägg in patienten, om möjligt på HIA-, hjärt- eller AVA-enhet med rimliga övervakningsmöjligheter

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Handlägg som AKS eller akut hjärtinfarkt på akutmottagningen
 • Det som akut skulle kunna tala för diagnosen är att ett tydligt psykiskt stresstillstånd (händelse eller situation) identifieras hos en kvinna kring 60 års ålder, det är dock svårt att separera dessa patienter från akuta koronara syndrom eller hjärtinfarkt
 • Diagnosen blir därmed en efterhandsdiagnos, då eko efterhand påvisar nedsatt rörlighet inom dagar (till någon vecka), och angio blir normal.
 • Behandlas initialt med smärtstillande, betablockerare och antikoagulantia, efterhand med ACE-hämmare

Klinisk beskrivning

Diagnostiska kriterier för takotsubo-kardiomyopati:
Dessa fyra kriterier ska finnas:
1. Övergående akinesi eller dyskinesi i vänster kammares apikala och mellersta segment. Väggrörelsestörningen omfattar mer än ett kranskärlsterritorium.
2. Frånvaro av kranskärlsstenoser eller hållpunkter för akut plackruptur. Angiografi blir normal.
3. Nytillkomna EKG-förändringar (ST-höjning eller T-vågsinvertering).
4. Frånvaro av annan uppenbar orsak: Färskt skalltrauma, intrakraniell blödning, feokromocytom, myokardit eller hypertrofisk kardiomyopati.

 • Takotsubo har tidigare betraktats som ett tämligen ofarligt tillstånd, men det finns en viss mortalitet på sikt, liksom under akut sjukhusvård (cirka 4-5%).
 • I jämförelse med antalet AKS-fall anses Takotsubo utgöra endast cirka 2-(5)%
 • Även om tillståndet kallas brustet hjärta, så går det inte sönder, som sagt. Ruptur av vänster kammare kan däremot inträffa vid en utbredd akut hjärtinfarkt, i regel efter några dagar

Diffdiagnosererror: Alert: Content is protected !!