Kategorier
Akutsjukvård, emergency Kirurgi

Aortadissektion, buk

ICD 10:   I710 Dissektion av aorta

 • Spontan aortadissektion i buken är tämligen ovanligt, men kan förekomma.
 • Det ska man överväga vid plötsligt påkommande, intensiv svår smärta i buk och bakåt ryggen, stjärten, när man samtidigt inte finner någon omedelbar förklaring från bukorgan eller pulserande resistens.
 • Tillståndet feltolkas lätt som njurstensanfall, kan komma och gå som ett sådant dessutom.
 • Rupturerat aortaaneurysm är en betydligt vanligare aortasjukdom i buken, se annat avsnitt Abdominellt aortaaneurysm (AAA).
 • Tidiga åtgärder, personal och team

  • Kontroll av vitalparametrar, ABCDE, samt ev åtgärder dito
  • Stort labstatus inkl koagulation, troponin, och njurfunktioner
  • Utlös larm vb
  • Tag EKG
  • Jämförande blodtryck i armar och ben bilateralt

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Kontrollera om patienten har ett akut bukstatus (spänd, öm, tarmljud)
  • Finns palpabel pulserande resistens (aneurysm), eller ej?
  • Finns palpabel puls i ljumskarna?
  • Bortfallssymtom distalt?
  • Kan patienten gå ordentligt? (Astasi - oförmåga att stå normalt (eller att gå, abasi)?)
  • Finns hållpunkter för njursten (u-blod, ålder, ensidiga besvär, aktuell stenproblematik)?

  •   Kvarstående misstanke om aortadissektion i buken:
  • Urakut CT buk/thorax med kontrast (även thorax för att utesluta thorakal-abdominell dissektion). Vänta INTE på S-kreatinin för att göra undersökningen (det får lösas senare)
  • Vid dissektion: Kontakta thoraxjouren. Handlägg patienten som vid en thorakal aortadissektion, dvs sänk höga blodtryck och överväg en innesluten blödning ("contained bleeding") vid lågt tryck.
  • Operation: Om aktuell - EVAR, endovaskulär aortareparation, eller öppen laparotomi med graft

  Klinisk beskrivning

  • Medianålder kring 60 år (små material, de yngre aktuella vid bindvävssjukdomar)
  • Dissektion som utgår från bukaortan, nedom njurartärerna, är ovanlig, men hittas allt oftare. Anses historiskt svara för 2-4% av aortadissektionerna, resterande 96-98% utgår från thorax.
  • Vid aortadissektion i buken uppstår av trycket snabbt ett falskt lumen i aneurysmet, vilket ger tidiga kliniska symtom
  • Initialt kan dissektionen skapa diffusa symtom, men övergår vid genombrott i plötsliga och svåra buksmärtor, som strålar ut i ryggen/flanken ned mot höfterna
  • Astasi - oförmåga att stå eller gå normalt
  • Ospecifikt bukstatus, men ingen pulserande resistens
  • Distala bortfallssymtom från benen/skinkan (bortfall pulsar i ljumske eller distalt, nedsatt känsel, pareser, nekros) kan förekomma om dissektionen tränger undan den perifera cirkulationen i iliaca communis eller den infrarenala delen av aorta
  • Distal embolisering kan förekomma
  • Dissektion i buken kan också vara den distala fortsättningen av en thorakal-abdominell aortadissektion (se Aortadissektion, thorax) och då har patienten oftast smärtor i bröstryggen och ned i buken samtidigt
  • En aortadissektion kan också inträffa ur ett befintligt, icke-rupturerat bukaortaaneurysm (som kanske inte är känt). Trauma svarar för ca 15%, iatrogena orsaker 7%, men spontan dissektion i 78% och nästan alla söker akut när dissektionen inträffar.
  Riskfaktorer:
  • Hypertoni (viktigast)
  • Rökning
  • Bindvävssjukdomar (Marfan´s syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, m fl)
  • Kranskärlssjukdom, IHD
  • Bicuspida aortaklaffar
  • Coarctatio aortae och andra aortasjukdomar
  • Buktrauma
  • Fetma
  • Graviditet
  • Iatrogent

  Diffdiagnoser  error: Alert: Content is protected !!