Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Infektion Pediatrik

Råttor som smittkälla

rattus-norwegius
Det är för närvarande gott om råttor på flera ställen i Sverige, bl a på Östermalm i Stockholm. Spridning av patogener till människa är ovanlig, men kan förekomma.
I praktiken rapporteras inga fall (sept 2016), däremot finns det ganska många tidningsartiklar om ämnet. Barnfamiljer och djurägare har varit oroliga, inte minst då man ser råttor på lekplatser, i kolonier, och utanför bostäder.
Råttor kan klassiskt överföra smittor till människa via urin och avföring, saliv, i damm, mm.

Aktuella kolonisationer

 • Leptospiros orsakas av Leptospira interrogans. Weils sjukdom och fältfeber är varianter av Leptospiros. Ovanlig numera. Smittan sprids främst via urin från råttor, men även husdjur och boskap kan smitta, även via vatten, jord och grönsaker. Mycket varierande genomslag vid sjukdom, 1-2 v inkubationstid, från oftast inga symtom, till övergående influensasymtom, till fullt utvecklad sepsis i Weils sjukdom (sepsisbild med med hög feber, huvudvärk, frossa, muskelvärk, påverkat AT). Lever- och njurpåverkan efterhand med ikterus och ödem, eventuella blödningar. Dödlighet 5-10%. Serologi och odling kan ge diagnos. Behandling: Doxycyklin eller penicillin, parenteralt vid uttalade symtom.

 • Seoulvirus, ett hantavirus, ger en hemorragisk feber med renalt syndrom (HFRS). Virus påvisades i Sverige hos råtta 2013, då även några kliniska fall inträffade, främst genom smitta från engelska sällskapsråttor. Inga nya fynd av seoulvirus härefter.

Andra möjliga smittor

Cirka 30-40 infektioner har beskrivits från råttor, dels genom direkt och dels genom indirekt smitta. Men egentliga fall i Europa är ovanliga. Några exempel, främst direktsmitta:
 • S. aureus
 • Salmonelloser
 • Dvärgbandmask, hymenolepis nana
 • Tularemi
 • Råttbettsfeber, orsakas av två olika bakterier, Streptobacillus moniliformis i USA, samt Spirillum minus i Asien
 • Pest, Yersinia pestis
 • Olika tyfusvarianter, Rickettsioser
 • Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)
 • Lassa-feber
 • Lymfocytär choriomeningit (LCM)
 • Omsk hemorrhagiska feber
 • Sydamerikanska Arena-viroser (Argentinsk hemorragisk feber, m fl hemorragiska febrar)