Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Infektion Internmedicin Lungmedicin

Hemoptys

ICD 10: R042 Hemoptys

 • Hemoptys innebär att man hostar blod. Detta avsnitt handlar om icke-massiv hemoptys, alltså lite vanligare och begränsad blodhosta.

 • Massiv hemoptys (se separat avsnitt) är ganska ovanligt, kan ha ett mycket akut förlopp om det gäller en genombrottsblödning av en tumör eller TB i luftvägarna. Om bristningen påverkar ett stort kärl kan man inte alltid rädda en sådan patient.

 • OBS: Hemoptys kan innebära aktiv TB (tuberkulos). Det blir alltid komplicerade smittskyddsutredningar i efterskott. Isolera därför patienten från andra besökare under akutbesöket (eget rum). Anteckna vilken personal som har hanterat patienten (smittskyddet återkommer veckor senare). Är TB en möjlig diagnos sätt på patienten munskydd och remittera till röntgen pulm. Dvs röntgen först och därefter läkarbesöket, allt förutsatt att patienten inte har luftvägshinder, pågående blödning eller allmänpåverkan.
 • Att det har följt en liten strimma blod på enstaka upphostningar i samband med en luftvägsinfektion, innebär inte att patienten måste remitteras akut till sjukhus. Däremot kan det vara en indikation på allvarlig sjukdom om hemoptyser fortsätter att uppträda efter utläkt infektion.
 • Alltid noggrann uppföljning efter hemoptys, inkl lungröntgen 4-6 veckor efter aktuell infektion (tidsförslaget eftersom infektiösa parenkymförändringar ska hinna försvinna). Remiss till ordinarie läkare.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Munskydd och handskar (om möjlig TB!)
 • Kontrollera att pat har fri luftväg + ABCDE-kontroll
 • Patienten bör halvsitta vid pågående blödning
 • Om blödningen är omfattande se istället Massiv hemoptys
 • Ge syrgas på näsgrimma, 3 l/min, vid sänkt SaO2 (<91%)
 • Kontakta öronjour eller thoraxkirurg för snar bronkoskopi om sådant behov föreligger (ej för blodstrimma vid infektion)
 • Stort labstatus inkl blodgruppering, bastest och koagulation
 • Håll pat fastande till handläggningen klarnar
 • Venös infart
 • Anteckna vilken personal som har träffat patienten (vid möjlig TB)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Handskar och munskydd, samt isolerad patient (om möjlig TB)
 • Ev syrgas på näsgrimma, vid sänkt SaO2 (<91%)
 • Rensugning vid behov
 • Halvsittande läge
 • Genomgång sjukhistoria - rökningsanamnes!

 • Stillsam hematemes Röntgen pulm gärna kompletterad med CT thorax (med kontrast)
 • Rikligare blödning Överväg akut bronkoskopi (öron/thoraxkir)
 • Vid stor blödning eller allmänpåverkan: Se Massiv hemoptys

 • Korrigera medicinska orsaker, vid t ex Waran-blödning, koagulopatier, akuta luftvägsinfektioner, bronkiektasier, etc
 • Vid avstannad blödning överväg att ändå lägga in patienten pga risk för reblödning.

 • Behandlingen ska syfta till att
 • Upprätthålla fri luftväg ("A" ok)
 • Lokalisera blödningskällan
 • Kontrollera blödningen
 • Planera uppföljning och fortsatt behandling

Diffdiagnoser

 • Luftvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till blodstrimmor eller lättare hemoptys! (Men glöm inte nedanstående!)

 • Minnesregel hemoptys: “BATTLE CAMP”
 • Bronkit
 • Bronkiektasier
 • Aspergillom
 • Tumor (Lungcancer)
 • Tuberkulos (TB)
 • Lungabscess
 • Emboli (Lungemboli)

 • Coagulopathy (koagulopatier och antikoagulerande läkemedel)
 • Autoimmuna sjukdomar
 • AVM (arteriovenösa missbildningar)
 • Alveolär blödning
 • Mitralstenos
 • Pneumoni

 • Även
 • Iatrogen hemoptys (px, PA-kateter mm)
 • Trauma (trubbigt eller skarpt våld; trafikolycka, knivstick etc). Finns subkutant emfysem? Tänk på möjlig ventilpneumothorax.


 • Notera
 • Lungcancer: Omkring 7-10% av patienter med lungcancer debuterar med blodtingerade sputa. Hos dessa är massiv hemoptys ovanligt. De flesta riktiga hemoptyser vid lungcancer kommer från skivepitelcarcinom.
 • Lungmetastaser som blöder orsakas oftast av endobronkiella nedslag.
 • Hematologiska maligniteter med hemoptys beror oftast på sekundära svampinfektioner.
 • Såväl aktiv som inaktiv TB kan leda till hemoptys (bl a genom ruptur av lungartäraneurysm, liksom sekundärt till bronkiektasier) Ruptur av Rasmussens aneurysm hör hit (ektasier i lungartärer brister under passage genom TB-kaverner). Svampinfektioner, mycetom, bildas oftast i befintliga kaverner.
 • Bronkiektasier uppstår genom skador på den bärande strukturen i bronkerna, oftast av infektion, ibland av fibros. Det orsakar arteriell hypertrofi genom anastomoser med lungartärer, och därmed risk för bristningar
 • Mitralstenos kan via pulmonell hypertoni orsaka hemoptys genom varicer i bronkernas väggar
 • Autoimmuna sjukdomar ger hemoptys i regel av vaskuliter (exempelvis Behcets, PAN, SLE, Wegener, Goodpasture)

Se ävenerror: Alert: Content is protected !!