D- Disability: Neurologic status (Disability = oförmåga, ev neurologiska bortfall)

 • Initial bedömning av "D - Disability" i ABCDE-konceptet innebär att snabbt identifiera eventuella neurologiska problem eller bortfall, samt att snabbt få en uppfattning om patientens medvetandegrad
 • Senare utförs en mer omfattande undersökning och neurologisk bedömning av patienten (secondary survey).

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera först att ABC har värderats och stabiliserats, annars återgå och börja om på A - luftvägarna, därefter B - andning, osv.
 • Be patienten svara på "Vad heter du?" Rätt svar visar att fri luftväg föreligger och att patienten förstått frågan
 • Bedöm medvetandegrad RLS 1-8 om möjligt
 • Kontrollera att patienten kan röra på armar och ben. Om inte, varför? (Extremitetsskador? Neurologisk orsak? Medvetandesänkt?)
 • Anteckna pupillstorlek, hö/vä, och medvetandegrad
 • Kontrollera B-glukos om pat är medvetandesänkt!
 • Har patienten rätt prioritering vid ev medvetslöshet?

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Kontrollera först att ABC har värderats och stabiliserats, annars återgå och börja om på A - luftvägarna, därefter B - andning, osv.
 • D - Disability (oförmåga, neurologiska bortfall)
 • Bedöm medvetandegrad
 • RLS (1-8) eller GCS (3-15 p)
 • Ev förekomst av pareser och känselbortfall? Be patienten lyfta på armar och ben i tur och ordning. Kontrollera den grova kraften (krama händerna, lyfta mot motstånd). Kontrollera perifer känsel.
 • Kontrollera pupiller och ögonrörelser
 • Be patienten svara på frågor för att få grepp om medvetandegrad och orientering (tid, rum, person). "Vad heter du?" är en bra fråga som visar på fri luftväg samt förståelse av frågan.

 •   Vid medvetslöshet:
 • Vid medvetslöshet gradera graden av medvetslöshet - RLS 4-8
 • Tänk på HUSK MIDAS:
 • HUSK: Överväg möjligheten av herpesencefalit, uremi, status epilepticus och Korsakoff
 • MIDAS: Överväg möjligheten av meningit/sepsis, intoxikation, diabetes, andningsinsufficiens (främst KOL) och subaraknoidal/subdural blödning
 • Lägg gärna till ett Glasgow Coma Scale-mått (3-15p), inte minst vid trauma eller neurokirurgiska problem.

Se även