Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin

Botulism

ICD 10:   A05.1 Botulism Botulism är ett ovanligt tillstånd, som kan vara livshotande av ett neurotoxin som bildas av Clostridium botulinum. Den vanligaste mekanismen är peroral exposition av något livsmedel som innehåller toxiner från dessa anaeroba bakterier. I Sverige har det varit aktuellt med inlagd sill med alltför mild lag, i Europa från infekterade korvar (korv = botulus). Botulism kan även uppkomma från infekterade sår, samt vid gastrointestinal kolonisation av C. botulinum.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Behandlingen syftar till att motverka toxinets effekter, i synnerhet andningspåverkan
 • Kontrollera ABCDE
 • Om patienten inte förmår andas tillfredsställande, överväg tidigt intubation och IVA-vård
 • Vid matburen intoxikation bör tarmen tömmas, t ex med tarmsköljningsmedlet Laxabon (makrogol och kaliumklorid).
 • Vid sårskada övervägs debridering efter initial sårodling, samt Bensylpenicillin iv.
 • Ett antitoxin mot botulinustoxin kan användas tidigt i förloppet (helst inom 24 timmar efter symtomdebut) för att förebygga andningsinsufficiens, men saknar reverserande effekt.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Följ och ha kontroll över andningen (B-problem), dyspné är en allvarlig indikator
Vid klinisk misstanke ges antitoxin så snart möjligt:
 • Botulism Antitoxin Behring (trivalent immunserum mot A, B, E, häst), 250 ml (Novartis Vaccines & Diagnostics) (licens) lösning för intravenös infusion. Dosering enligt bipacksedel (250+250 ml iv)
 • Botulism Antitoxin C-BAT (heptavalent immunserum A, B, C, D, E, F, G, häst), 50 ml (Cangene Corporation) (licens). Dosering enligt bipacksedel (Ska spädas 1:10 och ges långsamt iv)
 • Ev ventrikelsköljning eller tarmsköljning
 • KAD
 • Faecesodling (C. botulinum) eller toxin i faeces
 • Akut EMG ger tidigt stöd för diagnosen
 • Bensylpenicillin 3g x 3 iv vid sår-botulism, alternativ vid pc-allergi är metronidazol 500 mg x 3 iv.

Klinisk beskrivning

 • Botulinumtoxin är det förmodligen giftigaste ämnet för mänskligheten, letala dosen ligger kring 0,3 ng/kg. Det finns 8 olika botuliniumtoxiner, varav A, B, E, F, och G kan skada människan.
 • Toxinerna binder sig till kolinerga presynaptiska ganglier och neuromuskulära förbindelser, vilket ger en irreversibel skada på det perifera kolinerga nervsystemet (som tar månader att reparera). Däremot angrips inte det adrenerga systemet.
CDC:s symtom för botulismsyndromet innefattar:
 • Afebril patient
 • Symmetriska descenderande bortfall i extremiteterna
 • Patienten förblir opåverkad, RLS1.
 • Hjärtfrekvensen normal eller långsam.
 • Normalt blodtryck
 • Inga känselbortfall frånsett synpåverkan.
 • Symtomdebut sker efter 12-36 timmar (matburen förgiftning), men kan växla från timmar upp till en vecka. Vanliga symtom är illamående och kräkningar, torr mun, ont i halsen, buksmärtor, diarré. Efterhand kranialnervspåverkan, kranialnervspareser, urinretention och förstoppning. De descenderande bortfallen innebär att symtomen går uppifrån och nedåt, från bål och armar till benen.

Diffdiagnoser

 • Myastenia gravis (MG)
 • Lambert Eatons syndrom (LEMS)
 • neuroborrelios
 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • stroke
 • sepsis
 • dehydrering
 • tungmetallförgiftningar
 • polio, herpesencefalit, intoxer och förgiftningar av diverse toxiner utgör de i övrigt viktigaste diff-diagnoserna.

Kliniska råd och kommentarer

  LPK, SR och LP visar normala förhållanden vid botulism.