Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Hematologi Infektion Internmedicin Kirurgi Lungmedicin Nefrologi Onkologi Ortopedi Pediatrik Urologi

Sepsis och septisk chock

ICD 10: A419 Septikemi, ospecificerad

 • Sepsis är ett allvarligt och livshotande akuttillstånd!
 • RÖD PRIORITET! Eftersom sepsis har ett så dynamiskt förlopp - Pat blir rätt vad det är knalldålig! Sepsis är den vanligaste allvarliga avvikelsen, därför blir det fel med gul eller orange prio!!
 • Något fall ses varje dygn på en medelstor akutmottagning. Incidensen för sepsis och septisk chock är större än för t ex lungemboli eller hjärtinfarkt!
 • Patienten kan te sig måttlig sjuk vid ankomst, för att någon timme senare ha utvecklat chock. Det gäller därför att hitta dessa patienter tidigt!
 • För varje timme som behandlingen fördröjs vid septisk chock anses mortaliteten öka med 7,6%, (något som dock nyligen inte kunnat verifieras i några senare studier).
 • Gemensamt är att tidigt och adekvat omhändertagande är viktigt, det reducerar mortaliteten.
Minnesregel "90-30-90"
 • Bltr <90 mmHg
 • Andningsfrekvens >30/min
 • Saturation < 90%,
 • Tänk då på möjlig svår sepsis!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Vid misstänkt eller uppenbar sepsis: RÖD prioritet!
 • Sätt inte patienten i väntrummet, ej heller i infektionsrummet utan tillsyn!
 • Kontrollera ABCDE-status och åtgärda efter behov!
 • Ge syrgas!
 • Kontrollera om patienten visar tecken på SIRS, dvs misstänk sepsis tidigt (vid snabb andning och takykardi, lågt blodtryck, feber eller hypotermi, höga eller låga vita (LPK))
 • Har patienten möjligen sänkt immunförsvar? (Malignitet, immunosuppressiv behandling, aktuell cytostatikabehandling, hög ålder, njur- eller leversvikt, immunbristsjukdom, etc)?
 • Stort labstatus, som innefattar hematologi, kreatinin, elektrolyter, leverstatus, amylas, CRP, laktat, koagulation, glukos, urinsticka
 • Tag blododling x2, NPH-, svalg och urinodling (ev sår, ledvätska, liquor etc)
 • Blodgas (och tidig kontroll BE och laktat). Högt laktat innebär sämre prognos (>3 mmol/l)
 • Venös infart, sätt dropp, högsta dropptakt vid cirkulationspåverkan
 • Kontrollera att odlingar är tagna, få antibiotikaordination av läkaren!
 • Börja blanda antibiotika och se till att det ges direkt!
 • Vätskelista!
 • Sätt KAD vid uppenbar sepsis (timdiures)
 • EKG!
 • (LP vid meningitmisstanke)
 • Övervakning (håll pat under uppsikt!)
 • Inläggning (IVA, inf klin eller AVA, tidig kontakt med berörda kolleger)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Syrgas, vätska, antibiotika!

  Initialt
 • Ge syrgas, gärna 15 liter/min på mask med reservoir!
 • Inled med 1-2 liter Ringer-Acetat på 30 min, som vätskebolus (= öppen kran)
 • Om patienten inte svarar på detta rimligt snabbt, då föreligger septisk chock!
 • Ordinera rikligt med dropp (3-(10) liter/dygn), t ex Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml.
  (Ge inte kolloider, ej bra vid sepsis, njurskador)!
 • Följ lokala riktlinjer kring behandling av sepsis om sådana finns!
 • Ge antibiotika inom första timmen! (Går före övriga åtgärder, röntgen, etc)
 • Det viktiga är att täcka både grampositiva och gramnegativa bakterier!
 • Kontakta IVA och/eller infektion!
 • Lägg alltid in vid misstänkt sepsis, tillståndet kan svänga snabbt!

 • Tre nivåer (se Klinisk beskrivning nedan)
  A Sepsis
  B Svår sepsis
  C Septisk chock

  B-C. Antibiotika vid svår sepsis eller septisk chock
 • Inj cefotaxim (Ceoftaxim, Claforan) 1-2 g x 2-3 iv, (börja med 2 g), SAMT
 • Engångsdos aminoglykosid 7 mg/kg iv, förslagsvis tobramycin (Nebcina) eller gentamicin (Gensumycin).
 • Avrunda gärna till en dos som passar med konc 40 eller 80 mg/ml, t ex Nebcina 80 mg/ml, vikt 75 kg x 7 mg/kg = 525 mg = 6,56 ml -> Ge 6 ml iv.

 • B-C. Likvärdiga, alternativa sepsisbehandlingar
 • Rikta behandlingen om det är möjligt, t ex PcV vid sannolik pneumokockpneumoni. Cefotaxim ovan kan bytas mot:
 • Piperacillin/Tazobactam (4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam), ej vid pc-allergi!, "4g x 3 iv"
 • Ceftazidim (Ceftazidim, Fortum), beta-laktamasstabil cefalosporin, 2g x 3 iv
 • Imipenem/cilastatin (Imipenem/Cilastatin, Tienam), en karbapenem med enzymhämmare, 1g x 4 vid neutropeni och feber
 • Meropenem (Meropenem, Meronem), en karbapenem, 1g x 3 iv
 • Obs, som tillägg till dessa 4 alternativ ges en aminoglykosid som engångsdos 7 mg/kg kroppsvikt (se ovan).


 • A. Antibiotika vid sepsis (relativt stabil patient):
 • Antibiotikum t ex bensylpenicillin 3g x 3 iv, pip/taz enligt ovan 4 g x 3 iv, eller cefotaxim 1 g x 3 iv, samt
 • Aminoglykosid 4,5 mg/kg iv (om inte klart (grampositivt) fokus föreligger), som synes i lite lägre dos än vid septisk chock

 •  
  Allmänt
 • Kontroller av vitalparametrar varje timma inledningsvis, x 6-8 efter stabilisering
 • Ny kontroll av blodgaser efter 3 och 6 timmar (laktat, pH, Base Excess)
 • Telemetri
 • Kontrollera timdiuresen
 • Inotrop behandling vid septisk chock (påbörjas helst inom 1 timme, på IVA eller AVA). Lämplig behandling är exempelvis dopamin (Giludop) 5-15 µg/kg/min iv, som titreras till en timdiures om minst 1 ml/kg/tim och ett medelartärblodtryck (MAP) om minst 70 mmHg
 • (Saknas dopamin på akutmottagningen kan man högst temporärt "dutta med", ge smådoser av, fenylefrin, som ofta finns tillgängligt, 50 µg iv - kan upprepas)
 • Beställ en rtg pulm vid luftvägssymtom (inled antibiotika/vätska först!)
 • Sätt ut eller kryssa "onödiga" läkemedel som kan ha toxiska effekter på benmärg, lever och njurar
 • Behandla ev grundsjukdom (t ex hematologisk malignitet, om ej tidigare känd)
 • Ställningstagande till fortsatt eventuell ordination av aminoglykosider (eller ej) sker via avdelning
 • Jämför avsnitt "Feber vid neutropeni"!

"The Sepsis Six" - inom 1 timme

 1. Ge syrgas (högt flöde, utan återandning, 15 l/min)
 2. Blododla (och överväg ev fokus)
 3. Ge iv antibiotika (enligt lokala riktlinjer)
 4. Ge iv vätskor (t ex Ringer-Acetat eller NaCl)
 5. Kontrollera laktat
 6. Mät timdiures (Sätt kateter vid sepsis)
(Ref: R Daniels, the Survive Sepsis Campaign, SSC, 2010)

Klinisk beskrivning

 • Sepsis är en klinisk diagnos grundad på infektion av bakterier i blodet, samt SIRS (se nedan).
 • Bakterierna kan oftast påvisas med blododling, ibland indirekt via andra odlingar (NPH, urin, faeces, sår etc), ibland biokemiskt (PCR mm), ibland inte alls. Ordet kommer från grekiskan, "sipsis", rutten.

Symtom, tre nivåer
 • A. Sepsis = Invasiv infektion + SIRS
 • B. Svår sepsis = Sepsis + hypoperfusion (laktat >1 eller BE < -5), organdysfunktion (olika indikatorer, t ex SaO2<85%, oliguri) eller hypotension (bltr <90 mmHg)
 • C. Septisk chock = Svår sepsis där det låga blodtrycket inte hävs trots adekvat vätsketillförsel (minst 500 ml på 30 min, i praktiken oftast mer). Den vanligaste form av chock, som vi ser på svenska akutmottagningar är septisk chock, med omkring 1-3 fall per dygn per 100.000 invånare.
 • Chock innebär otillräcklig vävnadsperfusion, med cellulär hypoxi som följd, vilket syns genom anaerob metabolism och organsvikt. Resultatet blir sammantaget en dysfunktion av kroppens organ.
 • SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome, är en inflammatorisk reaktion som ses vid bland annat sepsis och septisk chock. Om SIRS anses bero infektion används begreppet "sepsis".
 • SIRS innebär minst 2 av följande:
 • Temp >38,0 C eller <36,0 C
 • Puls >90/min
 • Andningsfrekvens >20/min eller PCO2 < 4,3 kPa
 • Leukocyter >12x10 9/L eller <4x10 9/L, eller >10 % omogna former.
 • SIRS förekommer ofta på akutmottagningar, fast av olika skäl. Enligt en studie ligger incidensen av SIRS på 17,8% av alla akutmottagningsbesök (dvs minst 2 av ovanstående). Då inkluderas alla fall som uppfyller kriterierna, vilket även innefattar t ex trauma, pankreatit, operation, brännskada och andra icke-infektiösa fall. Vanligaste SIRS-orsak var i en studie infektion 26%, därnäst trauma 10%, och i övrigt blandade diagnoser
 • Under 2016 har det kommit en ny definition på sepsis, jag återkommer därför med en viss korrigering av ovanstående riktlinjer. I korthet är den nya definitionen följande: "Sepsis should be defined as life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection."

Diffdiagnoser

 • Infektion men inte SIRS, dvs inga kliniska tecken på sepsis, men väl en infektion således
 • SIRS, men inga tecken på infektion. Kan gälla t ex en pankreatit, reaktion på trauma, brännskada. Kan naturligtvis också vara ett tidigt tecken på sepsis, t ex en uppseglande pyelonefrit.
 • Chock av annat slag (allergi, blödning mm) men där sepsis är osannolikt.
 • Hypotermi, ej på grund av infektion
 • Hypertermi, ej på grund av infektion
 • KOL, hjärtsvikt, lungemboli och andra tillstånd som påverkar andningen
 • Det är aldrig fel att misstänka sepsis, tvärtom är det vad man ofta ska överväga i andra sammanhang, som vid feber, svår sjukdomskänsla, "maginfluensa", hosta, huvudvärk, och så vidare.

Kliniska råd och kommentarer

  Har man kommit på tanken om sepsis har man ofta tänkt rätt! Men anmälningarna inom vården är många, där patienter har skickats hem utan adekvat diagnos, eller blivit "glömda" i väntrummet (fel prioritering eller dynamisk försämring), eller i isoleringsrummet (eftersom ingen i personalen vill få "maginfluensa"). Därför - Titta till patienterna som har feber eller påverkad andning! Låt ingen passera opåtittad in i ett isoleringsrum, det är farligt att vistas där!

Key points

 • Misstänk sepsis liberalt!
 • Takypnén är ett tidigt symtom!
 • Upprepa kontrollerna ofta
 • Ge syrgas,
 • Ge vätska,
 • Ge antibiotika (på akuten)!!

Se ävenUpdated 2019-06-17. Originally published 2016-07-13, ©Per Björgell


error: Alert: Content is protected !!