Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Neurologi

Försämring av kronisk huvudvärk

ICD 10: R519 Huvudvärk

Cruikshank_- The head ache
Cruikshank - The head ache
 • Kronisk huvudvärk handläggs i regel inom allmänmedicinen eller i särskilda fall inom neurologin
 • Kronisk huvudvärk är i sig inte ett akut tillstånd, däremot kan huvudvärken försämras och föranleda akuta besök på sjukhus och vårdcentraler
 • För enskilda diagnoser vg se separata avsnitt!
 • Se diff diagnoser nedan!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE-status
 • Avvakta med prover och ev röntgen tills att en första bedömning är klar
 • Prio: Gul till grön

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Påvisas (ny) patologisk neurologi? (Överväg inläggning och vidare utredning/behandling)
 • Har tillståndet någon progredierande karaktär? (Överväg inläggning och vidare utredning/behandling)
 • Är detta en annan huvudvärk än den "kroniska"?
 • Är patienten frisk i övrigt?
 • Finns tidigare malignitet, medicinering, neurologisk diagnos eller liknande?
 • Finns objektiv, adekvat utredning? (Annars antingen remiss för utredning, eller akut utredning via akutmottagningen)?
 • Är patienten trött och deprimerad, eller bara bedömd som det? (Missa inte maligniteter genom depressionsdiagnos!!)
 • Kan man justera något i behandlingen, eller bör patienten återremitteras utan åtgärder till egen läkare?
 • Ingen objektiv försämring: Oftast exspektans, åter egen läkare
 • Yngre friska patienter, <30 år, med upprepat normalt akutneurologiskt status, utan rapporterade neurologiska bortfall, och med en icke-alarmerande anamnes, det vill säga osannolik grundsjukdom, bör värderas på nytt av sin ordinarie vårdgivare istället för att utsättas för akuta CT hjärna-undersökningar. Återremiss.

 • Kronisk huvudvärk som försämrats
 • Med neurologiskt avvikande fynd: Alltid utredning
 • Med huvudvärk som förvärras av hosta, krystning: Utredning (aneurysm, tumor)
 • Med morgonkräkningar (tumor?): CT och utredning
 • Hos äldre patient: Oftast onormal huvudvärk (observandum)
 • Omvärdera huvudvärken - eller ej? När togs blodprover senast?

Anamnes och status

 • Bakgrunden lämnar ofta tillräckligt underlag för beslut på en akutmottagning
 • Varför kommer patienten just nu, och vilket är patientens önskemål (prover, röntgen, second opinion, nytillkomna symtom, smärtstillning etc)?
 • Hur klarar sig patienten hemma?
 • På vad sätt har huvudvärken ändrats? (Värre eller kompletterande symtom)?
 • Hur fort har huvudvärken förändrats?
 • Svårighetsgraden av huvudvärk (Faktisk försämring eller oro)?
 • Smärttyp (pulserande, skärande, känns inte igen)?
 • Aktuella symtom (huvudvärk, kräkning, pareser, somnolent etc)
 • Tidigare liknande besvär (svår huvudvärk även för 1 vecka sedan)
 • Äldre känt skalltrauma (ramlat i trappan)?Status:
 • Noggrant neurologiskt status
 • Allmänt status
 • Upprepade kontroller av andning, puls, bltr, medvetandegrad, pupiller och motorisk förmåga var 15:e minut initialt. Alltid bra för att konstatera att tillståndet är stabilt (eller ej).

Diffdiagnoser


  Vanligen benign huvudvärk
 • Oförändrat normalt neurologiskt status, hos ung patient <30 år
 • Spänningshuvudvärk (återkommande huvudvärk, känns igen)
 • Migrän (behöver ev medicin)
 • Nackspänningsvärk (cervicomyalgi, etc. Sjukgymnastik!)
 • Statiskt arbete (myalgiska besvär)
 • Brytningsfel, astigmatism (dock inte så ofta, som doktorn önskar)
 • Ångest, depression (missa inte hjärntumörer)

 • Kronisk huvudvärk som försämrats
 • Spänningshuvudvärk av kronisk karaktär (vanligt!)
 • Migrän (täta recidiv, kronisk, dålig medicinering...)
 • Hypertoni (obehandlad essentiell hypertoni, malign hypertoni, hypertensiv encefalopati (oftast bltr > 220/120 mmHg)). Obs att patienter med för dem okänt förhöjt blodtryck i ca 50% inte har huvudvärk.
 • Nedstämdhet (huvudvärk och förstoppning komorbida symtom)
 • Nack-skuldermyalgi (palpera nacken!)
 • Spondylos i halsryggen (ev slätrtg halsrygg)
 • Läkemedelsbiverkan (t ex långverkande nitro)
 • Subduralhematom (ibland glömt/okänt trauma; personlighetsförändring). Akut försämring om hematomet utvidgas, osmolärt eller av reblödning!
 • Lågtryckshydrocefalus (ofta samtidiga pseudodemenssymtom)
 • Hjärntumör (ofta med samtidiga neurologiska symtom; morgonkräkning, sjukdomssymtom. Huvudvärken är ofta inte så framträdande, snarare helheten)
 • Grav anemi/hypoxi
 • Hjärnabscess (tidigare känd infektion, operation)?
 • Polycytemi
 • Yrkesexposition för t ex lösningsmedel (ovanlig orsak numera)
 • Storrökare (kronisk kolmonoxidpåverkan)
 • Obstruktiv sömnapné
 • Hyperkapni (vissa KOL-pat)
 • Preeklampsi (sista trimestern under graviditet)
 • Annan malignitet än neurologisk? (Hjärnmetastaser)?
 • Temporalisarterit eller annan arterit (kontroll SR)
 • Bristande inställning av diabetes mellitus
 • Kroniskt missbruk (sprit, narkotika)
 • Käkledsproblem (TMJ-syndrome)
 • Posttraumatisk huvudvärk (status efter tidigare hjärnskada)
 • Trigeminusneuralgi
 • Tandproblem (infektion, bettproblem)
 • Pseudotumor cerebri (idiopatisk intrakraniell hypertension)