Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Kirurgi Trauma

Förhöjt S-Amylas – Diffdiagnoser

 • Första och andra dygnet vid en akut pankreatit brukar S-Amylas vara högt (>3-5 x), för att sedan normaliseras efter 3-5 dagar. Tag därför amylas-prov tidigt och liberalt vid övre buksmärtor. Vid en komplicerad pankreatit kan amylasvärdet kvarstå något längre.
 • Oftast analyseras numera S-Pankreasamylas (pankreasspecifikt), men ibland endast S-Amylas (som även innefattar spottkörtlarnas amylas).
 • Referensvärde: 0,15– 1,10 μkat/L. Som framgår varierar olika individers normalvärden, vilket gör att den kliniska bedömningen måste sättas i relation till värdet, ibland med stöd av gamla normalvärden om sådana finns.
 • Det finns ett flertal andra tillstånd, som kan ge förhöjt amylas, men värdena blir då som regel lägre än 5x normalvärdet.

Diffdiagnoser

Akut buk
 • Akut pankreatit (brukar ge minst (3)-5 gånger högre värden än normalt)
 • Akut kolecystit
 • Aortadissektion
 • Ruptur av aortaaneurysm
 • Bukblödning (intra-abdominell)
 • Appendicit
 • Peritonit
 • Gallstas, akut (långsam stas ger ej förhöjt amylas)
 • Gallsten
 • Ulcus perforans
 • Mjältruptur
 • Graviditet (inkl rupturerat X)
 • Ileus
 • Mesenterialkärls-ischemi
 • Perforation av tarm (appendicit, divertikulit, etc)
 • Afferent loop-syndrom
 • Ruptur av ovarialcysta
 • Salpingit
 • Pankreas-trauma
 • Tumörer i buken (pankreascancer, ovarialcancer m fl)
 • Iatrogent efter ERCP (med möjlig komplikation)
 • Iatrogent efter bukkirurgi

 • Läkemedel (några exempel)
 • ASA
 • Kodein
 • Morfin (ökar tonus i sfinkter Oddi)
 • Metronidazol
 • Nitrofurantoin
 • Tiazider
 • Valproat

 • Spottkörtlar
 • Akut parotit (saliv-amylas, eller S-amylas)
 • Spottsten
 • Spottkörtel-kirurgi

 • Övriga tillstånd
 • Njursvikt (ofta dubbla normalnivån)
 • Acidos (ex diabetesketoacidos, DKA)
 • Tumör utanför buken (ex lungcancer)
 • Hjärnödem
 • Alkoholintag/missbruk
 • Makroamylasemi (benignt, ingen åtgärd. Har bara längre halveringstid och därför högre värden)
 • Individuellt högt pankreasamylas (framgår vid jämförelse med gamla värden). En del av dessa har makroamylasemi.


 • error: Alert: Content is protected !!