Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Lungmedicin Nefrologi Pediatrik

Metabolisk acidos, metabol acidos

ICD 10: E872 Acidos (Acidos UNS, Metabolisk acidos)

Diffdiagnoser

Övergripande: Förluster från njurar och mag-tarmkanalen brukar ge metabol acidos med normalt anjongap, medan en "biokemisk acidos" av toxiner, ischemi, diabetes eller laktat ger ett förhöjt anjongap.

Vanliga orsaker
 • Organsvikt med hypoxi (sepsis, cirkulationssvikt, lungödem) (förhöjt anjongap)
 • Diabetisk ketoacidos (förhöjt anjongap)
 • Akut uremi (vid akut eller kronisk njursjukdom), förhöjt anjongap
 • Alkoholmissbruk (ketoacidos) (förhöjt anjongap)
 • Diarré (normalt eller förhöjt anjongap)
 • Höga stomiflöden (normalt anjongap)
 • Laktacidos, kan ha många orsaker, bl a farmaka (metformin, järntabletter, ASA, antivirala preparat) (förhöjt anjongap)
 • Renal tubulär acidos, kan ha många orsaker, bl a SLE, litium, hyperthyreoidism, myelom, olika nefropatier (normalt anjongap)
 • Kaliumsparande diuretika (spironolakton, amilorid)
 • Ischemiska tillstånd (artäremboli, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, mm)

 • Mindre vanliga orsaker
 • Toxiner (särskilt etylenglykol, salicylsyra, och metanol)
 • Kolmonoxidförgiftning
 • Methemoglobinemi
 • Svält (ketonkroppar, ketoacidos) (förhöjt anjongap)
 • Rhabdomyolys, om kraftig (förhöjt anjongap)
 • Isoniazid (mot TB)
 • Svår anemi (hypoxi)

 • Ovanliga orsaker
 • Addison´s disease (normalt anjongap)
 • Ureterosigmoidostomi (inte så vanligt längre, normalt anjongap)
 • Metabola sjukdomar (inborn errors of metabolism), exempel PKU, (förhöjt anjongap)
 • Short bowel syndrom (GI-förluster)
 • Hypoaldosteronism
 • Paraldehyd (metatabletter)
 • Cyanider (Cassava-förgiftning; cyanid från textil- och metallindustri, mm)

Och så finns den amerikanska minnesregeln för orsaker till metabol acidos med förhöjt anjongap “AT MUD PILES” - fritt översatt "
På lera pålas". Engelska Wikipedia har ett antal sådana "mnemonics", minnesregler.
------------------------------------------------------
A Alkohol (etanol-ketoacidos)
T Toluen (och andra bensenlika lösningsmedel)
------------------------------------------------------
M Metanol
U Uremi
D Diabetisk ketoacidos (DKA)
------------------------------------------------------
P Paraldehyd (snarlik acetaldehyd)
I Iron, isoniazid
L Laktacidos (metformin med flera)
E Etylenglykol
S Salicylat (ASA)

Se ävenUpdated 2020-12-14. Originally published 2017-05-09, ©Per Björgell


error: Alert: Content is protected !!