Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Neurologi Pediatrik

Multipel skleros, MS – Diffdiagnoser

ICD 10:
 • G35 Multipel skleros

Multipel skleros, MS - Diffdiagnoser

 • MS är den vanligaste demyeliniserande sjukdomen
 • En patient med misstänkt debuterande multipel skleros (MS) är inte helt ovanlig på en akutmottagning.
 • Patienten bör prioriteras och utredas skyndsamt (polikliniskt eller genom inläggning) med i första hand MR hjärna och ryggmärg, samt träffa en neurolog som också gör en diagnostisk lumbalpunktion (oligoklonala band, mm), för att så tidigt möjligt bryta det pågående tillståndet/skovet.
 • Vid debuterande MS utvecklas neurologiska symtom vanligen under cirka 2-4 veckor och pågår sedan upp till 6-8 veckor, varefter man ofta ser en komplett eller partiell regress, med eller utan behandling (steroider). Anamnes på upprepade attacker (>1 dygn) stärker misstanke om MS, exempelvis övergående dubbelseende vid ett tillfälle, och parestesier i en arm någon månad senare.
 • Utöver debuten av MS, ett så kallat ”kliniskt isolerat syndrom” (CIS), som leder fram till diagnos, ses även skov av MS, samt progressiva/aktiva fall på akutmottagningarna.
 • Diagnosen grundas på kombinationen av undersökningar och symtom, specifika diagnostika saknas.
 • Symtom som dyker upp kommer från CNS men lokalisationen varierar. Det kan innebära synproblem i form av opticusneurit, eller perifera symtom från hemisfärer, lillhjärna, hjärnstam eller ryggmärgen. Ofta är känseln på huden påverkad, det kan domna eller sticka. Man kan ha värk i extremiteter, rygg, bli tydligt trött och drabbas av balansproblem. Spasticitet är vanligt, särskilt från underben med ev klonus och/eller hyperreflexi. Symtomen kan se mycket olika ut.

De reella diffdiagnoserna

 • Diffdiagnoserna till MS är visserligen många och viktiga (nedan), men en multicenterstudie måste först omnämnas (Calabrese et al, 2019):
  - Material: Totalt 695 patienter med kliniskt misstänkt MS.
  - 667 patienter fullföljde hela studien där man utförde MR av hjärna och ryggmärg, liquorprov, samt blodprover och 3 års uppföljning.
  - Diagnosen MS fastställdes i 401 fall (60.1%), enligt 2017 års diagnostiska kriterier.

  - En alternativ diagnos, dvs inte MS, i 266 fall (39,9%) innebar
  ¤ 24,4% ospecifika neurologiska symtom med atypiska MR-fynd som talade för vaskulära orsaker
  ¤ 6% migrän (varav 60% med atypiska lesioner),
  ¤ 2% neuromyelitis optica (NMOSD).
  ¤ Resterande diagnoser, respektive, utgjordes av få eller enstaka fall vardera.

Diffdiagnoser

  Sammanfattning av den långa listan nedan
 • MS är en sjukdom som kan likna eller härma andra sjukdomar och tillstånd, sk ”MS-mimics”.
 • All demyelinisering är inte MS, ej heller skleros eller olika lesioner på MR.
 • De vanligaste fallen, med diffdiagnoser utifrån besöksunderlaget inom allmänmedicin och akutmottagning på sjukhus är: Migrän, fibromyalgi, psykiska sjukdomar, funktionella neurologiska tillstånd, SLE och B12-brist.
 • Efter utredning hos neurolog är påvisad atypisk MR-undersökning orsakad av vaskulära förändringar, migrän, samt neuromyelitis optica vanligast.
 • Bland tidigare felaktigt ställda MS-diagnoser är migrän vanligast.
 • Generellt kan man säga att MS-liknande tillstånd kan ses vid neuroinfektioner, neuroinflammation, skleroser, autoimmuna sjukdomar, vaskuliter, tumörer och maligniteter; hereditära och metabola sjukdomar, inte minst leukodystrofier och mitokondriesjukdomar.


 • Vanliga tillstånd som initialt kan likna MS
 • Allmän trötthet
 • Borrelios (neurologiska symtom kan förekomma i alla stadier)
 • Fibromyalgi (vanlig diffdiagnos)
 • Funktionella neurologiska symtom/tillstånd
 • Inkontinens (nytillkommen)
 • Migrän
 • Psykiska eller kognitiva problem (depression, ångest, koncentrationssvårigheter, begynnande demens)
 • Sexuell dysfunktion
 • SLE (vanligaste MS-lika vaskuliten)
 • Småkärlssjukdomar i hjärnan
 • Tremor (essentiell tremor, intentionstremor)
 • Vitamin B12-brist (bör uteslutas; subakut degeneration)
 • Vitsubstansförändringar (ej MS-orsakade) på CT/MR
 • Värk (rygg, extremiteter)

 • Viktiga diffdiagnoser när MS misstänks
 • Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM) (områden av inflammation med perivaskulär demyelinisering, ses oftast med encefalopati och andra symtom 3-21 dagar efter virusinfektion, kan läka ut, ofta steroidbehandlinh, nästan alltid barn <10 år)
 • Balos koncentriska skleros (ev variant av MS, koncentriska ringar eller band av demyelinisering, spasmer, pareser och MS-symtom i övrigt)
 • CADASI, autosomalt dominant kärlsjukdom (familjära strokefall och huvuvärksproblem)
 • Migrän (alla former, inte minst med aura; ensamt eller kombinerat med andra symtom eller MR-fynd)
 • Neuro-Behçet’s sjukdom
 • Neuromyelitis optica-spektrum sjukdomar (NMOSD)
 • Neurosarkoidos
 • Ospecifika MR-lesioner som är vaskulärt betingade, sålunda inte MS
 • Ryggmärgstumör (såväl primär som metastatisk bör övervägas)
 • Schilders sjukdom (barn, unga vuxna; diffus cerebrala skleros, kraftig demyelinisering, ofta asymmetrisk)
 • Transversell myelit (idiopatisk i 30%, akuta nekrotiserande myeliter t ex vid ALL, CNS-maligniteter, HIV, TB, efter rabiesvaccination)

 • Mindre vanliga diffdiagnoser
 • Autoimmuna sjukdomar (som grupp)
 • Cerebelluminfarkt
 • Fabrys sjukdom
 • HIV
 • Hjärnmetastaser
 • Hjärntumör (flertal former; ALL, multifokala gliom, hjärnstamsgliom, astrocytom, ependymom, lymfom)
 • Kronisk idiopatisk ansiktssmärta
 • Mononeurit (t ex vid diabetes)
 • Neuroborrelios
 • Ryggmärgssjukdomar
 • Sarkoidos
 • Sjögrens syndrom
 • Toxoplasmos
 • Tuberkulos

 • Ovanligare diffdiagnoser
 • Akut disseminerad encefalomyelit
 • Antifosfolipidsyndrom (primärt eller sekundärt)
 • AV-fistel i ryggmärgen
 • Behçets sjukdom
 • Central pontin myelinolys
 • Cysticercos
 • Gliom (hjärnstam, hjärna, multifokalt)
 • Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos)
 • HTLV-1-relaterad myelit
 • Kopparbrist
 • MELAS - Mitokondriell encefalomyopati, laktacidos, stroke-lika episoder
 • Många hereditära/metabola sjukdomar (leukodystrofier och mitokondriesjukdomar; Leber, Fabry, Canavan, Alexanders sjukdom, m fl)
 • Neurosyfilis
 • Opticusneuriter, övriga som inte beror på MS (efter virus- och bakteriella infektioner, Lebers hereditära opticusneurit, kronisk inflammatorisk opticusneurit, m fl)
 • Paraneoplastisk encefalomyelit (vanligast vid småcellig lungcancer, myelom, tymom)
 • Primär lateral skleros
 • Progressiv multifokal leukoencefalit
 • Ryggmärgsinfarkt
 • Strålningsmyelit (efter behandling >40 Gy)
 • Susacs syndrom (autoimmun mikroangiopati; triad - encefalopati, hörselnedsättning, och retinal grenartärocklusion)
 • Vaskuliter (primär CNS-vaskulit, ANCA-vaskulit, granulomatös polyangit, SLE se ovan, m fl)


Updated 2022-03-14, Originally published 2022-03-14. Established 2016-07-01.
©Per Björgellerror: Alert: Content is protected !!