Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Kardiologi Lungmedicin Pediatrik Thoraxkirurgi Trauma

Respiratorisk insufficiens

ICD 10:
J960 Akut respiratorisk insufficiens
J969 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
R068 Hyperkapni, koldioxidretention

 • Innebär i korthet sviktande andning och definieras av lågt PaO2 (<8 kPa). Vid andningssvikt behövs således en arteriell blodgas för definitiv diagnos.
 • För diagnosen respiratorisk insufficiens talar en saturation om <90-91%.
  (Obs att det finns patienter som alltid har en lägre saturation, en kronisk respiratorisk insufficiens, exempelvis vid KOL. De behöver inte nödvändigtvis vara akut dåliga). I detta avsnitt förutsätts att patienten söker på grund av akuta andningsproblem!
 • Vanligaste orsakerna är KOL, pneumoni och lungödem/hjärtsvikt. Se diff diagnoser nedan för övriga diagnoser.

Tidiga åtgärder, personal och team

  Vid sviktande andning
 • Prioritera: Lägst ORANGE, ofta RÖD prioritering (vid akuta andningsproblem)
 • Gör ABCDE-kontroll och agera omgående!
 • Hämta läkare, eventuellt larma om patienten är påverkad!!
 • Ta EKG
 • Artärblodgas (delegerad ssk eller läkare) så snart möjligt
 • Venös infart
 • Prover: Rutinstatus som inkluderar Hb, LPK, CRP, glukos, elektrolyter, leverstatus, amylas, blododling (vid infektion), troponin och koagulation
 • Inläggning är nödvändig så gott som alltid, förbered!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Tag artärblodgas snarast, om ej gjort!
 • Ge syrgas, 3-15 l/min, efter vad pat behöver, dock: Vid känd/misstänkt KOL, var lite sparsam med syrgas för att undvika kolsyrenarkos, 0,5-1,0 l/min initialt (gäller om patienten retinerar CO2) och inte SaO2 över 92%.
 • Normal PaCO2 är cirka 4,6-6 kPa.
 • Vid kolsyraretention (koldioxidretention, hyperkapni) är PaCO2 >6,0 kPa (>45 mmHg)
 • Om patienten börjar bli trött, somnolent eller medvetslös, under (av) syrgasbehandlingen så sänk flödet. PaCO2 är då ofta tydligt förhöjt, kring 6,5-15,0.
 • Man kan till och med stänga av syrgasen, kanske 30 sek åt gången, för att skynda på "väckningen", men gör det då under övervakning av saturationen, så att den inte blir för låg.
 • Denna typ av patient behöver som regel läggas in och behandlas för sitt tillstånd.
 • Välj lämpligt läkemedel för aktuellt tillstånd (se Diffdiagnoser och Se även), exempelvis inhalationsbehandling, antibiotika, och/eller diuretika.
 • Tag ny blodgas efter behandling och inför placeringsbeslut!
 • Kvarstående respiratorisk acidos med pH mot 7,25 eller lägre brukar indikera ett behov av respiratoriskt stöd (NIV/BiPAP eller ventilator)
 • Om patienten inte vänder till det bättre efter behandling (vg se respektive diagnos) t ex med bronkodilatantia, vätskedrivande, syrgas, osv, eller då man inte får kontroll över den acidos som patienten drar på sig efterhand, då närmar sig en diskussion om ventilatorbehandling (IVA).
 • Kontakta IVA-jour om andningsstödjande behandling krävs. Gängse behandling kan innebära ventilator (respirator), optimerad vård, samt farmakologisk behandling.
 • Obs, för IVA-placering krävs i regel att en aktiv behandlingsmöjlighet finns, dvs ett tillstånd som går att åtgärda, t ex sepsis, medan en patient med terminal sjukdom av palliativ karaktär (svår KOL, avancerad cancer etc) kanske bättre placeras på en AVA-enhet.
 • I särskilda fall, exempelvis svår influensa där syresättningen inte kan upprätthållas trots maximal IVA-vård, finns möjlighet till ECMO-behandling (Extra-corporeal membran-oxygenering). Sverige kan erbjuda ECMO via Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Indikationen kan vara såväl hjärtsvikt som lungsvikt.
 • Målsättningen är en stabilisering till PaO2 >7,3-7,5 utan syrgas, förutom behandlingen av det utlösande tillståndet, etc. Lägre värden indikerar behov av kontinuerlig syrgasbehandling.
 • Läs gärna "Anamnes och status" nedan, liksom "Diffdiagnoser", för diagnostiskt stöd! Under "Se även" finns också några lämpliga medicinska behandlingsavsnitt.

Anamnes och status

 • Tidsfaktorn är viktig: När började problemet? Finns förklaring till problemet?
 • Tidigare haft liknande problem?
 • Aktuell och eventuellt ändrad medicinering?
 • Läkemedelsallergi? Annan allergi?
 • Tecken på infektion? Feber? Hosta?
 • Noterat bensvullnad? Ensidig (DVT)? Bilateral (pittingödem)?

 • Status
 • Kontrollera att patienten har fri luftväg (inget A-problem)!
 • Kontrollera andningen (B-problem): Andas själv? Andningsfrekvens (låg - CNS-skada, morfin; hög - infektion?, svikt? se diffdiagnoser). Hörs onormala andningsljud (krepitationer, rassel, ronki, stridor, sekret)?
 • Kontrollera cirkulationen (C-problem): Puls, blodtryck, perifer cirkulation och kapillär återfyllnad, hjärtljud normala eller blåsljud? Normalt eller avvikande EKG?
 • Kan man prata med patienten, eller är medvetandegraden sänkt (D-problem)? Hjälper det att lyfta upp hakan, eller sätta nästub? Är pupillerna miotiska (Heroin? Stroke?). Varför är patienten medvetslös? Tänk på HUSK MIDAS! Vid misstänkt intox: Prova naloxon eller flumazenil?
 • Måste något annat undersökas samtidigt (E-problem)? Hud? Doft? Vadsvullnad: Tecken på DVT eller LE? Hjärtsvikt? Hypotermi? Övrigt status normalt (mun och svalg, buk mjuk och oöm)?

Diffdiagnoser

Försök att nivågradera andningsproblemet (från högt hinder A till annat grundproblem - CDE)!
Vanliga orsaker till akut respiratorisk insufficiens
 • Uteslut luftvägshinder (även om inte så vanligt)
 • Exacerbation av KOL (hostar ofta, ev feber, svårt att prata)
 • Lungödem (cyanos, bensvullnad, lungödem, takykardi, takypné, EKG-påverkan?)
 • Akut hjärtsvikt (utan lungödem)
 • Pneumoni (90% har hosta och feber)
 • Sepsis (tecken på SIRS? Febrig? Hypoterm? Petekier?)
 • Lungemboli (Upplever akut dyspné, trombostecken?)
 • Hypoventilation (t ex intox, fetma, koma)
 • Kombinationer av ovanstående (t ex KOL och lungemboli, KOL och hjärtinfarkt)


 • Mindre vanliga orsaker
 • Ventilpneumothorax
 • Svår astma
 • Kronisk lungsjukdom (lungcancer, silikos etc)
 • Neurologiska orsaker (sänkt andning, sekret etc)
 • Hinder i luftvägarna (A-problem - tungan obstruerar, medvetslöshet, epiglottit, främmande kropp etc)

Se ävenUpdated 2019-05-22. Originally published 2017-02-14, ©Per Björgell