Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Kirurgi Nefrologi Pediatrik Urologi

Bilateral hydronefros

ICD 10: N130 Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelviuretärövergången
 • Bilateral hydronefros hos vuxna är ovanligt. Ses ibland vid maligniteter i buken, som kan obstruera urinvägarna genom infiltration eller kompression. Kan även orsakas av prolaps hos äldre kvinnor.
 • Ofta långsamt förlopp, som leder till ökat bukomfång och/eller att patienten blir inremitterad pga snabbt ökande kreatinin
 • Inte sällan "tålig" patient, eller pat med känd malignitet, där kontroller har uteblivit eller försenats
 • (Det finns också fall av kongenital hydronefros som upptäcks antenatalt, eller efter partus. Det ska utredas, och om den anteroposteriora utbredningen är mer än 12 mm efter partus ska barnet ha antibiotikaprofylax direkt. Tar inte upp det vidare här).

 • Bilat hydronefros
  Bilateral hydronefros pga endometrios och uretärstrikturer hos 32-årig kvinna, CT-bild.
  From WebmedCentral UROLOGY 2010;1(12):WMC001356
  doi: 10.9754/journal.wmc.2010.001356

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-kontroll
 • Inläggning trolig
 • Labstatus (allmänstatus med Hb, CRP, SR, urea, kreatinin, Na+ och K+). Urin- och blododling vid feber
 • EKG
 • Iv infart
 • Urinodling (alltid)
 • Blododling vid feber

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Lägg in patienten! (Vid platsbrist kan patienten gå hem över några dagar förutsatt (1) opåverkad patient (2) labvärdena är hyggliga (se K+ och kreat nedan) (3) ingen feber).
 • Beställ CT buk och ev ulj buk för värdering av buktumörens utbredning
 • Pat har ofta högt S-K+ (>5,6) och högt S-Kreatinin (>300).
 • Avlastande nefrostomi på ena sidan så länge (akutremiss rtg), och/eller dialys (mycket högt krea) kan vara nödvändigt i akutfasen
 • Vid misstanke om infektion överväg tidigt urosepsis, som kan förekomma dels pga urinvägshindren, dels efter anlagd nefrostomi
 • Dekompression av urinvägarna kan ibland bli aktuell genom öppen kirurgi, perkutan nefrostomi (oftast via rtg) eller stent (uretär)
 • Vanligare är stent, nefrostomi eller endast palliativ behandling vid avancerad tumörutbredning

Anamnes och status

 • Sjukhistorien går oftast över lång tid
 • Tidigare ofta opererad för en buk-, uro- eller gynmalignitet
 • Tar pat läkemedel som kan interagera (t ex NSAID)?
 • Urinvägsinfektioner kan ha förekommit (partiellt hinder)
 • Trötthet, bensvullnad, ökande bukomfång, tryckkänsla mot ryggen till, viktuppgång (vätskeretention)
 • Illamående och kräkningar kan förekomma
 • Undersök buk, bäcken, rektalt, ev VRSU
 • Ascites i buken
 • Vid gyn/rektalpalpation känn bimanuellt över fossa Douglasi efter knottror eller resistenser
 • Med ulj på akuten är det ganska lätt att se hydronefros

Orsaker och/eller diffdiagnoser

 • Avstängd pyelit
 • Hydronefros (fler diffdiagnoser och orsaker)
 • Cervixcancer
 • Prostatahyperplasi
 • Prostatacancer
 • Ovarialcancer
 • Colorektal cancer
 • Lymfom
 • Corpuscancer
 • Uroteliala tumörer (njure, uretär, blåsa, uretra)
 • Kongenitala sjukdomar, t ex Eagle Barretts syndrom (=Prune-Bellys syndrom)

Se även

Vid ensidiga symtom eller identifierad "vanlig" hydronefros: