Akut buk, barn

ICD 10: R104X Akuta buksmärtor

 • Ont i magen är vanligt hos barn. Ibland rör det sig om en luftvägsinfektion, ibland en obstipation, och ibland blir det en appendicit av det hela.

Det gäller
 • att inhämta en bra anamnes,
 • att se hur barnet rör sig,
 • att undersöka hela barnet (inte bara magen),
 • att ibland ta blodprover.
Verkar allting väl, dvs inga hållpunkter för akut buk, kan man ofta tillåta sig en aktiv exspektans och beroende på tillståndet se barnet på nytt med nya prover (LPK, CRP) om 4 timmar, 12 timmar, eller vid försämring och svårigheter att försörja sig.
Ont i magen...
Ont i magen...

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontroll temperatur och allmäntillstånd, ABCDE-status
 • Sätt på EMLA-plåster tidigt, om venös provtagning verkar bli aktuell. Ska helst sitta på under 1 timma, minst 30 min
 • Håll barnet fastande tills läkare ev friskriver buken
 • När åt och drack barnet senast?
 • Friskt barn i övrigt?
 • Aktuell luftvägsinfektion före debut av magsmärtor?
 • När bajsade barnet senast?
 • Kissat normalt sista dygnet?
 • Ev labstatus (Kapillärt: Hb, CRP, LPK, B-glukos, urinsticka).
  Utvidgat status om dåligt barn: Enligt ordination, t ex Hb, CRP, LPK, neutrofila, laktat, elektrolytstatus, leverstatus, ev odlingar (nedan)
 • Tidigt ev inläggningsbeslut!
 • Blododling vid sepsis/peritonitmisstanke, i så fall även urinodling och NPH-odling
 • Röntga inte något barn i onödan, men givetvis när indikation föreligger. Överväg ulj eller MR, om så är möjligt. CT buk kan bli nödvändig i särskilda fall, men inte för allmän appendicitmisstanke, normalt sett.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Inriktas på respektive grundtillstånd (vg se diff diagnoser nedan)
 • Vid allmänpåverkat barn (snabb andning och puls, feber, dehydrering, etc) sätt iv nål direkt (vänta inte på Emla-effekt!) och sätt dropp, 500 ml Ringer-Acetat för en 1-åring om 10 kg på 4 timmar, eller mer beroende av barnets storlek. Få blodproverna tagna!
 • De flesta tillstånd av akut buksmärtor hos barn är självbegränsande (i 3 av 4 fall)
 • Endast några procent totalt av barn med akut buk behöver opereras, vanligaste orsaken är då en akut appendicit
 • Tänk på de viktiga diffdiagnoserna (se nedan), glöm inte nydebuterad diabetes (som ger buksmärtor!)
 • Använd mötet till att skapa förtroende hos barn och föräldrar, och undersök barnet efterhand som ni pratar. Spara de jobbigare delarna till sist (t ex att titta i halsen med spatel; rektalpalpation kanske inte är nödvändig?).
 • Man behöver inte palpera buken mer än lätt, i de flesta fall. Vid peritonitretning känns svaret som regel tydligt (undantag ibland, barn <1år)
 • Kontrollera alltid bråckportarna bilat, liksom yttre genitalia på pojkar (testistorsion)
 • Rektalpalpation har inget värde för appendicitdiagnos, möjligen om man behöver ställa diagnos obstipation, använd då lillfingret och palpera långsamt (när barnet inte kniper emot) med mycket glidslem på handsken
 • Ett litet hopptest är bra, liksom att se hur barnet sätter sig upp från liggande. Går det lätt är peritonitretning osannolik.
 • Barnet med peritonitstatus går framåtböjt (om det ska behövas), men vill helst ligga stilla och är som regel mer eller mindre allmänpåverkat
 • För oklar peritonit finns på sjukhus oftast en antibiotikarutin, hitta den, och inled preoperativ behandling snarast. Se till att odlingarna är tagna.
 • Anmäl barnet till akut operation med dubbel förtur vid uppenbar peritonit
 • Diskutera med bakjour och narkosjour
 • Anteckna alla gjorda undersökningar och åtgärder i journalen

Klinisk beskrivning

 • Se respektive tillstånd för närmare kliniska beskrivningar!
 • Det är anamnesen tillsammans med det kliniska fyndet vid undersökningen som är mest avgörande för den fortsatta behandlingen.
 • Blodproverna CRP och leukocyter kan initialt vara normala, liksom omvänt t ex förhöjda vita vid dehydrering och stress utan bukbesvär. Alla får inte feber vid akut buk. Som framgår måste alltså inte allt "stämma" - kliniken styr!
 • Har barnet avvikande status vid första undersökning bör det remitteras till (barn)kir akut, om inte redan på plats. Palpationsömhet i buken, eller ej, är i regel vägledande.

Diffdiagnoser

Viktiga och vanligare diagnoser
 • Övre luftvägsinfektion (faryngit, tonsillit)
 • Obstipation
 • Appendicit
 • Gastroenterit
 • Invagination
 • Pyelonefrit
 • Mononukleos
 • Inklämt ljumskbråck
 • Testistorsion
 • Ovarialtorsion
 • Diabetes mellitus, ketoacidos
 • Ileus (t ex pga malrotation med volvolus)
 • Sepsis med buksmärta/allmänpåverkan
 • Peritonit av annan orsak


 • Ovanligare eller alternativa tillstånd
 • Pylorostenos (främst nyfödda/spädbarn)
 • Mb Hirschsprung (främst nyfödda/spädbarn)
 • Spädbarnskolik (främst nyfödda/spädbarn)
 • Otit
 • Pneumoni
 • Meckels divertikel (appsymtom och/eller blod PR)
 • HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom
 • Meningit
 • Trauma, misshandel, intox
 • Njursten, gallsten
 • Främmande kropp (nedsvalt föremål)
 • Hydronefros
 • Mjölkallergi
 • Henoch-Schönleins purpura
 • Celiaki
 • Pankreatit
 • Medelhavsfeber
 • Leukemi, lymfom, Wilms tumör och andra maligniteter

Kliniska råd och kommentarer

 • Lägg in alla klara fall med "akut buk", fastande
 • Lägg in för observation vid "oklar buk". Då får man också möjlighet att notera smärta och beteende, samt följa proverna. Nästa dag kan man oftast skicka hem barnet om tillståndet inte har utvecklats till någon diagnos.


Updated 2019-05-22. Originally published 2017-06-26, ©Per Björgell