Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Pediatrik

Methemoglobinemi

ICD 10: D749 Methemoglobinemi, ospecificerad När ska man tänka på detta tillstånd?
 • Jo, vårt hemoglobin som innehåller tvåvärt järn, Fe2+, kan under vissa omständigheter oxideras. Då uppstår methemoglobin (metHb), med trevärt järn, Fe3+.
 • Har någon utsatts för oxiderande ämnen/tillstånd så kan methemoglobinemi uppstå. Små mängder (<2 %) finns alltid, men under patologiska situationer (>15%) får hemoglobinet svårt att lämna syrgas till vävnaderna.
 • Annorlunda uttryckt förskjuts den S-formade dissociationskurvan mellan Hb och syrgas åt vänster.
 • Den oxidativa processen kan dessutom leda till hemolys, vilket ytterligare försämrar situationen.
 • Patienten får svårt att tillgodogöra sig syrgas och drabbas av en blåbrun cyanos, även kallad "chokladcyanos".
 • Se nedan om utlösande agens

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontroll ABCDE-status
 • Om patienten har utvecklat en synlig blåbrun cyanos (>15% methemoglobin) och/eller allmänpåverkan (>20-30%) påbörjas behandling med syrgas 15 l/min
 • Hämta metyltionin (metylenblått, en antidot).
 • Tag en arteriell blodgas (kan mäta methemoglobin)
 • Vissa pulsoximetrar kan numera registrera nivåer av methemoglobin, MEN de flesta gör det ej.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge syrgas 15 l/min
 • Ge antidoten inj Metyltionin 5 mg/ml (Methylthioninium chloride Proveblue) i dosering 1–2 mg/kg kroppsvikt långsamt iv.
 • Upprepas vb efter 15 min till 4 timmar.
 • Maxdos är 5–7 mg/kg kroppsvikt (kan i sig inducera hemolys).

Diffdiagnoser

 • Annan form av cyanos (ordinär anoxi, kolmonoxidförgiftning, cyanidförgiftning)
 • Dåligt svar på metylenblått kan bero på Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), NADPH-methemoglobinreduktas-brist, Metylenblå-inducerad hemolys, Dapson-behandling, eller undantagsvis av sulfhemoglobinemi (via svavelhaltiga läkemedel)
 • Argyri (kronisk silverförgiftning, salter eller silverånga) ger blå hud

Bakgrund

 • Debuterar med cyanos. Huvudvärk, trötthet och illamående kommer i takt med att syrgastillgången minskar (20-30% methemoglobin). Grundsjukdomar kan försämras och ge symtom som arytmier, angina pectoris, dyspné, metabolisk acidos och medvetandepåverkan.
 • Methemoglobinnivåer över 70% kan vara letala.
 • Barn under 4 år särskilt känsliga: Tänk på diagnosen vid akuta febertillstånd hos barn med diarré och dehydrering, efter bensokainintag, eller då nitratnivåererna i dricksvattnet är höga (t ex egen brunn, lantbruk).
 • Kan uppstå vid användning av högre doser lokalanestetika (särskilt prilokain, Citanest), eller av bensokain i sugtabletter vid halsont. Det finns ett ytterligare stort antal läkemedel som kan utlösa methemoglobinemi. Hit hör flera antibiotika (trimetoprim-sulfa; dapson), rasburikas (Fasturtec), metoklopramid (Primperan) och anilin (förekommer i färger).
 • I samband med intoxer och förgiftningar kan methemoglobinemi uppstå som del i reaktionerna
 • En ganska ovanlig kongenital form finns, som ibland kallas "blue person disease"

Vårdnivå

Vårdcentral eller sjukhus