Coronavirus, Covid-19 – Aktuell information

Uppdaterat 2020-03-23

Covid-19 är en PANDEMI! - Men 80% har lindrigt förlopp

 • WHO (11 mars) och svenska myndigheter har till sist börjat använda ordet pandemi. Det är bra, eftersom sjukvård och samhällsfunktioner nu handläggs efter detta läge. Fortfarande saknas intensivvårdsplatser och skyddsutrustning till del, men nu jobbar alla i rätt riktning.

 • Cirka 80% får ett lindrigt förlopp. För kliniska symtom se nedan.
 • Marc Lipsitch, en av världens främsta epidemiologer och professor vid Harvard, har gjort beräkningar på virusets spridning och funnit att coronaviruset kommer att infektera 40-70% av världens vuxna befolkning.
 • Det föreligger oklarheter kring barn: Blir de smittade i lägre utsträckning? Eller får de bara mildare förlopp med ringa symtom? Det är inte helt känt i vilken utsträckning barn sprider smitta.
 • Graviditet: Några mindre studier har inte kunnat påvisa vertikal smitta från mor till barn, däremot har några nyfödda barn smittas efter partus. Intrauterina infektioner tycks inte ha påvisats hittills (kinesiska rapporter m fl).
 • Det är oklart hur länge man har immunitet efter en infektion, men sannolikt bara kortvarigt. En japansk kvinna har testat positivt på nytt, flera veckor efter en utläkt covid-19. Personer som tillfrisknat kan alltså testa positivt en period framåt. Sannolikt är den kliniska risken för såväl smittsamhet som ny smitta låg efter genomgången infektion.
 • Symtom, bedömning, åtgärder och behandling

 • Coronavirus tillhör familjen Coronaviridae. Detta virus blev särskilt uppmärksammat i samband med utbrottet av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) omkring 2003, (SARS-CoV). Senare kom MERS (Middle Eastern respiratory syndrome), 2012, också det ett coronavirus.
 • Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt coronavirus, numera benämnt “Sars-cov-2”, ursprungligen från Wuhan i Kina. Det är ett betacoronavirus, liksom SARS- och MERS-virus. Genomsekvensen är redan klar och har publicerats via GISAID (gisaid.org).
 • Infektionen orsakad av Sars-cov-2 benämns "Covid-19", Coronavirus disease, 2019.
 • Enligt en aktuell artikel i The Lancet har kinesiska forskare visat att viruset spridits redan före december -19, vilket kan tala för en begynnande smitta redan i oktober-november 2019. Smittan ses som en zoonos, med fladdermus som värd, och sannolikt med den kinesiska myrkotten som mellanvärd.
 • Smittspridning mellan människor sker genom droppsmitta och beröring, möjligen smittar man redan under slutet av inkubationstiden (något olika uppfattningar föreligger).
 • Det rör sig om ett smittsamt virus med inkubationstid kring 2-14 dagar, vanligen 5-6 dagar. Mortaliteten är lägre än vid SARS eller MERS, men den högre smittsamheten hos Sars-cov-2 skapar fler fall:
 • Nu sprids infektionen globalt, Aktuella siffror (23 mars) visar
  350.536 bekräftade fall,
  15.328 dödsfall, och
  167 länder eller regioner med smitta.


  Mycket talar för en totalmortalitet kring 1-2%. De som avlider är oftast äldre och/eller har komplicerande grundsjukdomar (främst hypertoni, diabetes och kärlsjukdom). Andelen män är högre än andelen kvinnor.
 • Situationen i Sverige är ännu under kontroll, men antalet sjuka ökar, trots att provtagning endast sker i vissa fall. De flesta fall lokaliseras till storstadsregionerna.
  Bekräftade fall i Sverige (23 mars): 2.016 Avlidna: 25 st
 • Mest utsatta länder just nu: Italien, USA, Spanien, Tyskland, Iran och Frankrike.
  Coronavirus
  Coronavirus. From cdc.gov
 • De flesta fall i Sverige har hittills haft ett milt förlopp.

 • Symtom
  Dominerande debutsymtom vid Covid-19:
  - Influensaliknande sjukdom med feber (83–98%),
  - Myalgi och trötthet vid insjuknandet (11–44%)
  - Hosta (76%–82%) och efterhand andningssvårigheter, oftast inklusive pneumoni.
  - Mindre vanligt, även: Huvudvärk, illamående, ökad sputumproduktion, hemoptys, diarré. En del har insjuknat några dagar före debuten av feber med diarré och illamående. Vanlig rinnande näsa med snuva är inte det mest typiska symtom.
  - Cirka 80% har bedömts ha ett mildare förlopp.
  - Asymtomatiska infektioner (även hos barn) har bekräftats.
  - Medianåldern för insjuknande är 59 år (enligt studie), oftast män (57%).

  Komplikationer:
  - Äldre patienter har större tendens att utveckla andningssvikt av alveolära skador än yngre.
  - Infektion av Covid-19 kan snabbt leda till multiorgansvikt.
  - ARDS,
  - Sekundärinfektioner,
  - Myokardskada,
  - Akut njursvikt.

  Personal
 • Personal som ska hantera misstänkta fall av smitta bör använda:
  - handskar,
  - skyddsrock, täckande och vätskeavvisande, och
  - munskydd av klass FFP3 (ev FFP2),
  som ger bästa skydd, samt
  - skyddsglasögon eller visir.

  Patientens placering
 • Patienten ska inte sitta i allmänt väntrum, utan om möjligt placeras direkt i ett enskilt undersökningsrum med egen toalett (helst isoleringsrum) och med munskydd på.
 • Patienter som har behov av akut sjukvård kan kontakta 1177 för diskussion och ev vidare hänvisning. Allmänhetens frågor besvaras på tel 113 13.

 • Hantering vid oklar feber och/eller respiratoriskt syndrom
 • Kontrollera epidemiologiska fakta: Var har patienten befunnit sig under de sista 14 dagarna, aktuella kontakter, familjesituation, aktuella resor.
  Om insjuknandet passar med Covid-19 och inneliggande vård krävs: Läkare följer lokala PM (exempelvis kontakt med jour på infektionsklinik, eller motsvarande).

 • Lab-prover
 • Analysmetoden som används är en RT-PCR som identifierar det nya sars-cov-2-viruset specifikt. Finns nu i Göteborg, Stockholm, Lund, Malmö, med flera städer. Tillgången till provtagning är begränsad. Följ lokala regler.
 • Provmaterial: Virusmedium - Svalgsekret och nasofarynxsekret (ej kolad pinne, ej den vanliga NPH-pinnen), EDTA-blod, och serum. Säkrast anses vara BAL (bronko-alveolär lavage) eller sputum (djupa upphostningar).
 • Övriga labprover: Pneumonipatienterna (de flesta) har oftast haft leukopeni (9–25%), leukocytos (24–30%), lymfopeni (63%), måttlig trombocytopeni, förhöjt CRP och ibland högre ALAT-ASAT-nivåer.
 • Lungröntgen visar i regel bilaterala multipla parenkymförändringar och ground glass-opaciteter. Är diagnosen pneumoni uppenbar - avlasta röntgenmottagningen och röntga ej!

 • Behandling
 • Behandlingen är symtomatisk.
 • Kontrollera ABCDE-status. Vid dyspné och andningsfrekvens över 23/min bör patienten betraktas som andningspåverkad.
 • Ge syrgas vid behov, SaO2 <95%.
 • Specifik antiviral behandling finns ej, men redan godkända läkemedel testas i olika studier.
  Vissa patienter har fått HIV-mediciner. Under den förra SARS-epidemin hade lopinavir och ritonavir betydande kliniska fördelar (finns som kombinationstablett), och nu även remdesivir, som också testas. Klorokin har diskuterats, men inte heller detta preparat är utvärderat, dessutom toxiskt vid överdosering.
 • Kortikosteroider bör undvikas, såvida situationen inte så kräver (septisk chock, KOL, etc). Anledningen är att det finns risk för förlängning av virusreplikationen (sågs vid MERS).
 • >NSAID bör undvikas, använd istället paracetamol vid behov.
 • Hos inlagda patienter har 23–32% behövt respiratoriskt stöd på IVA. Behovet uppträder ofta först efter 9-11 dagar.
 • Vaccin finns inte. Många nya vacciner är under utveckling, tidigast tillgängliga från 2021 eller senare.
 • Durationen av covid-19 är beroende av svårighetsgraden, men 2-4 veckor verkar vara vanligt. RT-PCR är positiv minst 1-2 veckor och röntgenförändringarna finns i minst 2-3 veckor. Många är sjuka mer än en månad. Två dagar med symtomfrihet och utan feber anses räcka för att förklaras frisk.

 • Folkhälsa och smittskydd
 • Folkhälsomyndigheten har tidigare, i januari, bedömt risken för spridning av smitta inom Sverige som låg, men arbetar nu aktivt tillsammans med olika myndigheter i kampen mot pandemin.
 • Klinisk mikrobiolog i beredskap (vid Folkhälsomyndigheten) går att nå dygnet runt via telefon, eftersom Covid-19 ingår i myndighetens beredskapsdiagnostik. Telefonnumret är 010-205 24 00.

Se även

CDC:s lathund för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) patient under investigation (PUI) form.

Updated 2020-03-23. Originally published 2020-01-21, ©Per Björgell