Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Gynekologi Infektion Internmedicin Intoxer Kärlkirurgi Kirurgi Obstetrik Ortopedi Thoraxkirurgi Trauma

Hypovolemisk chock, blödningschock

ICD 10:   R571, Hypovolemisk chock
 • Hypovolemisk chock innebär att den cirkulerande blodvolymen är för låg. Vanligen beror detta på en förlust av blod, blödningschock. Men även ileus (förlust av interstitiell vätska) och plasmaförlust (brännskada t ex) är exempel på alternativa former av hypovolemi.
 • Volymbristen skapar nedsatt perfusion i vävnaderna. Chock innebär cellulär hypoxi.
 • Tidiga åtgärder, personal och team

 • Hejda pågående blödning!
 • Komprimera mot yttre blödningar.
 • Sätt 2 stora iv-infarter
 • Ssk tar traumaprover, inkl bastest och blodgruppering!
 • Tag blodgas så snart som möjligt och upprepa efter 30 min. Basöverskott och laktat korrelerar båda till graden av chock och resultat.
 • Ring blodcentralen tidigt vid behov
 • Vid stor blödning, se Massiv blödning
 • Olika typer av chock, och principiell behandling, se Chock
 • Överväg att utlösa larm (kirlarm, blödningslarm, traumalarm etc)
 • Tillkalla narkos/IVA-jour vid behov (andningsvägar, behov av inotropa läkemedel, IVA-plats)
 • Överväg sätta KAD
 • Håll patienten varm. Filt på!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Initialt
 • Kontrollera ABCDE, vid katastrofblödning lös C-problemet först! Undvik blind instrumentering
 • Direkttryck över öppen blödning!
 • Ge syrgas 15 l/min med airbag
 • Halskrage på vid trauma (ofta samtidigt trauma)
 • Ge 2 liter Ringer-Acetat i snabb takt (20 min), övertrycksmanschett.
 • Fortsatt vätsketerapi är beroende av förloppet. Undvik att spä ut koagulationsfaktorer.
 • Det räcker att stabilisera pat till bltr 80-90 mmHg systoliskt. Högre tryck kan initiera blödning igen.
 • Om trycket faller på nytt efter 2 liter dropp så blöder patienten troligen fortfarande.
 • Ge tranexamsyra (Cyklokapron) 1+1+0 g iv. Ges alltid vid blödningschock, (evidensbaserad behandling), även vid lindrigt trauma, ges tidigt inom 1-3 timmar, men inte senare, då blir effekten försämrande!
 • Få ett snabbt B-Hb
 • Vid fortsatt blödning ge blod till Hb 70-100 g/l. Se Massiv blödning vid behov!
 • Op-anmäl patienten tidigt, särskilt när ett lågt blodtryck inte förbättras trots vätskebehandlingen. Risken för dödsfall har rapporterats öka med 1% per 3 min på akutmottagningen.
 • I väntan på bastestat blod: Inled vb med 2 enheter 0-negativt blod!
 • Håll principen 4-4-1 (4 enheter blod, 4 plasma, 1 trombocyter) vid stor blödning.
 • Vid trauma tänk även på ventilpneumothorax och hjärttamponad (venstas på halsen? normala bilat andningsljud?)

 •   Vid trauma
 • Tänk på möjliga parallella skador (D-E)! Normal känsel och motorik? Skador på extremiteterna? Normal rygg, ryggrad (vänd)?
 • Smärtstillande vid behov, t ex inj Morfin 3-10 mg eller Fentanyl 30-100 ug iv)
 • Vid Waran-behandling: Reversera blödningen!
 • Beställ CT när så behövs (t ex CT multitrauma; CT thorax etc), men ta patienten till OP vid akut inre blödning som inte viker. En röntgenavdelning är farlig för en allmänpåverkad patient.
 • Kontrollera KAD och eftersträva normal diures >30-50 ml/tim (1 ml/kg/min)
 • Undvik lösningar med hyperton NaCl, dextran, hydroxietylstärkelse. Vid blödning kan de dock ge 30-60 min tidsfrist i väntan på blod eller åtgärd, men risken för dödsfall ökar.

 •   Efterhand
 • Återställ normal cirkulation (andning, puls, bltr) och ett normalt CVP hos IVA-patient. Kontrollera diures.
 • Återställ blodförluster med blod, ev plasma och trombocyter (se ovan eller massiv blödning). Sikta på ett Hb 70-90 g/l.
 • Ny avstämning efter ca 10 min, second survey, en grundläggande undersökning på nytt. Var kan patienten få definitiv behandling? Krävs IVA-övervakning?
 • Står pat på mediciner? Diabetes? Viktig grundsjukdom?
 • Finns känd allergi mot läkemedel?
 • Tecken på lyckad behandling är att patienten blir mentalt förbättrad, att normal cirkulation återställs (puls, bltr), andningen normaliseras, miktionen återställs.
 • Ultraljud på akutmottagningen: Ett ulj kan enkelt visa om den inre cirkulationen har förbättrats (hjärtats fyllnad). Med FAST, och liknande undersökningar, kan även blödning i buk, lungor och perikard påvisas, liksom pneumothorax.

Klinisk beskrivning

 • Blödningschock är en klinisk diagnos: Påverkad patient, oro, törst, lågt blodtryck, hög puls, snabb andning och aktuell blödning. Obs att agitation vanligen innebär hypoxi. I detta läge har patienten ofta redan förlorat 30% av blodvolymen, eller mer.
 • Begreppet DCR står för Damage Control Resuscitation och innebär att man ska acceptera ett relativt lågt blodtryck, tidigt ge blodprodukter som motsvarar helblod (t ex 4-4-1-principen ovan), samt minimera mängden dropp (av kristalloider). DCR-principen har ökat överlevnaden betydligt vid användning i krigszoner. Om blödningen fortsätter utan kompensation övergår den efterhand i sk irreversibel blödningschock. Då har man passerat alla behandlingsmöjligheter, pat avlider.

Diffdiagnoser

Ventilpneumothorax Hjärttamponad Annan chock (sepsis, anafylaxi, etc)

Se även

C- Cirkulation Massiv blödning
Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Barnkirurgi Gynekologi Infektion Internmedicin Intoxer Kardiologi Kirurgi Neurokirurgi Obstetrik Pediatrik Thoraxkirurgi Trauma Urologi

Chock, allmänt, och om begreppet ”SIRS”

ICD 10:  R579, Chock, ospecificerad Chock innebär otillräcklig vävnadsperfusion, alltså en svikt ned på cellulär nivå. Resultatet blir en dysfunktion i kroppens organ. Chock är en klinisk diagnos. Chock (se respektive) kan indelas i fyra huvudkategorier:
 • Hypovolemisk chock (blödning, intravaskulär volumförlust)
 • Distributiv chock (med vasodilation, oftast septisk chock, även anafylaktisk och neurogen chock)
 • Obstruktiv chock (t ex ventilpneumothorax med klämda kärl, som obstruerar cirkulationen)
 • Kardiogen chock (pumpsvikt, t ex vid en akut hjärtinfarkt)
Tecken på chock:
 • Snabb andning (takypné) >90/min
 • Tunn puls och takykardi >100/min som regel
 • Blodtrycket i fallande, ofta <90 systoliskt ned till omätbart
 • Patienten är påverkad, både fysiskt och psykiskt
 • Psykiskt orolig, plockig, konfusorisk, upprörd, aggressiv, trött till medvetslös
 • Ofta gråblek, kall och kladdig (kallsvettas), (undantag neurogen chock)
 • Långsam perifer återfyllnad (>1-2 s)
 • Ofta viss cyanos och SaO2 kring 70-90%
 • Oliguri (0-30 ml/tim)
 • Törst (av hypovolemin)
 • Vid septisk chock även temp >38° eller hypotermi <36° (se nedan).
 • Anaeroba metabolismen ökar, laktat stiger och pH sjunker (acidos) Barn och gravida kan hålla emot en uppseglande chock längre än vuxna, och måste därför övervakas noga vid misstänkt reaktion. Hos gamla inträffar chock tidigare. Den vanligaste formen av chock, som vi ser på svenska akutmottagningar är septisk chock, med omkring 3 fall per dygn per 100.000 invånare. SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS, är en inflammatorisk reaktion som ses vid bland annat sepsis och septisk chock. Sepsis kan betraktas som en SIRS till följd av infektion. SIRS innebär minst 2 av följande:
 • Temp >38° C eller <36° C
 • Puls >90/min
 • Andningsfrekvens >20/min eller PCO2 < 4,3 kPa
 • Leukocyter >12x10 9/L eller <4x10 9/L eller >10 % omogna former. SIRS förekommer ofta på akutmottagningar. Enligt en studie ligger incidensen av SIRS (dvs 2 av ovanstående) på 17,8% av alla akutmottagningsbesök. Då inkluderas alla fall som uppfyller kriterierna, vilket även innefattar t ex trauma, och allehanda icke-infektiösa fall. Vanligaste SIRS-orsak var infektion 26%, därnäst trauma 10%, och i övrigt blandade diagnoser.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Utlös larm efter behov (medjour, kirjour, barn, narkos, infektion, rtg CT-lab, etc)
 • Tidig information till berörda medarbetare
 • Förbered utrustning, dropp och övriga läkemedel
 • Tydliggör vem som är teamledare
 • Teamledaren klargör vem som gör vad: Avklädning, andningsvägar, cirkulationskontroll, läkemedelsansvarig, anhörigansvarig, etc
 • Kontrollera genast ABCDE.
 • Mät vitala parametrar (andning, saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad, temperatur)
 • Identifiera livshotande orsaker till patientens chock
 • 2 stora iv infarter
 • Allmänna blodprover och blododlingar, sårodlingar vb. Ev NPH-odl.
 • Tidig blodgas och blodgas efter 30 min
 • Filtar på, använd kroppsvarmt dropp om möjligt
 • Tag EKG när tillfälle medger detta (gör ABCDE först)
 • KAD efterhand

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Initialt
 • Stoppa pågående blödning och se till att patienten har fria luftvägar och andas (ABC). Halskrage på vid trauma.
 • Ge syrgas, 15 l/min på mask med air-bag.
 • Sätt dropp 1-2 liter Ringer-Acetat eller NaCl, högsta fart.
 • Fortsatt vätsketerapi är beroende av typen av chock, för blödningar blir det aktuellt med blod, se hypovolemisk chock och massiv blödning
 • Försök uppnå Hb 70-100 g/l i anslutning till blödning, de nivåerna tolererar de flesta. Vid sepsis räcker Hb 70 g/l om inte kardiopulmonella problem föreligger.
 • Ge tranexamsyra (Cyklokapron) 1+1+0 g iv. Ges alltid vid blödning/trauma, (evidensbaserad behandling, även vid lindrigt trauma, ges tidigt inom 1-(-3) timmar)!
 • Vid sepsis och ileus gäller det att ge vätska, det behövs ofta 3-5 liter vätska efterhand och tidigt i förloppet.
 • Feber? Sepsisbehandling (antibiotika) ska ges inom 1-(-3) timmar vid misstänkt sepsis.
 • Vid anafylaxi ge adrenalin, 0,3 mg im, se Anafylaktisk chock.
 • Vid trauma överväg ventilpneumothorax och hjärttamponad (venstas på halsen? normala bilat andningsljud?)
 • Fortsätt med D och E efterhand: Neurologisk påverkan?, Normal känsel och motorik? Skador på extremiteterna? Normal rygg, ryggrad?
 • Smärtstillande vid behov, t ex inj Morfin 3 mg eller Fentanyl 30 ug iv)
 • Beställ CT när så behövs (t ex CT multitrauma; CT thorax etc)
 • Kontrollera KAD och eftersträva normal diures >30-50
 • ml/tim (1 ml/kg/min)
 • Undvik lösningar med hyperton NaCl, dextran, hydroxietylstärkelse. I fall av blödning kan de dock ge 30-60 min tidsfrist i väntan på blod. Dessa lösningar är i princip kontraindicerade vid septisk chock.

 •   Efterhand
 • Återställ normal cirkulation (andning, puls, bltr) och ytterst normalt CVP hos IVA-patient.
 • Återställ blodförluster med blod, ev plasma och trombocyter (se massiv blödning)
 • Vid septisk chock ge antibiotika inom 1 timme.
 • Vid anafylaxi kan adrenalin upprepas var 5-10 min, bryts snabbt ned i cirkulationen. Steroider behövs inte i akutsituationen.
 • Gör en ny avstämning efter ca 10 min, second survey, en grundläggande undersökning på nytt. Finns andra skador, som råkar ha inträffat till följd av tillståndet? Står pat på mediciner? Diabetes? Hypokorticism? Etc.
 • Tecken på lyckad behandling är att patienten blir mentalt förbättrad, att normal cirkulation återställs (puls, bltr), andningen normaliseras, miktionen återställs.
 • I samband med chock behöver patienten oftast läggas in. Undantaget är möjligen anafylaktisk chock, där observationstiden ändå bör vara minst 6-12 timmar pga risk för bifasiskt förlopp, och vid svår anafylaktisk chock, grad 3, förtjänar patienten som regel en inläggning.

Diffdiagnoser

Blödningschock, inre eller yttre blödning Septisk chock, infektion Anafylaktisk chock, getingstick, matallergi Neurogen chock, ryggmärgsskada Ventilpneumothorax, hjärttamponad Kardiogen chock, akut hjärtinfarkt, svår akut hjärtsvikt

Kliniska råd och kommentarer

Försök att stabilisera patienten så gott det går innan du tar patienten till Röntgen. Där bör patienten vara stabil. Röntgenavdelningar är inte byggda för att hantera en akut försämring. Därför kommer det bara fram en sak i sänder om pat blir sämre, dessutom långsamt. Har man en patient i fulminant chock och överväger röntgen som förklaring, då har man problem. Gör om ABCDE och definiera problemet. Är det ett luftvägsproblem? Blöder patienten mycket ska man direkt till op, inte till röntgen. En patient i chock som inte förbättras omgående efter omhändertagande bör diskuteras med IVA-jouren. Sedera inte en patient i chock - det är hypoxin som gör patienten psykiskt förändrad, plockig, stökig och kanske aggressiv. Lös hypoxiproblemet först!
error: Alert: Content is protected !!