Feber och hypertermi, översikt

ICD 10:
R509 Feber, ospecificerad

Detta avsnitt är en översikt om feber, även om orsaker till hypertermi. Se respektive sjukdomar separat!
Diffdiagnoser till feber och hypertermi finns längre ned i texten.
 • Feber som sådan är inte särskilt farlig, men den är en signal om en avvikelse från normaltillståndet.
 • Feber kan prioriteras (exempelvis enligt RETTS), men det är då viktigt att utgå från anamnes och vitalparametrar!

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status, alltid vid misstänkt infektion!
 • Sätt nål om patienten är påverkad
 • Hämta in läkare om patienten bedöms ha sepsis!
 • Odla (blod, urin, NPH, svalg, sår) vad som är tillämpligt
 • Tag labprover (större labstatus om oklar källa; mindre eller inga prover alls om så är rimligt). Hb och CRP fungerar bra om endast kapillära prover tas. Tag hematologi, CRP, LPK, glukos, leverstatus och elektrolytstatus vid venös provtagning, överväg då också blododlingar.
 • EKG på sköra patienter (äldre, sjuka)
 • Sätt dropp, Ringer-Acetat, om cirkulationen är påverkad eller om patienten är dehydrerad.
 • Förbered för inläggning om patienten är dålig, ordna plats.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Utgå i första hand från att febern beror på en infektion!
 • Föreligger SIRS? Det vill säga, har patienten en uppseglande sepsis? (Se sep avsnitt)
 • Ge vätska, Ringer-Acetat 1-2 liter i snabb takt, vid påverkad cirkulation
 • Tag beslut: Inläggning eller ej?
 • Som stöd till detta kontrollera ABCDE-status, labproverna och ev röntgen, samt helhetsintrycket av patienten
 • Vid behov av inläggning: Tag odlingar (blododling, urinodling, NPH, svalg, ev sår). Sätt in antibiotika om nödvändigt, välj det utifrån trolig lokal, och typ av infektion
 • Vid möjlig behandling hemma (ej inläggning): Välj antibiotika efter infektionstyp. Planera för ev nödvändig uppföljning. Om pat måste bedömas inom 2 dagar (t ex fult sår) tag tillbaka till akutmottagningen morgontid, annars planera för ev återbesök till primärvården.
 • I andra hand (hemifrån kommande patient) misstänk att någon medicin inducerat febern, sk drug fever. Sätt ut motsvarande läkemedel om ingen allvarlig infektion misstänks. Planera för en uppföljning inom några dagar. Exempel: Furadantin under längre kur, ASA, allopurinol
 • I tredje hand Tänk på ytterligare orsaker till feber, särskilt inflammation, malignitet och bindvävssjukdomar. (Se Diffdiagnoser nedan)
 • Har patienten någon sjukdom eller medicinering som är immunosuppressiv? (Ex leversvikt, njursvikt, HIV, kortikosteroider, azatioprin). Tänk till, patienten kan i så fall bli avsevärt sjukare än normalt. Överväg inläggning, tala med infektionsjouren!
 • Opåverkad patient med bara någon eller några dagars feber, och med uppenbar orsak, kan i regel gå hem, med eller utan behandling (t ex ÖLI, viros, tonsillit etc).
 • Ju längre tid med feber, desto mera skumt! En influensa, CMV-infektion eller en mononukleos kan visserligen pågå i 2 veckor, men annars är det i regel inte acceptabelt att ha feber mer än 7-10 dagar (för att ge någon vägledning). Beställ en lungröntgen. Börja leta efter lokalisation (UVI, pneumoni, sår etc) och odla, misstänk läkemedel, lungemboli, malaria (Afrikaresa?), lågvirulent septikemi, endokardit, (hematologisk) malignitet, HIV, kollagenos, inflammatorisk tarmsjukdom.

 • Oklar feber, FUO
 • När en feber har pågått mer än 3 veckor av oklara skäl, och med temperaturer >38,3 vid upprepade mätningar kallas tillståndet FUO, Fever of Unknown Origin, eller febris causae incertae. Då gäller det att ta en bra anamnes och att försöka tolka lab- och rtg-resultat därefter.
 • Kontrollera att blodproverna enligt ovan (åtgärder) har tagits. Lägg till SR, HIV-test, LD, D-dimer, CMV- och EBV-serologi, kollagenosprover (rheumafaktor, ANA m fl), elfores på blod (S-Proteinprofil) och urin (Bence-Jones-proteiner?), samt urinsticka. Detta får i regel ske via en avdelning eller mottagning, det finns inte tid för det på akutmottagningen.
 • Kontrollera att odlingar är tagna
 • Om rtg pulm har varit negativ komplettera med CT thorax och CT buk
 • Mantouxtest (eller annan TB-diagnostik)

Diffdiagnoser

Infektioner: (Bakterier, virus, parasiter mm)

Vanliga infektioner (främst bakteriella)
Vanliga viroser
 • Influensa
 • ÖLI, rhinovirus, parainfluensa, adenoviros, etc
 • Gastroenterit
 • CMV, EBV-infektioner, herpesviroser
 • Etc

 • Mindra vanliga infektioner på akuten
  • Endokardit (endocarditis lenta)
  • TB (tuberkulos)
  • Hepatit A-E
  • Sjukhus- eller ventilator-förvärvad pneumoni (nyligen sjukhusvårdad)
  • Infektion från iv-kateter (efter några dagar)
  • Importerad tropisk sjukdom (tänk alltid på möjlig malaria, denguefeber, hepatit, leichmaniasis, Zika, HIV, tyfoid, osv)
  • Abscess (någonstans, även inne i kroppen, app-abscess)
  • Mononukleos, CMV-infektion
  • Exantemsjukdomar (rubella, mässling, läkemedel etc)
  • STD (HIV/AIDS, chlamydia, gonorré, syfilis)
  • Tularemi (ofta vissa år)
  • Osteomyelit, septisk artrit
  • Udda bakterieinfektioner (t ex brucellos, ornitos)
  • Nosokomiala patogener (efter sjukhusvistelse), candida albicans, gramnegativa bakterier, clostridium difficile
  • Udda viroser (fågelinfluensa, enteroviroser (t ex coxsackie, polio), coronaviroser (t ex SARS, MERS-CoV), parvovirus (t ex femte sjukan), hantaviros, ebola och andra hemorragiska febrar, m fl viroser (ingen början, inget slut)
  • Parasitos (Hit hör t ex malaria, babesios, trypanosomiasis, toxoplasmos, amöba, leishmania, trichomonas, även masksjukdomar räknas ibland hit (schistosomiasis, hakmask, m fl))

  Andra orsaker än infektion till feber

  Drogfeber (läkemedelsreaktioner)
   Gäller i regel nyinsatta läkemedel, debut oftast efter 5 dagar, exempel:
  • Acetylsalicylsyra (Aspirin, Magnecyl, Treo)
  • Nitrofurantoin (Furadantin)
  • Haloperidol (Haldol) och andra neuroleptika
  • Penicilliner
  • Cefalosporiner
  • Sulfa
  • Cytotoxiska läkemedel (ex bleomycin)
  • Hydralazin (Apresolin)
  • Karbamazepin (Tegretol)
  • Allopurinol (Zyloric)
  • Och andra läkemedel
  • Efter utsättning försvinner febern i regel inom 3-4 dygn (ibland några dygn ytterligare).

  Feber vid utsättning av farmaka
  • Opiater
  • Baklofen
  • Alkohol
  • Bensodiazepiner
  • Haloperidol
  • Levodopa, carbidopa

  Hypertermi
  • Malign hypertermi (se särskilt avsnitt)
  • Överhettning (t ex varmt jobb, kock)
  • Salicylatintoxikation
  • Antikolinergika
  • Kokain (effekt på hypothalamus)

  Inflammation
  Malignitet (exempel)
  • Hematologiska maligniteter (leukemi, myelom m fl)
  • Lymfom (Hodgkin-lymfom och non-Hodgkin-lymfom)
  • Bröstcancer
  • Njurcancer
  • Lungcancer
  • Ovarialcancer

  Bindvävssjukdomar (kollagenoser)
  • Reumatoid artrit (RA)
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • Mixed connective tissue disease (MCTD)
  • Sklerodermi (Scl)
  • Vaskuliter
  • Polyarteritis nodosa
  • Wegeners granulomatos

  Övriga
  • FMF, Familjär Mediterran Feber (inte alldeles ovanligt längre, patienten vet ofta om sin diagnos/hereditet, med feber i perioder)
  • Delirium tremens
  • Pågående interferonbehandling
  • Blodtransfusion
  • Faktitiell feber (febris factitia; pat spelar sjuk; ovanligt)

  Kliniska råd och kommentarer

   Har man som patient hamnat i en komplicerad febersjukdom, ofta kantad av flera läkarbesök, odlingar, antibiotika och antibiotikabyten, då får jourläkaren problem. Åtminstone när diagnosen inte är uppenbar. Tag då inte alla prover som finns att ta, särskilt inte akut, kolleger och personal får spel!!
   Ett sådant fall får man ofta lägga in och utreda systematiskt. Alternativt - om patienten inte är särskilt dålig - gör man vissa insatser via akuten, t ex blododlingar och sanering av onödiga läkemedel, men man ordnar ett återbesök inom en vecka (allmänläkare, infektionsmottagning, med mott, etc).

  Se ävenGikt, akut

ICD 10:
M109 Gikt (arthritis urica)


  Gikt
  Gikt med rodnad över MTP I-leden
  • Akut gikt ger ofta en snabbt påkommande ledsmärta, på grund av utfällda uratkristaller i en led, en akut monoartrit. Sällan flera leder samtidigt. Stortåns grundled är den vanligaste lokalisationen, den blir rejält öm och röd ("portvinstå" eller "podager") eller andra tår. De flesta leder kan affekteras, handled, anklar, fotled, knän, axlar m fl ställen, oftast unilateralt. Diffdiagnostiskt tänk alltid på möjligheten av septisk artrit. Kolla CRP, temp och allmänstatus!
  • S-Urat är i regel högre än 400-450 µmol/L vid diagnos, ibland betydligt högre än så, (blodprov tas ofta under giktattack). Med behandling har patienten snarare 280-390 µmol/l och brukar då vara fri från giktattacker.

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • Kontrollera ABCDE-status, eftersom rodnaden ibland kan bero på trauma eller infektion, och inte på gikt. Kontrollera temperaturen!
  • Fråga om aktuellt trauma, i så fall röntgen!
  • Kolla normalt perifert status
  • Labstatus (Hb, LPK, urat och CRP)
  • Överväg smärtstillande
  • Pat kan i regel vänta i väntrummet (gul-grön)

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Skilj gikt från hyperurikemi! Gikt är den artrit som uppstår till följd av hyperurikemi. Men förhöjt urat utan gikt kan också förekomma. I sistnämnda fall får man ta ställning till om patienten behöver ständig medicinering eller endast behandling i händelse av akuta giktattacker.
  • Det finns växlande nivåer av diagnostik i praktiken. Om patienten har ett typiskt giktanfall, högt urat och anamnestiskt återkommande besvär är diagnosen mer eller mindre given. Samma sak vid fynd av extraartikulära giktnoduli, sk tofi, eller vid njurstenar av urat.
  • Vid nya eller oklara fall av enstaka artrit är det av stort diagnostiskt värde att göra en ledpunktion och skicka ledvätska för analys. Man får inte ut så mycket, men det behövs inte. Spruta ned utbytet i EDTA-rör (lila) och beställ "ledvätska, kristaller" (mikroskopi). Odla vid misstanke om infektion.

  • Uratkristaller
   Nålformiga uratkristaller vid gikt.
  • I mikroskopet ses urat som långa, nålformiga kristaller.
  • NSAID, kolchicin och steroider anses ha likvärdig effekt vid akut gikt. Traditionellt dominerar NSAID som akutbehandling.
  • Om patienten tål NSAID, ge t ex diklofenak (Tabl Diklofenac 50 mg), 1x3 i en vecka. Behandlingen kan vid behov kombineras med tabl Panodil 500 mg, 2x4.
  • Efter 1 vecka, när pat är bättre, inleds behandling om patienten har haft minst 1 attack tidigare, är ung, eller har ett högt S-Urat (>480 µmol/l) med allopurinol (tabl Allopurinol 100 mg), 1x1 tills vidare. Det är förstahandsvalet och många klarar sig väl på 100 mg dagligen. Vid recidiv eller kvarstående högt urat ökar man successivt med 100 mg till max 700-900 mg (vilket är sällsynt). De flesta hamnar på 100-300 mg allopurinol dagligen.
  • Är NSAID-behandling olämplig (allergi, magbesvär, etc) så välj antingen kolkicin (colchicine) eller prednisolon:
   Tabl Prednisolon 5 mg, 6x1 i 5 dagar, 30 st.
   Eller
   Kapsel Kolkicin APL 0,25 mg (fungerar om patienten söker kring första dygnet). Första dagen ges 4+2+2, därefter 1-2x3 under några dagar. (Preparatet är ett apotekstillverkat läkemedel (APL), står ej i FASS, se istället länk ).
   När patienten är bättre efter 1 vecka börja med Allopurinol (som ovan).
  • Febuxostat (tabl Adenuric) och probenecid (tabl Probecid 500 mg) är alternativ till allopurinol som kronisk underhållsbehandling (exempelvis vid allergi).
  • Två nyare interleukinhämmare, anakinra (Ilaris) respektive kanakinumab (Kineret) finns också att tillgå vid ständiga, åtminstone tre, giktattacker under sista året, där annan behandling inte lyckats.
  • När puriner från DNA och RNA (adenosin och guanosin) degraderas bildas urinsyra (urat). Genetiska enzymrubbningar inom purinmetabolismen kan orsaka såväl överproduktion som överutsöndring av urat, men främst orsakas gikt av bristande elimination av urat från njurarna.
  • Vid ett större samtidigt cellsönderfall (hematologiska maligniteter, psoriasis, rhabdomyolys, trauma, cytostatikabehandling mm) kan en giktattack utlösas. Dessutom finns en betydande komorbiditet till ett antal metabola och kardiovaskulära sjukdomar såsom hypertoni, fetma, metabolt syndrom, hyperlipidemi, ateroskleros, insulinresistens, hyperglukemi, och kroniska njursjukdomar. Alkohol, kostfaktorer och tiazidbehandling är andra faktorer som kan utlösa gikt.
  • Remittera patienten till allmänläkare för närmare patofysiologisk utredning och värdering av behandlingen. Målet är att få patienten fri från akuta giktattacker, och att nå ett S-Urat kring 280-390 µmol/l. Vid utveckling av tofi, njursten/njurpåverkan, och polyartriter bör urat hållas så lågt som möjligt, under 300 µmol/l.

Diffdiagnoser

  • Pyrofosfatartit (pseudogikt) tillhör liksom gikt de så kallade kristallartriterna. Ter sig kliniskt ganska lik gikt och är ungefär lika vanlig, men främst hos äldre personer. Ledvätska-kristaller ger diagnos, har mindre romboida eller korta stavformade kristaller. Har eller får man inget utbyte kan man göra slätröntgen knä, eftersom förkalkningar i meniskerna (chondrokalcinos) är patognomont för pyrofosfatartrit.
  • Pyrofosfatartrit
   Pseudogikt pga calcium-pyrofosfat, pyrofosfatartrit
  • Septisk artrit kan vara mycket snarlik gikt (smärta, rodnad, lokal inflammation, utgjutning i leden). Är vanligare i stora leder (knä, axel, exempelvis). Pat har ibland feber. CRP och LPK är höga (det kan det bli av gikt också).
  • Reaktiv artrit (efter infektion)
  • Artros-artrit (akut artrit, ibland på grund av överaktivitet i en led med artros)
  • Fraktur kan förekomma, oftast vid känt trauma. Hematom stöder diagnos.
  • Hudinfektion kan ge liknande bild, t ex rodnad över fotryggen mot stortån. Ibland hittar man sår eller svamp mellan tårna. Ibland syns en lymfangit lite högre upp på fotryggen eller underbenet.

  Kliniska råd och kommentarer

  • Även diagnosen portvinstå kan vara knepig:
  • Jag har haft flera patienter med infektion mellan tårna (ofta sekundärt till fotsvamp), som debuterat med röd fotrygg distalt och ömhet. Det kan likna gikt, patienten haltar och har ont. Titta mellan tårna!
  • Jag har också haft en äldre patient med S-Urat över 500 µmol/l, som hade så pass ont att han blev inlagd. Trots behandling vägrade han att gå på sin fot även nästa dag. Trauma förnekades bestämt, både på akuten och på avdelningen. Till slut blev det i alla fall en rtg fot som visade en intraartikulär fraktur i distala metatarsale I. Inget är givet!


Hud- och mjukdelsinfektioner

ICD 10: Kodas efter specifik diagnos/orsak; L039 Celluliter, ospecificerad; L9894A Hudsår UNS Översikt och differentialdiagnoser för i första hand allvarligare hud- och mjukdelsinfektioner
 • Skador på huden skapar förutsättningar för hudinfektioner
 • Många hudinfektioner håller sig ganska ytligt, enstaka gånger sprider sig dock infektionen djupare till bindväv, fascior och muskler
 • En djup mjukdelsinfektion kan spridas snabbt (t ex nekrotiserande fasciit) och då får patienten "orimligt" svår smärta i berörd kroppsdel, ofta med samtidig allmänpåverkan. Akut omhändertagande!
 • För detaljer, se respektive diagnos separat

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status viktigt
 • Infektionsprover, allmänt labstatus, blododling x 2 (oavsett feber eller ej)
 • Ev EKG
 • Lägg in allmänpåverkad patient
 • Utöver blododlingar tas sårodlingar, ev urin-, svalg- och NPH-odling

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Vid svår allmänpåverkan se Septisk chock
 • Se riktad diagnos, om den finns, t ex Nekrotiserande fasciit, Fourniers gangrän, STSS (streptococcal toxic shock syndrome)
 • Typiskt för infektion är lokaliserad rodnad (rubor), värmeökning (calor), smärta (dolor), svullnad (tumor) och funktionsnedsättning (functio laesae), dvs klassisk inflammation
 • Hos immuninkompetent person med ett infekterat kroniskt sår kan inflammationen vara mer måttlig. Därför kan det vara knepigare att avgöra och man får gå på kliniska fynd och odlingsresultat
 • Kan patienten gå hem, eller behövs inläggning (stor inflammation, högt CRP, sepsis, parenteral behandling krävs, omvårdnadsbehov etc)?
 • Utgå från situationen, förutsättningarna. Hudinfektioner utgår ofta från streptokocker (snabb spridning, rodnad), eller stafylokocker, S aureus (långsammare och oftast mer lokalt förlopp, gult pus). Finns andra möjligheter? Katt (Pasteurella multocida, fästing - Borrelia)?
 • Avgränsa eller bekräfta samtidig akut buksjukdom, blödningsbenägenhet, eller neurologiska symtom
 • Bekräfta ev viktiga hudförändringar: Petekier, purpura, makulopapulösa utslag, onormal pigmentering, tunn och känslig hud, inflammationstecken, etc. Se över kroppen. Petekier sitter ofta på underbenen
 • Finns nagelförändringar som tyder på septikemi eller internmedicinsk sjukdom?
      Försök att avgöra
 • Är det en bakterieinfektion (t ex erysipelas) som behöver behandlas med antibiotika?
 • Eller är det en inflammation (t ex hypostatiskt eksem, solbränna), eller rent av en toxisk reaktion (getingstick), virusutslag (herpes simplex), parasitos (skabb) eller en svampinfektion (candida)?
 • Tag alltid sårodling före insättning av ev antibiotikum
 • Mindre infektion - välj peroralt antibiotikum
 • Omfattande infektion (stor infektion, allmänpåverkan, högt CRP (>150)) - överväg inläggning och parenteral behandling
 • Välj antibiotika utifrån sannolik bakterie/lokalisation, och undvik bredspektrumantibiotika när det är möjligt
 • Är patienten allergisk mot något antibiotikum?
 • Behandla 7-10 dagar vid vanliga åkommor, åter vid ev försämring!
    Antibiotikaförslag
 • Vid sepsis: Se Sepsis och septisk chock (parenterala, brett täckande antibiotika)
 • Misstänkt livshotande infektion: Koppla in kirurg, infektionsläkare, ortoped, IVA/anestesi för snabbt beslut om fortsatt handläggning. Ge antibiotika inom första timmen. Täck alltid för GAS, grupp A-streptokocker i den initiala behandlingen. Ge i övrigt behandling enligt Sepsis och septisk chock.
 • Sårinfektion (efter sårskada): Rött med snabb spridning är oftast streptokocker = V-penicillin räcker primärt, ge alltså fenoximetylpenicillin (Kåvepenin m fl), eller parenteralt Bensylpenicillin. Abscessliknande, rött och lokaliserat med (gult) pus = stafylokocker, ge ett betalaktamasstabilt penicillin, flukloxacillin (Heracillin) peroralt eller parenteralt kloxacillin (Ekvacillin, Cloxacillin).
 • Erysipelas: Streptokocker. Ge Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv. (Till lindrig sådan V-penicillin (Kåvepenin o synonyma prep))
 • Postoperativ sårinfektion: Se Postoperativ sårinfektion. Budskap: Täck även de bakterier som finns i anslutning till infektionen. Hur ser det ut på djupet, måste något öppnas?
 • Bölder: Töms genom incision, när den är mogen och avgränsad. Antibiotika endast vid behov. Tag odling.
 • Abscesser och celluliter/flegmone: Ska ses som invasiva mjukdelsinfektioner och behöver i regel parenterala antibiotika. CT eller ulj kan behövas för att avgöra en abscess utbredning. Patienten behöver ofta läggas in i detta läge, dessutom utförs djupare incisioner ofta på OP av smärtskäl och för bättre tillgänglighet.
 • Djurbett: Ge ett ampicillinpreparat; peroralt amoxicillin (Amoxicillin, Amimox), eller iv ampicillin (Doktacillin). Inte penicillin och inte flukloxacillin! (De täcker, men otillräckligt av olika skäl)
 • Sårskador i händerna, samt ortopediska sårskador: Täck även för stafylokocker, dvs ge ett betalaktamasstabilt penicillin, flukloxacillin (Heracillin) peroralt, eller parenteralt kloxacillin (Ekvacillin, Cloxacillin)
 • Lymfangit: Främst streptokocker. Ge V-penicillin peroralt, (Bensylpenicillin parenteralt vb)
 • Impetigo: Lokalbehandling i första hand. I andra hand flukloxacillin (Heracillin) eller fusidinsyra (Fucidin) peroralt.
 • Bullös impetigo: I regel resistent mot fusidinsyra. Ge flukloxacillin (Heracillin) peroralt.
 • Infekterat bensår: Om patienten mår någorlunda bra och utan snabb spridning uppåt från (det venösa) bensåret föreslås initialt endast sårodling från kanterna. Skilj på kolonisation av bakterier, det vanligaste, ofta med gramnegativ flora inkl pseudomonas aeruginosa, och infektion som kännetecknas av ökad inflammation med rodnad, smärta, ev ökad sekretion, höjt CRP, och ev feber. Vid mer kolonisation i första hand tätare besök hos dsk och kompressionsförband, vid infektionstecken i första hand växlande och sparsamt antibiotikakurer, t ex flukloxacillin (Heracillin) eller klindamycin (Dalacin)
 • Infekterat eksem: Duscha hemma. Kortisonkräm grad II-III, enbart eller i kombination med antibiotika (läker eksemet läker infektionen, växlande uppfattning om antibiotika eller ej). Om effekten blir otillräcklig eller vid infektion som måste brytas ge flukloxacillin (Heracillin) eller klindamycin (Dalacin).
 • Vid pc-allergi: Välj i första hand erytromycin (Abboticin, Ery-Max) som ersättning för V-penicillin, och klindamycin (Dalacin) som ersättning för flukloxacillin (Heracillin). Klindamycin kan ges även parenteralt. Vid komplicerade infektioner och samtidig pc-allergi föreslås diskussion med infektionsjouren.

Anamnes och status

 • Anamnes och tidigare infektioner, journaltext, är viktig information för diagnos och terapi
 • Vad hände? Hur och när började infektionen?
 • Sårets försämring, pus, smärta, rodnad, värmeökning, klåda, utslag, feber?
 • Var vistades patienten kring sårets uppkomst? (Hemma, sjukhus, utomlands)
 • Andra som är sjuka?
 • Vad har labstatus visat? (Högt CRP och leukocytos?)
 • Aktuell medicinering, ev läkemedelsallergier?
 • Sedvanligt allmänt status inkl lokalstatus

Diffdiagnoser

Potentiellt livshotande hud- och mjukdelsinfektioner, (farliga infektioner först, se även "Vanliga hudinfektioner" och icke-infektioner nedan)
 • Nekrotiserande fasciit (Olika agens, ibland multipla bakterier, ibland GAS, eller V. vulnificus)
 • Fourniers gangrän (variant av nekrotiserande fasciit i underlivet, främst hos män, penis, scrotum, perineum, perianalt)
 • Meningokocksepsis (hud, petekier och purpura; purpura fulminans)
 • Erysipelas (enstaka fall allvarligt förlopp)
 • Fästingburen tyfus (R. rickettsii, Rocky Mountain spotted fever)
 • Staphylococcal toxic shock syndrome (TSS)
 • Streptococcal toxic shock syndrome, (även kallad Ritters sjukdom, STSS) (erythem, GAS, chock, vävnadsinfektion eller nekr fasciit)
 • Progressiva synergistiska gangrän i extremiteter
 • Aggressiva celluliter
 • Sepsis av Pasteurella multocida (snabbt förlöpande, kattbett)
 • Infektioner i bukväggen (via tarmskador, bl a clostridier)
 • Gasgangrän, "myonecrosis emphysematosa", (Cl. perfringens)
 • Ecthyma gangrenosum (hudinfektion, vanligen hos immunsupprimerade patienter, Pseudomonas aeruginosa)
 • Maligna sår (på sikt livshotande, primära maligniteter och metastaser)
 • Psoasabscess (eller andra lokaliserade abscesser i muskler)
 • Fistlar efter kirurgi eller sårskador (kan ge feber, sepsis, abscess)
 • Osteomyelit med angränsande mjukdelsinfektion
 • Mjältbrand (antrax)
 • Smittkoppor
Vanliga hudinfektioner - Bakterier
 • Sårinfektioner (strepto
 • o/e stafylokocker)
 • Lymfangit
 • Erysipelas
 • Impetigo (vesikler/pustler)
 • Bullös impetigo (blåsor)
 • Follikulit
 • Furunkel, abscess
 • Cellulit, flegmone
 • Borrelia (erythema migrans)
 • Infekterat eksem
 • Infekterat bensår
Virus
 • Herpes simplex
 • Herpes zoster
 • Erythema infectiosum (femte sjukan)
Svamp
 • Candida albicans (intertrigo)
 • Trichopyton rubrum (fotsvamp)
Parasiter
 • Scabies (skabb)
 • Löss (huvudlus, flatlus, kroppslus, vägglus)
Mindre vanliga hudinfektioner
 • Karbunkel
 • Erythrasma (Corynebacterium minutissimum)
 • Mässling (och andra virusdermatiter)
 • Leishmaniasis
 • Perianal streptokockdermatit (stjärtfluss)
 • TB och lepra-infektioner
 • Atypiska mykobakterier
 • Artropodburna infektioner (utöver flera nämnda, som Borrelia och Leishmaniasis, finns t ex dengue-feber, Bartonella, Malaria, tularemi, pest, tyfus)
 • Djupa svampinfektioner (ovanliga; aspergillos, mucormykos, cryptococcos, mycetom, chronomykos, sporotrikos)
 • Tropiska infektioner (stort urval, bakterier, virus, svampar, maskar, parasiter; anamnes och klinisk bild vägledande)
    Hudinfektioner hos vissa patientgrupper
 • Barn: Impetigo, stjärtfluss, sårinfektioner, SSSS, bullös impetigo, de vanliga utslagssjukdomarna (virus/bakterier, t ex femte sjukan och scarlatina), meningokocksepsis, cat-scratch disease (Bartonella henselae, sannolikt inte särskilt vanlig i Sverige), borrelios, svampinfektioner, löss och skabb är några exempel.
 • Äldre patienter: Har ett sämre immunförsvar och mindre motståndskraftig hud än yngre personer. Därför är hudinfektioner vanligare hos äldre. Dessutom inte alltid lika inflammerade infektioner som hos yngre. Exempel är erysipelas, celluliter, sårinfektioner, candidiasis, herpes zoster, nekrotiserande fasciit, tineainfektioner.
 • Diabetiker: Ökad benägenhet för hudinfektioner, ofta i form av candidainfektioner, stafylokocker, och streptokocker. Högre risk för allvarliga infektioner som celluliter, malign extern otit, necrotizerande fasciit, och Fourniers gangrän.
 • HIV/AIDS-patienter: Maculopapulöst exanthem i samband med primärinfektionen av HIV (akut retroviralt syndrom), kan ibland ha mer urtikariell karaktär eller som erythema multiforme. Ökad känslighet för candida, herpes simplex och herpes zoster. Opportunistiska infektioner av andra virus (HPV, EBV, CMV, pox, HHV-8), och mykoser (cryptococcos, pneumocystis, aspergillos m fl), samt ökad risk för de livshotande hudinfektionerna som t ex nekrotiserande fasciit. HIV-patienter drabbas också av diverse icke-infektiösa hudsjukdomar, maligniteter, läkemedelsreaktioner i huden.
 • Immunosupprimerade patienter: Patienter med maligna sjukdomar, andra som står på immunosuppression för t ex inflammatorisk tarmsjukdom eller bindvävssjukdom, eller som är gravt lever- och njursjuka, eller transplanterade patienter kan i stort jämföras med det panorama som gäller för HIV-patienter - de har alla en ökad benägenhet för hud och mjukdelsinfektioner
    Diffdiagnoser - icke-infektioner
 • Läkemedelsreaktioner i huden (många varianter)
 • DVT eller tromboflebit (vadomfång? ömhet)
 • Ytlig hudavskrapning (t ex äldre med tunn hud)
 • Diverse eksem kan likna sår/infektion (hydrostatiskt eksem, nummulärt eksem, traumiterativt eksem, kontakteksem, etc)
 • Extremitetsischemi (smärta, index
 • distalt blodtryck?)
 • Kompartmentsyndrom (utspänt, smärta, vanligen underben, e trauma)
 • Trauma (blödning, fraktur)
 • Hud- och mjukdelstumörer (carcinom, sarkom, lymfom)
 • Bindvävssjukdomar (Systemiska vaskuliter - temporalisarterit, Takayasu, Wegeners granulomatos, polyarteritis nodosa, Behçets sjukdom, SLE, leukocytoklastisk vaskulit, med flera)
 • Erythema induratum (nodulär vaskulit)
 • Pyoderma gangrenosum (autoimmun ulcererande hudsjukdom)
 • Pemfigoid, pemfigus
 • Toxisk hudskada (bett, stick, exponering mot kemiska ämnen, etc)
 • Stevens–Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (TEN, synonymt Lyells syndrom, ofta utlöst av läkemedel)
 • Erythrodermi och exfoliativ dermatit
 • Mb Kawasaki (vaskulit)
 • Calcifylaxi hos uremiska patienter (hudnekroser, arteriolsjukdom)
 • Diverse dermatologiska sjukdomar kan likna en infektion (t ex psoriasis, erythema elevatum diutinum, lichen planus, erythema nodosum, Sweet’s syndrom, m fl, listan kan göras lång)
 • Självskadebeteende (från ytliga hudskador till djupare trauma)